Copyright 2020 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z  11.  zasadnutia  konaného dňa  18. mája 2016

Bod 1/ Otvorenie
Zasadnutie otvoril    starosta obce, privítal prítomných.
Prítomní : Mgr. Krajčovičová, M. Hrčka, K. Hollá, Mgr.  V. Danková, R. Vavrovič, 
Mgr. Haviernik.
Ospravedlnený – D. Švorc

Bod 2/
Za overovateľov zápisnice boli zvolení – K. Hollá, R. Vavrovič.
Zapisovateľka : Eva Lojová

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 10. Zasadnutia OZ- prečítal Mgr. Haviernik.
Bez pripomienok poslancov.
UZNESENIE č. 1/11/2016
Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   na   v e d o m i e     kontrolu uznesenia z 10. zasadnutia OZ.


Bod 4/ Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy – A. Finková
Menovaná požiadala o ukončenie prenájmu   obecného bytu ku dňu 15.5.2016
UZNESENIE   č. 2/11/2016
Obecné zastupiteľstvo       s ú h l a s í    s ukončením nájomnej zmluvy s p. Finkovou na prenájom nehnuteľnosti  parc.č. 96/3 – rodinný dom, súp.č. 136 a časť pozemku, parc.č. 96/1 - záhrada   na  ul. l.mája 2    ku dňu 15.5.2016.
/jednohlasne/


Bod 5/ Žiadosť  Antona Ťažkého  o zrušenie nájomnej zmluvy na pozemok v záhr. osade
 č. 513, parcela č. 513/133 k. ú. Báhoň.
UZNESENIE č. 3/11/2016
Obecné zastupiteľstvo     s ú h l a s í     s    ukončením nájomnej zmluvy s Antonon Ťažkým bytom Báhoň, l.mája 34   na obecný pozemok v záhradkárskej osade – ZO 513, parc. č. 513/133 s výmerou 419 m2, vedený na LV č. 851  ku dňu 31.5.2016.
/jednohlasne/


Bod 6/ Žiadosť p. Jozefa Klimu, bytom Báhoň, Potočná 42A  na  prenájom záhradky parc. č. 513/133 LV č. 851.
UZNESENIE č. 4/11/2016
Obecné zastupiteľstvo    s ú h l a s í    s    uzatvorením nájomnej zmluvy s p. Jozefom Klimom, bytom Báhoň, Potočná 42A na prenájom záhradky v ZO 513,  parc. č. 513/133, výmera 419 m2   od 1.6.2016 do 31.12.2019. Cena prenájmu je  0,10 €/ročne, t.j. 419 m2 x 0,10 € = 41,90 €/rok. Uzatvorenie nájmu je podmienené vstupom žiadateľa do ZO SZZ v Báhoni.
/jednohlasne/

Bod 7/  ZŠ s MŠ Báhoň- žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov do rozpočtu ZŠ s MŠ .
UZNESENIE č. 5/11/2016
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  navýšenie rozpočtu pre ZŠ s MŠ Báhoň o sumu 3.706,19 € na projekt „Výmena interiérového osvetlenia telocvične v ZŠ s MŠ Báhoň.
/jednohlasne/.

Bod 8/ Dodatok č. l k Zmluve o dielo na   rekonštrukciu chodníka - Ul. Cintorínska , Tichá vinica, Mlynica, Báhoň.
UZNESENIE č. 6/11/2016
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   Dodatok č.1  k Zmluve o dielo zo dňa 25.4.2016,    uzatvorený  v zmysle § 536  a nasl. Obchodného zákonníka na zhotovenie diela  „Rekonštrukciu chodníka Cintorínska  ulica v obci Báhoň.“   s firmou DUVYSTAV, s.r.o.  Pezinok.
/jednohlasne/

Bod 9/ Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na výstavbu Dažďovej kanalizácie- ul.1. mája, Školská ul., Báhoň.
UZNESENIE č. 7/11/2016
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Dodatok č. l  k Zmluve o dielo č.1/2016  zo dňa 25.4.2016 uzatvorenej s firmou H. M. MONT s. r. o. na  zhotovenie diela   „ výstavba dažďovej kanalizácie na ul. l.mája a Školská, Báhoň. “
/jednohlasne/.


Starosta obce   - Ing. Ivan Patoprstý
Zapisovateľka  - Eva Lojová                    
Overovatelia zápisnice -  Katarína Hollá, Rudolf Vavrovič


f t g