Copyright 2020 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 13.apríla 2016

 

Bod 1/ Otvorenie

Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal poslancov a hostí.

Prítomní - všetci poslanci.

 

Bod 2/Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky-

za overovateľov zápisnice boli zvolení - Mgr. Danková, Mgr. Haviernik

Zapisovateľka – Eva Lojová

 

Program bol doplnený o 3 body:

- Výpoveď nájomnej zmluvy obecného pozemku pod garážou par.č. 230/3– R.Vavrovič

- Žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy obecného pozemku, parc.č. 230/3 - Mgr. A. Černáková

- Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve s DSS Báhoň – poskytovanie stravy

 

Program bol jednohlasne schválený.

 

Bod 3/ Kontrola uznesenia-

Kontrolu uznesenia zo 9. zasadnutia OZ prečítal Mgr. Pavol Haviernik.

Bez pripomienok prítomných.

UZNESENIE č. 1/10/2016

Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z 9. zasadnutia OZ.

 

 

Bod 4/ Zmena otváracích hodín prevádzky Drogéria Silvia- Mária Fialová, 1.mája 28, Báhoň - žiadosť

UZNESENIE č. 2/10/2016

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e otváracie hodiny v predajni „Drogérii Silvia“ nasledovne:

Pondelok – Piatok 7.30 hod – 12.00 hod 

 13.00 hod - 18.00 hod

Sobota 7.00 hod - 12.00 hod

/jednohlasne/

 

Bod 5/ Povolenie prevádzky Kvetinárstvo TULIP , Ul. 1.mája a otváracie hodiny- žiadosť 

MAGIC EVENT AGENCY s. r. o. so sídlom Lipová 421/6, Báhoň.

UZNESENIE č. 3/10/2016

Obecné zastupiteľstvo p o v o ľ u j e prevádzku Kvetinárstvo TULIP na ul. l.mája a 

s c h v a ľ u j e nasledovné otváracie hodiny:

Pondelok – zatvorené

Utorok – piatok 9.00-12.00 14.00-17.00

Sobota 8.00-12.00

/jednohlasne/

 

 

Bod 6/ Ľuboš Orlický, 1.mája 35, Báhoň - žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy na obecný pozemok o výmere 64 m2, parc.č. 24/2, k. ú. Báhoň k 31.12.2015.

 

UZNESENIE č. 4/10/2016

Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s ukončením nájomnej zmluvy s. Ľubošom Orlickým na pozemok parc. č. 24/2, výmera 64m2 k. ú. Báhoň ku dňu 31.12.2015.

/jednohlasne/

 

Bod 7/ E. Javorčíková – žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parc.č. 24/2

k. ú. Báhoň o výmere 64m2 k 1.1.2016.

UZNESENIE č. 5/10/2016

Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s uzatvorením nájomnej zmluvy s Evou Javorčíkovou, 1.mája 35, Báhoň na pozemok parc. č. 24/2 o výmere 64 m2 k 1.1.2016 za finančnú úhradu 0,0332 €/m2, t.j. 64 m2 x 0,0332 €/m2 = 2,12 €/rok.

/jednohlasne/

 

Bod 8/ Žiadosť OZ Báhončatá o vybudovanie parkoviska a ihriska pri MŠ Báhoň -

Poslanci prehodnotili a súhlasili so žiadosťou.

UZNESENIE č. 6/10/2016

Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s navýšením rozpočtu na vybudovanie parkoviska pri MŠ Báhoň a detského ihriska v MŠ Báhoň.

/jednohlasne/

 

Bod 9/ Žiadosť OZ Báhončatá o rekonštrukciu kuchynského priestoru v MŠ Báhoň-

Rodičia detí požiadali poslancov, aby prešetrili stav kuchynského priestoru, kde sa deťom vydáva desiata a obedy. Tento priestor je malý a nevyhovujúci. Podľa vyjadrenia zástupcu školy sú priestory dostačujúce.

Bod sa presúva na budúce zasadnutie s tým, že poslanci prešetria skutkový stav priestorov hneď na budúci deň , taktiež prešetria stav strechy/ zateká/ , orezanie suchých konárov na stromoch vo dvore aj dažďovú kanalizáciu v MŠ.

 

Bod 10/ Žiadosť o schválenie zámennej zmluvy na prenájom obecného pozemku v záhradkárskej osade č. 513 – p.Anton Ťažký a p. Andrej Petho.

