Copyright 2019 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a

z  13. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 27. júla 2016

Bod 1/ Otvorenie – Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal prítomných .

Prítomní poslanci: Mgr. Danková, Mgr. Krajčovičová, K. Hollá, M. Hrčka, R.Vavrovič,

D. Švorc, ospravedlnený  Mgr. P. Haviernik.

 

Bod 2/ 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení :  Mgr.Danková, R. Vavrovič.

Zapisovateľka : E. Lojová

Program zasadnutia bol  schválený aj doplnenými bodmi:

Ing. R. Haršány – odpustenie DZN – žiadosť 

Smernica  č. 1/2016 – Registratúrny plán a reg. poriadok

L. Kročková- zmluva o zriadení vecného bremena s SPP 

J. Červenák – odkúpenie pozemku- informácia 

 

Bod 3/

Kontrola uznesenia z 12. Riadneho zasadnutia  OZ – bez pripomienok poslancov.

UZNESENIE č. 1/13/2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  kontrolu uznesenia z 12.zasadnutia OZ.

 

Bod 4/   Firma AGROBO  NITRA, s.r.o. – žiadosť o odpustenie daní z nehnuteľnosti  -

Konateľ firmy  Ing. R. Haršány požiadal OZ o odpustenie daní z nehnuteľnosti za roky 2016-2022 z dôvodu  realizácie finančne náročného projektu.

Poslanci uvedenú žiadosť zamietli, nakoľko obec má podľa zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach taxatívne určené, na aké pozemky môže obec poskytnúť oslobodenie v rámci zákona a tiež kedy správca dane rozhoduje podľa miestnych podmienok len o poskytnutí zníženia dane alebo oslobodenia od dane pre tie nehnuteľnosti, ktoré sú uvedené v § 17 ods. 2 a 3 Zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a tieto musí mať schválené vo svojom VZN platnom na ten daný rok. 

UZNESENIE  č. 2/13/2016

Obecné zastupiteľstvo  v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady môže  schváliť  odpustenie daní  iba v zmysle § 17 odst. 1, prípadne podľa § 17 odst. 2 a 3, čo musí byť schválené vo VZN Obce Báhoň na ten daný rok.

/jednohlasne/

 

Bod  5/   Výberové konanie na dodávateľa opravy strechy na kotolni MŠ-

Na základe výzvy OÚ B8hoň ponuky predložili 3 firmy:

EVSTAV – Eva Jamrišková, Sučany   s cenovou ponukou                         5 150,41 € s DPH

Izolatéri, s.r.o., Bratislava                    s cenovou ponukou                          4 047,95 € s DPH

DAVSTAV - Dušan Lizák, Martin      s cenovou ponukou                          3 498,95 € s DPH

UZNESENIE č. 3/13/2016  

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  firmu DAVSTAV- Dušan Lizák, Nešporova 22 Martin s cenovou ponukou 3 498,95 € s DPH  za dodávateľa opravy strechy na kotolni MŠ v Báhoni.  

/jednohlasne/  

 

Bod 6/  Výberové konanie na dodávateľa PD na zateplenie strechy OÚ Báhoň –

Na základe telefonického oslovenia boli predložené tri  ponuky:

Ing. Arch. Lenka Bakošová, Miloslavov         s cenovou ponukou               3.800 €

Ing. Irena Kreutzová, Trnava                           s cenovou ponukou               4.250 €

Ing. Michaela Helbych, Báhoň                         s cenovou ponukou               1.300 €

UZNESENIE   č.  4/13/2016

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e    za dodávateľa   projektovej   dokumentácie na zateplenie budovy   OÚ Báhoň   Ing. Michaelu Helbych , bytom Báhoň, Družstevná 12  s cenovou ponukou  1 300 € .

/jednohlasne/

 

Bod 7/ Zmluva o dielo na vykonávanie  zberu šatstva a obuvi s fy TextilEco a. .s. Bratislava-

Z dôvodu že firma, ktorá v našej obci mala  doteraz  rozmiestnené kontajnery na zber šatstva zanikla je potrebné zabezpečiť nového odberateľa.

UZNESENIE č. 5/13/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Zmluvu o zbere a zhodnotení odpadu s firmou

Textil Eco, Panenská 24, Bratislava s účinnosťou odo dňa nadobudnutia jej platnosti po podpise a zverejnení zmluvy.

/jednohlasne/.

 

 

Bod 8/ Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na rekonštrukciu chodníka ul. l .mája a Školská-

Nová zmluvná cena skutočne  zrealizovaných prác vrátane prác naviac  predstavuje sumu 42.244,09 € s DPH.

