Copyright 2019 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
zo  14. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 11. augusta 2016

Bod 1/ Otvorenie – Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal prítomných .

Prítomní poslanci: Mgr. Danková, Mgr. Krajčovičová, K. Hollá, M. Hrčka, R.Vavrovič,

D. Švorc, ospravedlnený  Mgr. P. Haviernik.

 

Bod 2/ 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení :  Mgr. Krajčovičová, p. Švorc.

Zapisovateľka : A. Hrnčiarová

 

Program zasadnutia bol  schválený a doplnenými bodmi:

PD na Komunitné centrum na futbalovom štadióne Báhoň - informácia 

 

Bod 3/

Kontrola uznesenia z 13. Riadneho zasadnutia  OZ – bez pripomienok poslancov.

UZNESENIE č. 1/14/2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  kontrolu uznesenia z 13.zasadnutia OZ.

 

Bod 4/   Návrh na zámenu pozemkov v k.ú. Báhoň, p. Parajková

Na základe žiadosti  Západoslovenskej distribučnej  a. s.   o zriadenie vecného bremena na pozemkoch  č. 234,235/1,235/2 z dôvodu vybudovania NN káblového vedenia  z trafostanice po bytový dom na ul. Potočná 42/A,  vlastníčka uvedených pozemkov požiadala obec Báhoň už na 12.zasadnutí OZ o zámenu  v rovnakej výmere  s obecnými pozemkami parc.č. 3086 CKN- vedľa PVD Báhoň, kde vlastní menovaná ornú pôdu parc. č. 2273 CKN. Výmera pozemkov vo vlastníctve p.Parajkovej Beáty je: parc.č. 234 – výmera 74 m2, parc.č. 235/1 –výmera 96 m2, parc.č. 235/2 – výmera 144 m2, spolu celá výmera pozemkov – 314 m2.

Po dohode s p. Parajkovou B. sa zámena pozemkov uskutoční za podmienok, že terajší pozemok parc.č. 3086 vo vlastníctve Obce Báhoň bude na zámenu vymeraný tak, aby pod oplotením PD Báhoň zostal pozemok Obce. Náklady na geodeta znáša žiadateľka p. Parajková, bytom Báhoň, Potočná 41/B.

Obec Báhoň súhlasila aj s osadením brány v plote medzi pozemkami parč. Č. 2273 a 3086 na prejazd traktora a mechanizmov pre potreby p. Parajkovej.

UZNESENIE  č. 2/14/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   zámenu pozemkov v rovnakej výmere, a to pozemok vo vlastníctve Obce Báhoň, časť z parcely č. 3086 CKN –  a to 314 m2 za pozemky vo vlastníctve p. Beáty Parajkovej, bytom Báhoň, Potočná 41/B, parc.č. 234 – výmera 74 m2, parc.č. 235/1 –výmera 96 m2, parc.č. 235/2 – výmera 144 m2, spolu celá výmera pozemkov – 314 m2, CKN. Náklady za vypracovanie geometrického plánu znáša žiadateľka.

/jednohlasne/

 

Bod  5/   Výberové konanie na dodávateľa výmeny okien a vchodových dverí na budove  MŠ a Jaslí  Báhoň:

Na základe výzvy OÚ Báhoň ponuky predložili 4 firmy:

Garwin s.r.o., Lidér Tejed 303, Dun. Streda-  s cenovou ponukou          15.844,73 € s DPH

BJ-TRADE s.r.o., Michal na Ostrove 8 -  s cenovou ponukou                 16.850,77 € s DPH

Aspect Line s.r.o., Kukučínova 39A, Dun. Streda - s cenovou ponukou  13.868,70 € s DPH

KB-TRADE s.r.o., Hlavná 8, Michal na Ostrove – s cenovou ponukou   19.356,14 €s DPH

Výberová komisia zasadala dňa 10.8.2016 a odporučila za dodávateľa firmu Aspect Line s.r.o, Dunajská Streda s cenovou ponukou 13.868,70 €.

UZNESENIE č. 3/14/2016  

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  firmu Aspect Line s.r.o., Kukučínova 39A, Dunajská Streda s cenovou ponukou 13.868,70 € s DPH  za dodávateľa okien a vchodových dverí na budove  MŠ a Jaslí v Báhoni.  