UZNESENIE č. 7/10/2016

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e dodatok č. 1 k nájomnej zmluve na obecný pozemok v ZO č. 513 parc. č. 513/133, výmera 419 m2, nájomné vo výške 41,90 €/rok na meno Anton Ťažký a Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve na obecný pozemok v ZO č. 513 parc. 513/135, výmera 437 m2, nájomné 43,70 €/rok na meno Andrej Petho, - /pri železničnej stanici/ s účinnosťou od 1.1.2016.

/jednohlasne/

 

Bod 11/ Žiadosť o potvrdenie platnosti uznesenia č. 4/XIX/13 z 13.5.2013.

Obecné zastupiteľstvo schválilo dňa 13.5.2013 uznesenie na odpredaj obecného pozemku 

parc. č. 498/1 o výmere 107, 73 m2. K žiadosti nebol doložený geom. Plán s presným zameraním pozemku. Z dôvodu prekážky na strane žiadateľa, nebola zmluva zrealizovaná.

Po doručení Geometrického plánu č. 30/2013 overeného pod č. G I 580/2013 zo dňa 4.7.2013, ktorým sa od pôvodnej parcely č. 498/1, ktorá je vo vlastníctve obce Báhoň, odčlenila predmetná parcela č. 498/15 v celkovej výmere 93 m2. OZ bola zaslaná nová žiadosť na odkúpenie predmetného pozemku parc.č. 498/15. Táto je predmetom kúpnej zmluvy s obyvateľmi bytového domu na ul. l.mája 10 a 10/A. 

UZNESENIE č. 8/10/2016

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e odpredaj obecného pozemku, k.ú. Báhoň, parcela č. 498/15, celková výmera 93 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria vlastníkom bytového domu na ul. 1.mája 10 a 10/A za kúpnu cenu 33 €/m2. Náklady spojené s predajom hradí kupujúci.

/jednohlasne/ 

 

Geometrickým plánom č. 30/2013 overeným pod č. G I 580/2013 zo dňa 4.7.2013 bola z parcely č. 498/1 odčlenená predmetná parcela č. 498/15 o výmere 93 m2.

Tento odpredaj bol schválený 3/5 väčšinou hlasov OZ obce Báhoň.

 

Prevod majetku obce sa uskutoční v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí .

 

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: uplatnenie osobitného zreteľa pri tomto predaji je odôvodnené nasledovne: bytový dom obýva 12 rodín a v súčasnosti je takmer celá časť priľahlého pozemku využívaná na parkovanie áut. Predmetný pozemok chcú zatrávniť a využívať ako zónu oddychu pre obyvateľov bytového domu, najmä pre deti. Tento pozemok sa nachádza medzi dvoma bytovými domami a umiestnením je nepoužiteľný na väčšiu výstavbu. 

 

Bod 12/ Výberové konanie na Dažďovú kanalizáciu – ul. l. mája a ul. Školská

Ponuky predložili nasledovné firmy:

- Komplet Slovakia s.r.o., Trnava - 41.753,32 €

- Jakuš, s.r.o., Častá - 41.816,99 €

- H.M.Mont s.r.o., Báhoň - 35.894,03 €

UZNESENIE č. 9/10/2016

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e firmu H.M.MONT s.r.o. Báhoň s cenovou ponukou 35.894,03 € za dodávateľa prác – Dažďová kanalizácia na ul. l. mája a Školskej.

/jednohlasne/

 

Bod 13/ Výberové konanie na výmenu okien a dverí na budove OÚ Báhoň-

Ponuky predložili nasledovné firmy:

- Aspect Line, s.r.o. Dunajská Streda - 12.822,75 €

- Garwin, s.r.o., Dunajská Streda - 14.834,82 €

- BJ-Trade s.r.o., Michal na Ostrove - 14.157,40 €

UZNESENIE č. 10/10/2016 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e firmu Aspect Line s.r.o Dunajská Streda s cenovou ponukou 12.822.75 € za dodávateľa prác – Výmena plastových okien a dverí na budove OÚ Báhoň. /jednohlasne/

 

Bod 14/Výberové konanie na stavbu : Doplnenie VO, Cintorínska ulica - Tichá vinica.

Ponuky predložili nasledovné firmy:

- JASA s.r.o., Bratislava - 17.086,09 € 

- HL – ENERGY s.r.o., Bratislava - 17.509,14 €

- MR Elektro s.r.o., Smolenice - 16.276,94 €

UZNESENIE č. 11/10/2016 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e firmu MR Elektro s.r.o, Smolenice s cenovou ponukou 16.276,94 € za dodávateľa prác - Doplnenie VO Cintorínska ulica- Tichá vinica. /jednohlasne/.

