Copyright 2020 - Obec Báhoň

UZNESENIE

z 9. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Báhoni , konaného dňa 17.februára 2016

UZNESENIE č. 1/9/2016

Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z 8. zasadnutia OZ.

 

UZNESENIE č. 2/9/2016

Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s otváracími hodinami v predajni YASMIN SHOP, 1.mája 12, Báhoň nasledovne:

Pondelok – Piatok 8.30 – 13.00 14.30.- 17.00

Sobota 9.00 – 11.30

Nedeľa zatvorené

/ jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 3/9/2016

Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í so zriadením prevádzky kaderníctva SINI aj s otváracími hodinami nasledovne:

Pondelok – Sobota - na objednávky

/ jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 4/9/2016

Obecné zastupiteľstvo n e s ch v a ľ u j e odpredaj časti obecného pozemku parc.č. 24/2, k.ú. Báhoň o výmere 32 m2.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 5/9/2016

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e zmenu otváracích hodín v prevádzke pohostinstva „U Mika“, na ul. SNP 72, Báhoň nasledovne:

Pondelok – Piatok od 8.00 hod. – 22.00 hod

Sobota, Nedeľa od 9.00 hod. – 22.00 hod.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 6/9/2016

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e navýšenie rozpočtu pre ZŠ s MŠ Báhoň o sumu 3.048 € na nákup elektrického varného kotla do školskej kuchyne.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. č. 7/9/2016

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa 9 ks polohovateľných postelí do ZOS Báhoň firmu SINAKO, s.r.o, Banská Bystrica s CP 3.996 €.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 8/9/2016

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e odpis pohľadávky podľa predloženého návrhu v celkovej výške 69,80 €.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 9/9/2016

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e vyradenie drobného dlhodobého majetku z evidencie Základnej školy s MŠ Báhoň podľa predloženého súpisu.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 10/9/2016

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s protestom prokurátora a r u š í VZN č. 1/2007 o správe a prevádzke cintorínov na území obce Báhoň zo dňa 27.4.2007.

/jednohlasne/

 

 

Ing. Ivan Patoprstý

starosta obce


f t g