/jednohlasne/  

 

Bod 6/  Výberové konanie na dodávateľa Opravy krytov  MK asfaltobetónom - Báhoň –

Na základe výzvy OÚ Báhoň ponuky predložili 3 firmy:

Komunikácie Cífer, Edmund Hrčka, Záhradná 2,Cífer -  s cenovou ponukou     35.819,82 €

CS s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava -  s cenovou ponukou                                  32.962,02 €

PM stav s.r.o., Bučany 230 - s cenovou ponukou                                                  34.243,90 €

Výberová komisia zasadala dňa 3.8.2016 a odporučila firmu CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava s cenovou ponukou 32.962,02 €.

UZNESENIE   č.  4/14/2016

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e    za dodávateľa   opravy krytov MK asfaltobetónom – Báhoň firmu CS s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava s cenovou ponukou 32.962,02 € s DPH.

/jednohlasne/

 

Bod 7/ Presun finančných prostriedkov z Rezervného fondu na rekonštrukciu miestnych komunikácií -

UZNESENIE č. 5/14/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  presun finančných prostriedkov z Rezervného fondu obce Báhoň vo výške 33.000 € na projekt: Oprava krytov MK asfaltobetónom – Báhoň. 

/jednohlasne/.

 

Bod 8/ Navýšenie Rozpočtu ZŠ s MŠ na rekonštrukciu strechy kotolne MŠ a výmenu okien a vchodových dverí na budove MŠ a Jaslí Báhoň.

Nakoľko všetky budovy ZŠ a MŠ sú v správe ZŠ s MŠ a taktiež sú vedené v majetku Základnej školy, Obec navýši rozpočet školy na úhradu nákladov na rekonštrukciu strechy kotolne MŠ a výmenu okien a vchodových  dverí na budove MŠ a Jaslí.

UZNESENIE č. 6/14/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ na rekonštrukciu strechy kotolne MŠ vo výške 3.498,95 € a na výmenu okien a vchodových dverí na budove MŠ a Jaslí vo výške 13.868,70 €.

/jednohlasne/

 

Bod 9/ Rôzne

Projektová dokumentácia na Komunitné centrum na futbalovom štadióne Báhoň –

Obec  v spolupráci s ŠK Báhoň plánuje vybudovať v areáli futbalového ihriska v Báhoni Komunitné centrum, ktoré by pokrylo požiadavky ŠK Báhoň, SFZ Bratislava, ako aj požiadavky obce na výstavbu budovy na športové aj kultúrne vyžitie občanov obce.

Na OZ boli prítomné aj projektantky, ktoré si potrebovali tieto požiadavky ozrejmiť.

 

Protipovodňové opatrenia v obci – 

Starosta obce verejne poďakoval členom DHZ Báhoň za pomoc pri odstraňovaní následkov búrok v našej obci.

Starosta navrhol niekoľko protipovodňových  opatrení v rámci obce, a to:

- Na Potočnej ul. pri dome č. 35 – 36, osadiť 1 šachtu na zvod dažďovej vody

- Mlynská ul. – zviesť dažďovú vodu z príjazdovej komunikácie vedúcej popri RD na Mlynskej ul. č.d. 26 

- Zdravotné stredisko – zviesť 2 zvody zo strechy zdravotného strediska popri bytovke na l.mája 10 a 10A, aby im dažďová voda nevytápala pivnice

- Taktiež je potrebné riešiť situáciu v zasadačke pod budovou OÚ Báhoň, nakoľko pri silných dažďoch vyráža v hygienických zariadeniach spodná voda /podľa meraní p. Buša boli v mesiaci júl 2016 zrážky 105mm/

 

Vydanie publikácie o histórií našej obce – 

p. Fundárková informovala OZ, že návrh publikácie už pozrel historik a po zapracovaní pripomienok vyjadril pozitívny postoj k vydaniu tejto knihy.

 

p. Bušo predstavil OZ p. Ďurďoviča z obce Dolany, ktorý bude robiť grafickú úpravu knihy, s čím OZ súhlasilo.

Vydanie publikácie – knihy bude v počte 1000 ks.

Kniha bude predajná. Cena za 1 ks sa určí až budú známe všetky náklady na vydanie knihy. 

Publikácia bude vydaná k Vianociam 2016.

UZNESENIE 7/14/2016

Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e    sumu 12.000 € na vydanie publikácie – knihy o histórií obce Báhoň.

/jednohlasne/

 

p. Fundárková navrhla prepracovať štatút Báhonských novín, nakoľko terajší bol schválený v roku 2008 a vyvstala potreba zapracovať nové veci do štatútu /napr. Odvolanie člena redakčnej rady.../. 

 

Na záver starosta poďakoval prítomným  za účasť.

 

 

Zapisovateľka    A.Hrnčiarová                                                       

Starosta obce

Overovatelia:   Mgr. Krajčovičová, p. Švorc


f t g