Bod 15/ Výberové konanie na výstavbu futbalového areálu na štadióne v Báhoni- Ponuky predložili nasledovné firmy:  - Ing. Arch. Lenka Bakošová, Miloslavov - 8.600 € - IKMB s.r.o., Banská Bystrica - 12.300 € - TRNAX s.r.o., Bratislava - 9.500 €

UZNESENIE č. 12/10/2016 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e firmu Ing. Arch. Lenka Bakošová, Miloslavov s cenovou ponukou 8.600 € za dodávateľa Projektovej dokumentácie na výstavbu športového areálu na Potočnej ulici v Báhoni. /jednohlasne/

-4-

Bod 16/ Výberové konanie na výstavbu chodníka Ul. l.mája – Školská Ponuky predložili nasledovné firmy:

- TRIGEMA s.r.o. Bratislava - 34.942,93 €

- Stavouno spol. s r.o. Bratislava - 39.157,46 €

- Duvystav s.r.o., Pezinok - 33.193,34 €

UZNESENIE č. 13/10/2016 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e firmu Duvystav, s. r. o. Pezinok s cenovou ponukou 33.193,34 € za dodávateľa prác- výstavba chodníka Ul. l. mája – Školská /jednohlasne/

Bod 17 Výberové konanie na výstavbu chodníka Tichá vinica – Mlynica Ponuky predložili nasledovné firmy:

- TRIGEMA s.r.o. Bratislava - 28.014,01€ 

- Stavouno spol. s r.o. Bratislava - 28.853,84 €

- Duvystav s.r.o., Pezinok - 26.904,52 €

UZNESENIE č. 14/10/2016 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e firmu Duvystav s.r.o. Pezinok s cenovou ponukou 26.904,52 € za dodávateľa prác – výstavba chodníka Tichá vinica- Mlynica /jednohlasne/

Bod 18/ Rudolf Vavrovič, Potočná 12, Báhoň – žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy na pozemok pod prenosnou garážou.

UZNESENIE č. 15 /10/2016

Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í so zrušením nájomnej zmluvy s Rudolfom Vavrovičom na pozemok pod prenosnou garážou na Potočnej ulici parc.č.230/3, k.ú. Báhoň ku dňu 31.12.2015.

/jednohlasne/

 

 

Bod 19/ Mgr. Alena Černáková, Potočná 12, Báhoň– žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pod prenosnou garážou na Potočnej ulici, parc.č. 230/3, k.ú. Báhoň.

UZNESENIE č. 16 /10/2016

Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s uzatvorením nájomnej zmluvy s Mgr. Alenou Černákovou na pozemok pod prenosnou garážou parc. č.230/3 na Potočnej ulici ku dňu 1.1.2016 za finančnú úhradu 33,19 €/rok.

/jednohlasne/

 

Bod 20/ Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 30.6.2006 s DSS pre dospelých Báhoň na stravu –

Klientom ZOS Báhoň na Potočnej ulici poskytuje celodennú stravu DSS Báhoň. Z uvedeného dôvodu DSS predložil na schválenie Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o poskytovaní stravného pre klientov ZOS- zmena v základnej stravnej jednotke zvýšenej o režijné náklady v aktuálnom roku, vypočítané z nákladov z roku predchádzajúceho.

 

UZNESENIE č. 17 /10/2016

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 30.6.2006 medzi Domovom soc. služieb pre dospelých Báhoň a Obecným úradom Báhoň na zabezpečenie prípravy stravy pre obyvateľov ZOS Báhoň zriadenej obcou.

Zároveň OZ s ch v a ľ u j e Dodatok č. 3 k VZN 5/2009 o Zariadení opatrovateľskej služby zo dňa 16.12.2009.

/jednohlasne/

 

 

Rôzne:

p. Zacharová – upozornila na obmedzenie rýchleho jazdenia osobných automobilov cez Štúrovu ulicu formou vybudovania spomaľovača.

Poslanci doporučili zrealizovať navrhnuté riešenie.

 

Ing. Fundárek – doporučil osadenie zákazových značiek parkovania na nových chodníkoch ul. l. mája a Školská a osadenie značky – daj prednosť v jazde- na križovatke ulice Školská a ul. l. mája pri škôlke.

Poslanci doporučili zrealizovať navrhnuté riešenie.

 

Na záver starosta poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť.

 

Zapísala – Eva Lojová Ing. Ivan Patoprstý- starosta obcre

Overovatelia zápisnice : Mgr. Danková Mgr. Haviernik 

 


f t g