UZNESENIE č. 6/13/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo s firmou DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85,  Pezinok zo dňa 21.júna 2016 uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. Obchodného  zákonníka na zhotovenie diela „ Rekonštrukcia chodníkov   ulica Školská a 1. Mája v obci Báhoň“.

/jednohlasne/

 

 

Bod 9/ Výberové konanie na pokládku frézovaného asfaltu na MK Báhoň-

Ponuky predložili  firmy:

Komunikácie Cífer, Edmund Hrčka  s cenovou ponukou      17 735,88 € s DPH

PM stav, s.r.o. Bučany                       s cenovou ponukou      17 922,00 € s DPH

CS s. r. o  Trnava                               s cenovou ponukou      16 124,40 € s DPH

UZNESENIE č. 7/13/2016

Obecné zastupiteľstvo     s ch v a ľ u j e    firmu CS s.r.o, Strojárenská 5487,  Trnava s cenovou ponukou 16.124,40 € s DPH za dodávateľa zákazky „Pokládka frézovaného asfaltu - MK Báhoň“.

/jednohlasne/

 

 

Bod 10/    VZN č. 1/2016   o  prevádzke   pohrebísk na území obce Báhoň –

UZNESENIE č. 8/13/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  VZN č. 1/2016 o prevádzke pohrebísk na území obce Báhoň.

/jednohlasne/

 

Bod 11/ Smernica č. 1/2016 Obecného úradu Báhoň o registratúrnom poriadku + Registratúrny plán /Príloha č. 1- 10/ -

UZNESENIE č. 9/13/2016

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  na  v e d o m i e   Smernicu č.l/2016 Obecného úradu Báhoň o registratúrnom poriadku + Registratúrny plán + prílohy.

/jednohlasne/

UZNESENIE č.9/A/13/2016

Schválením smernice č. 1/2016 Obecného úradu Báhoň o registratúrnom poriadku + Registratúrny plán + prílohy sa   r u š í    VZN č. 2/2013 zo dňa 2.10.2013 a zároveň ruší Registratúrny poriadok na správu  registratúry Obecného úradu v Báhoni zo dňa 2.10.2013.

 

Bod 12/ Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby- 

Z dôvodu zavedenia  plyn. prípojky  k RD  na Ul. SNP 217/17, Báhoň - Lucia Kročková, na  pozemku č. 214/3 a 24/4, LV č. 1342 bola uzatvorená zmluva o zriadení   vecného bremena v prospech tretej osoby SPP Bratislava spočívajúca v práve prejazdu a prechodu pracovníkov SPP počas opráv plynárenských zariadení.

UZNESENIE č. 10/13/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby.

/jednohlasne/

 

Bod 13/ 

Ján Červenák – predaj RD s pozemkom-  informácia starostu 

Starosta preverí možnosti predaja pozemku s vyhoretým domom, ktorého je J. Červenák spolumajiteľ.

Poslanci zobrali informáciu starostu na vedomie.

 

Bod 14/  Rôzne

Starosta pozval poslancov na akciu  Festival MČK ktorá bude v sobotu 6.8.2016 na Silnici, medzi obcami Budmerice a Jablonec. Obec Báhoň je spoluorganizátor akcie. 

 

M. Bušo –  predložil poslancom cenové ponuky na tlač Knihy „ Báhonské  prechádzky storočiami“  v počte cca 1000 ks. Cena za 1 ks sa pohybuje v rozmedzí od 4,25 €/ks  - 6,38 €/za kus. Grafiku - zabezpečí obec . Na vydanie  knihy BSK poskytol obci dotáciu 3000 €.

Mgr. J. Fundárková  požiadala  o spoluprácu profesionálneho  historika, ktorý poskytne odborné stanovisko k obsahu budúcej knihy. Nakoľko všetci skonštatovali, že materiál je príliš obsiahly a podrobný vo všetkých oblastiach, treba zredukovať jeho obsah a zamerať sa hlavne na históriu obce.  Podrobnejší materiál z oblastí športu, kultúry, náboženstva, DSS, UKSÚP   a iných môže byť  použitý v priebehu nasledujúcich rokov na vydanie menších kníh zameraných na konkrétne oblasti. Bolo dohodnuté, že na budúce zasadnutie dňa 11.8.2016 p. Bušo  pozve grafika  a p. Fundárková pozve historika, aby sa vyjadril  a spoločne sa určí ďalší postup .   Kniha by mala byť vydaná k Vianočným  trhom.

 

Na záver starosta poďakoval prítomným  za účasť.

 

Zapisovateľka

Starosta obce

Overovatelia:   Mgr. Danková, R. Vavrovič


f t g