Copyright 2020 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a

z  12.  zasadnutia OZ konaného dňa  1. júna  2016

Bod 1/ Otvorenie

Zasadnutie otvoril    starosta obce, privítal prítomných.

Prítomní : Mgr. Krajčovičová, D. Švorc, K. Hollá,  R. Vavrovič, Mgr. Haviernik.

Ospravedlnení – M. Hrčka, Mgr. V. Danková

Bod 2/

Za overovateľov zápisnice boli zvolení – Mgr. I. Krajčovičová, D. Švorc.

Zapisovateľka : Eva Lojová

 

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 11. Zasadnutia OZ- prečítal Mgr. Haviernik.

Bez pripomienok poslancov.

UZNESENIE č. 1/12/2016

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   na   v e d o m i e  kontrolu uznesenia z 11. zasadnutia OZ.

 

Bod 4/ B. Parajková  - žiadosť  o zámenu  pozemkov v k. ú. Báhoň-

Na základe žiadosti  Západoslovenskej distribučnej  a. s.   o zriadenie vecného bremena na pozemkoch  č. 234,235/1,235/2 z dôvodu vybudovania NN káblového vedenia  z trafostanice po bytový dom na ul. Potočná 42/A,  vlastníčka uvedených pozemkov požiadala obec Báhoň o zámenu  v rovnakej výmere  s obecným pozemkom  parc.č. 3086 CKN- vedľa PVD Báhoň, ktorá priamo susedí s pozemkom parc. č. 2273 CKN.

Obecné zastupiteľstvo     d o p o r u č u j e       prešetriť rozmiestnenie pozemkov  v aktuálnej  katastrálne mape   do budúceho zasadnutia OZ.

 

Bod 5/ F. Brunovský – žiadosť o zámenu pozemkov v k. ú. Báhoň .

Menovaný požiadal o zámenu s obecným pozemkom z dôvodu že obec využíva jeho pozemok výstavbou kanalizácie a cesty parc. č. 283/1 .

Poslanci  žiadajú   žiadateľa   predložiť  Geometrický plán  na uvedený pozemok, kde bude presne určená výmera pozemku zasahujúca do prístupovej cesty a trasy kanalizačného potrubia.

 

Bod 6/ A. Mikušová – žiadosť  o prenájom obecného objektu na ul. l. mája 2 v Báhoni.

Obec Báhoň dňa 16.5.2016 zverejnila zámer prenájmu obecného pozemku.  Písomne bola podaná len jedna žiadosť p. Aleny Mikušovej, bytom Báhoň, ul. J.Vavroviča 5, ktorá chce v uvedených priestoroch zriadiť detské jasličky.  Súhlasí so zverejnenými podmienkami prenájmu. 

Poslanci rozhodli že na náklady obce budú v predmetnom objekte na ul. 1.mája 2 vymenené plastové okná a vchodové dvere.  Ostatné úpravy urobí menovaná na vlastné náklady s tým, že prenájom sa uzatvorí na dobu 10 rokov a ročne jej bude odrátaná suma 500 €.  

Nájomná zmluva  sa uzatvorí s účinnosťou od 1.6.2016 s tým, že od 1.6.2016 do 31.8.2016, t.j. počas  prestavby objektu na ul. 1.mája 2 sa bude nájomcovi účtovať iba spotreba energií /voda, elektrická energia a plyn/.

 Od 1.9.2016 sa bude nájomcovi účtovať už aj prenájom za stavbu súp.č. 136, parc.č. 96/3, zastavené plochy a nádvoria, výmera 151 m2 x 22 €/m2 = 3322 €/rok a za pozemok parc.č. 96/1, zastavané plochy a nádvoria – účel využitia – záhrada, výmera 641 m2 x 0,10 € = 64,10 €/rok, t.j. spolu 3322 € + 64,10 € = 3386,10 €/rok, t.j. 282,175 €/mesačne. Suma, ktorá predstavuje započítanie nákladov na prestavbu objektu predstavuje sumu 500 €/ročne, t.j.  41,67 €/mesačne po dobu prenájmu 10 rokov. O túto sumu sa bude znižovať mesačný prenájom, pokiaľ bude prenájom trvať.

