Copyright 2020 - Obec Báhoň

UZNESENIA

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Báhoni., konaného dňa 1.júna 2016

 

UZNESENIE č. 1/12/2016

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   na   v e d o m i e  kontrolu uznesenia z 11. zasadnutia OZ.

 

UZNESENIE č. 2/12/2016

Obecné zastupiteľstvo    s ú h l a s í   s uzatvorením nájomnej zmluvy s p. Alenou Mikušovou, bytom Báhoň, J. Vavroviča 5 na prenájom obecného objektu-stavba,  súp. č. 136, parc. č. 96/3-zastavané plochy a nádvoria, výmera 151 m2  a parc. č.  96/1- zastavané plochy a nádvoria – s využitím ako záhrada, výmera 641 m2  s účinnosťou od 1.6.2016 na dobu 10 rokov, t.j. do 31.5.2026 za účelom vybudovania detských jaslí s ročným nájmom:

za stavbu 151 m2 x 22 €/m2 = 3322 €/rok a za pozemok 641 m2 x 0,10 €/m2 = 64,10 €/rok, t.j. spolu 3386,10 €/ročne, mesačne 282,175 €. 

Suma, ktorá predstavuje započítanie nákladov na prestavbu objektu predstavuje sumu 500 €/ročne, t.j.  41,67 €/mesačne po dobu prenájmu 10 rokov. O túto sumu sa bude znižovať mesačný prenájom, pokiaľ bude prenájom trvať.

/ jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 3/12/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 4/12/2016

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   použitie zostatku finančných operácií za rok 2015 vo výške 130 768,37 EUR na tvorbu rezervného fondu.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 5/12/2016                                                                                                      Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   firmu Hydrotech, a.s., Vinosady  s najlacnejšou cenovou ponukou   11 190,00€ za dodávateľa prác –Výmena prevzdušňovacieho systému aeračnej nádrže na ČOV  Báhoň.                                                                         /jednohlasne/. 

 

UZNESENIE č. 6/12/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  so zriadením   bezplatného vecného bremena na stavbu  „ BA Báhoň, Potočná, NNK“  pre potreby umiestnenia elektrických rozvodov.   /jednohlasne/

 

Ing. Ivan Patoprstý – starosta obce


f t g