Copyright 2019 - Obec Báhoň

UZNESENIA

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni , konaného dňa 27. júla 2016

UZNESENIE č. 1/13/2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  kontrolu uznesenia z 12.zasadnutia OZ.

 

UZNESENIE  č. 2/13/2016

Obecné zastupiteľstvo  v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady môže  schváliť  odpustenie daní  iba v zmysle § 17 odst. 1, prípadne podľa § 17 odst. 2 a 3, čo musí byť schválené vo VZN Obce Báhoň na ten daný rok.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 3/13/2016  

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  firmu DAVSTAV- Dušan Lizák, Nešporova 22 Martin s cenovou ponukou 3 498,95 € s DPH  za dodávateľa opravy strechy na kotolni MŠ v Báhoni.  

/jednohlasne/  

 

UZNESENIE   č.  4/13/2016

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e    za dodávateľa   projektovej   dokumentácie na zateplenie budovy   OÚ Báhoň   Ing. Michaelu Helbych , bytom Báhoň, Družstevná 12  s cenovou ponukou  1 300 € .

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 5/13/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Zmluvu o zbere a zhodnotení odpadu s firmou

Textil Eco, Panenská 24, Bratislava s účinnosťou odo dňa nadobudnutia jej platnosti po podpise a zverejnení zmluvy.

/jednohlasne/.

 

UZNESENIE č. 6/13/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo s firmou DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85,  Pezinok zo dňa 21.júna 2016 uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. Obchodného  zákonníka na zhotovenie diela „ Rekonštrukcia chodníkov   ulica Školská a 1. Mája v obci Báhoň“.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 7/13/2016

Obecné zastupiteľstvo     s ch v a ľ u j e    firmu CS s.r.o, Strojárenská 5487,  Trnava s cenovou ponukou 16.124,40 € s DPH za dodávateľa zákazky „Pokládka frézovaného asfaltu - MK Báhoň“.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 8/13/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  VZN č. 1/2016 o prevádzke pohrebísk na území obce Báhoň.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 9/13/2016

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  na  v e d o m i e   Smernicu č.l/2016 Obecného úradu Báhoň o registratúrnom poriadku + Registratúrny plán + prílohy.

/jednohlasne/

UZNESENIE č.9/A/13/2016

Schválením smernice č. 1/2016 Obecného úradu Báhoň o registratúrnom poriadku + Registratúrny plán + prílohy sa   r u š í    VZN č. 2/2013 zo dňa 2.10.2013 a zároveň ruší Registratúrny poriadok na správu  registratúry Obecného úradu v Báhoni zo dňa 2.10.2013.

 

UZNESENIE č. 10/13/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby.

/jednohlasne/

 

 

Ing. Ivan Patoprstý – starosta obnce


f t g