Copyright 2020 - Obec Báhoň

UZNESENIA

z 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa  13.4.2016

 

Poslanci schválili nasledovné uznesenia:

UZNESENIE č. 1/10/2016

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  na  v e d o m i e  kontrolu uznesenia z 9. zasadnutia OZ.

 

UZNESENIE č. 2/10/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e    otváracie hodiny v predajni „Drogérii Silvia“ nasledovne:

Pondelok – Piatok     7.30 hod – 12.00 hod            

                                  13.00 hod - 18.00 hod

Sobota                        7.00 hod - 12.00 hod

 

UZNESENIE č. 3/10/2016

Obecné zastupiteľstvo  p o v o ľ u j e    prevádzku Kvetinárstvo TULIP na ul. l.mája   a    

s c h v a ľ u j e   nasledovné otváracie hodiny:

Pondelok – zatvorené

Utorok – piatok          9.00-12.00         14.00-17.00

Sobota                          8.00-12.00

 

UZNESENIE č. 4/10/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s ukončením nájomnej zmluvy  s. Ľubošom Orlickým  na pozemok parc. č. 24/2, výmera 64m2   k. ú. Báhoň ku dňu 31.12.2015.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 5/10/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s uzatvorením nájomnej zmluvy s Evou Javorčíkovou, 1.mája 35, Báhoň  na pozemok parc. č. 24/2 o výmere 64 m2     k 1.1.2016  za finančnú úhradu 0,0332 €/m2, t.j. 64 m2 x 0,0332 €/m2 =  2,12 €/rok.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 6/10/2016

Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s  í  s navýšením rozpočtu  na vybudovanie parkoviska pri MŠ Báhoň a detského ihriska v MŠ Báhoň.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 7/10/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   dodatok č. 1 k nájomnej zmluve na obecný pozemok v ZO č. 513 parc. č. 513/133, výmera 419 m2, nájomné vo výške 41,90 €/rok na meno Anton Ťažký a Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve na obecný pozemok v ZO č. 513 parc. 513/135, výmera 437 m2, nájomné 43,70 €/rok na meno Andrej Petho, - /pri železničnej stanici/   s účinnosťou od 1.1.2016.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 8/10/2016

Obecné zastupiteľstvo     s ch v a ľ u j e    odpredaj obecného pozemku, k.ú. Báhoň, parcela č. 498/15, celková výmera 93 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria vlastníkom bytového domu na ul. 1.mája 10 a 10/A za kúpnu cenu 33 €/m2. Náklady spojené s predajom hradí kupujúci.

/jednohlasne/ 

 

Geometrickým plánom č. 30/2013 overeným pod č. G I 580/2013 zo dňa 4.7.2013 bola z parcely č. 498/1 odčlenená predmetná parcela č. 498/15 o výmere 93 m2.

Tento odpredaj bol schválený 3/5 väčšinou hlasov OZ obce Báhoň.

 

Prevod majetku obce sa uskutoční v zmysle § 9a  odst. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí .

 

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: uplatnenie osobitného zreteľa pri tomto predaji je odôvodnené nasledovne: bytový dom obýva 12 rodín a v súčasnosti je takmer celá časť priľahlého pozemku využívaná na parkovanie áut. Predmetný pozemok chcú zatrávniť a využívať ako zónu oddychu pre obyvateľov bytového domu, najmä pre deti. Tento pozemok sa nachádza medzi dvoma bytovými domami a umiestnením je nepoužiteľný na väčšiu výstavbu.  

 

UZNESENIE č. 9/10/2016

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   firmu H.M.MONT s.r.o. Báhoň   s cenovou ponukou  35.894,03 €    za dodávateľa  prác – Dažďová kanalizácia na ul. l. mája a Školskej./jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 10/10/2016                                                                                                     Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   firmu Aspect Line  s.r.o  Dunajská Streda s cenovou ponukou 12.822.75 € za dodávateľa prác – Výmena  plastových  okien a dverí na budove OÚ Báhoň.  /jednohlasne/

UZNESENIE č. 11/10/2016                                                                                                      Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   firmu MR Elektro s.r.o, Smolenice s cenovou ponukou 16.276,94 € za dodávateľa prác - Doplnenie VO Cintorínska ulica- Tichá vinica. /jednohlasne/.

UZNESENIE č. 12/10/2016                                                                                                               Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  firmu   Ing. Arch. Lenka Bakošová, Miloslavov s cenovou ponukou 8.600 € za dodávateľa   Projektovej dokumentácie na  výstavbu  

športového areálu na   Potočnej ulici v Báhoni.   /jednohlasne/

UZNESENIE č. 13/10/2016                                                                                               Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   firmu Duvystav,  s. r. o.  Pezinok s cenovou ponukou 33.193,34 € za dodávateľa prác- výstavba chodníka  Ul. l. mája – Školská /jednohlasne/

UZNESENIE č. 14/10/2016                                                                                               Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e firmu Duvystav    s.r.o. Pezinok s cenovou ponukou 26.904,52 € za dodávateľa  prác – výstavba chodníka Tichá vinica- Mlynica /jednohlasne/

UZNESENIE č.  15 /10/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  so   zrušením nájomnej zmluvy s Rudolfom Vavrovičom na pozemok pod prenosnou garážou na Potočnej ulici parc.č.230/3, k.ú. Báhoň ku dňu 31.12.2015.

 

 UZNESENIE č.  16 /10/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í   s uzatvorením nájomnej zmluvy s Mgr. Alenou Černákovou na pozemok pod prenosnou garážou parc. č.230/3 na Potočnej ulici ku dňu 1.1.2016 za finančnú úhradu 33,19 €/rok. /jednohlasne/

 

UZNESENIE č.  17 /10/2016

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  Dodatok č. 1  ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 30.6.2006 medzi Domovom soc. služieb pre dospelých Báhoň a Obecným úradom Báhoň na zabezpečenie prípravy stravy pre obyvateľov ZOS Báhoň zriadenej obcou.

Zároveň OZ   s ch v a ľ u j e   Dodatok č. 3 k VZN 5/2009 o Zariadení opatrovateľskej služby zo dňa 16.12.2009.

zo dňa 16.12.2009.

/jednohlasne/

 

Ing. Ivan Patoprstý – starosta obce


f t g