Copyright 2020 - Obec Báhoň

UZNESENIA
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni , konaného dňa 18. mája 2016

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

UZNESENIE č. 1/11/2016
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z 10. zasadnutia OZ.

UZNESENIE č. 2/11/2016
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s ukončením nájomnej zmluvy s p. Finkovou na prenájom nehnuteľnosti parc.č. 96/3 – rodinný dom, súp.č. 136 a časť pozemku, parc.č. 96/1 - záhrada na ul. l.mája 2 ku dňu 15.5.2016.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 3/11/2016
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s ukončením nájomnej zmluvy s Antonon Ťažkým bytom Báhoň, l.mája 34 na obecný pozemok v záhradkárskej osade – ZO 513, parc. č. 513/133 s výmerou 419 m2, vedený na LV č. 851 ku dňu 31.5.2016.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 4/11/2016
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s uzatvorením nájomnej zmluvy s p. Jozefom Klimom, bytom Báhoň, Potočná 42A na prenájom záhradky v ZO 513, parc. č. 513/133, výmera 419 m2 od 1.6.2016 do 31.12.2019. Cena prenájmu je 0,10 €/ročne, t.j. 419 m2 x 0,10 € = 41,90 €/rok. Uzatvorenie nájmu je podmienené vstupom žiadateľa do ZO SZZ v Báhoni.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 5/11/2016
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e navýšenie rozpočtu pre ZŠ s MŠ Báhoň o sumu 3.706,19 € na projekt „Výmena interiérového osvetlenia telocvične v ZŠ s MŠ Báhoň.
/jednohlasne/.

UZNESENIE č. 6/11/2016
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 25.4.2016, uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na zhotovenie diela „Rekonštrukciu chodníka Cintorínska ulica v obci Báhoň.“ s firmou DUVYSTAV, s.r.o. Pezinok.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 7/11/2016
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Dodatok č. l k Zmluve o dielo č.1/2016 zo dňa 25.4.2016 uzatvorenej s firmou H. M. MONT s. r. o. na zhotovenie diela „ výstavba dažďovej kanalizácie na ul. l.mája a Školská, Báhoň. “
/jednohlasne/.


Ing. Ivan Patoprstý- starosta obce


f t g