UZNESENIE č. 2/12/2016

Obecné zastupiteľstvo    s ú h l a s í   s uzatvorením nájomnej zmluvy s p. Alenou Mikušovou, bytom Báhoň, J.Vavroviča 5 na prenájom obecného objektu-stavba,  súp.č. 136, parc.č. 96/3-zastavané plochy a nádvoria, výmera 151 m2  a parc.č.  96/1- zastavané plochy a nádvoria – s využitím ako záhrada, výmera 641 m2, a to:

1. s účinnosťou od 1.6.2016 do 31.8.2016 , t.j. na 3 mesiace  počas  prestavby objektu na ul. 1.mája 2 sa bude nájomcovi účtovať iba spotreba energií /voda, elektrická energia a plyn/.

2. Od 1.9.2016 sa bude nájomcovi účtovať už aj prenájom za predmetnú stavbu za účelom vybudovania detských jaslí na dobu 10 rokov, t.j. do 1.9.2026 s ročným nájmom:

- za stavbu 151 m2 x 22 €/m2 = 3322 €/rok a 

- za pozemok 641 m2 x 0,10 €/m2 = 64,10 €/rok, 

t.j. spolu 3386,10 €/ročne, mesačne 282,175 €. 

Suma, ktorá predstavuje započítanie nákladov na prestavbu objektu predstavuje sumu 500 €/ročne, t.j.  41,67 €/mesačne po dobu prenájmu 10 rokov. O túto sumu sa bude znižovať mesačný prenájom, pokiaľ bude prenájom trvať.

/ jednohlasne/

 

Bod 7/  Schválenie  Záverečného účtu obce za rok 2015- viď príloha

UZNESENIE č. 3/12/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad.

/jednohlasne/

UZNESENIE č. 4/12/2016

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   použitie zostatku finančných operácií za rok 2015 vo výške 130 768,37 EUR na tvorbu rezervného fondu.

/jednohlasne/

 

Bod 8/ Informácia starostu obce :

Zmluva o dielo na vykonávanie agendy CO, obrany štátu a hosp. mobilizácie-  

Podľa     nových   predpisov   je obec povinná zabezpečiť agendu vedenia  CO, obrany štátu a hosp. mobilizácie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Na základe toho obec uzatvorí Zmluvu o dielo so zhotoviteľom Ing. Rudolfom Otrísalom za  finančnú úhradu 40 € mesačne.

 

Bod 9/ Výberové konanie na dodávateľa: „Výmena prevzdušňovacieho systému aeračnej nádrže na ČOV Báhoň“-

Do výberového konania predložili ponuky 3 firmy:

1. Hydrotech a. s.,  Vinosady                             s cenovou ponukou     11 190,00EUR

2. CHEMPROCES, spol. s r.o.,  Bratislava       s cenovou ponukou     13 920,00EUR

3. Technotrading, s.r.o., Bratislava                   s cenovou  ponukou    13 908,00EUR.

 

UZNESENIE č. 5/12/2016                                                                                                      Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   firmu Hydrotech, a.s., Vinosady  s najlacnejšou cenovou ponukou   11 190,00€ za dodávateľa prác –Výmena prevzdušňovacieho systému aeračnej nádrže na ČOV  Báhoň.                                                                         /jednohlasne/.

Bod   10/ Žiadosť – Západoslovenská distribučná a.s. – zriadenie  vecného bremena na stavbu „BA Báhoň, Potočná ul. NNK“-

Západoslovenská distribučná a.s. požiadala o zriadenie vecného bremena pre potreby umiestnenia elektrických rozvodov ( NN kábel v zemi) , ktoré sú plánované v rámci pripravovanej stavby „ BA Báhoň, Potočná, NNK“.

 

UZNESENIE č. 6/12/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  so zriadením   bezplatného vecného bremena na stavbu  „ BA Báhoň, Potočná, NNK“  pre potreby umiestnenia elektrických rozvodov.   /jednohlasne/

 

Rôzne/

p. Beata Parajková – podnet na riešenie aktuálnej situácie na ČOV Báhoň.

Podľa vyjadrenia technológa  firmy Hydrotech, a.s., Vinosady   Ing. Kalinu,  nie je možné úplne odstránenie zápachu a hluku od nehnuteľnosti p. Parajkovej  aj keď obec  zabezpečí  navrhované riešenia obyvateľky. 

Pre úplné odstránenie zápachu a hluku by bolo potrebné vybudovať komplexne uzavretú ČOV s čistením odvádzaného vzduchu a odhlučnením dúchadla.

 

 

Starosta obce :

Zapisovateľka:                                         

Overovatelia : D. Švorc,  I. Krajčovičová


f t g