Copyright 2019 - Obec Báhoň

UZNESENIA
zo XIV. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  v Báhoni , konaného dňa 11.augusta 2016

UZNESENIE č. 1/14/2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  kontrolu uznesenia z 13.zasadnutia OZ.

 

UZNESENIE  č. 2/14/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   zámenu pozemkov v rovnakej výmere, a to pozemok vo vlastníctve Obce Báhoň, časť z parcely č. 3086 CKN –  a to 314 m2 za pozemky vo vlastníctve p. Beáty Parajkovej, bytom Báhoň, Potočná 41/B, parc.č. 234 – výmera 74 m2, parc.č. 235/1 –výmera 96 m2, parc.č. 235/2 – výmera 144 m2, spolu celá výmera pozemkov – 314 m2, CKN. Náklady za vypracovanie geometrického plánu znáša žiadateľka.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 3/14/2016  

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  firmu Aspect Line s.r.o., Kukučínova 39A, Dunajská Streda s cenovou ponukou 13.868,70 € s DPH  za dodávateľa okien a vchodových dverí na budove  MŠ a Jaslí v Báhoni.  

/jednohlasne/  

 

UZNESENIE   č.  4/14/2016

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e    za dodávateľa   opravy krytov MK asfaltobetónom – Báhoň firmu CS s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava s cenovou ponukou 32.962,02 € s DPH.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 5/14/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  presun finančných prostriedkov z Rezervného fondu obce Báhoň vo výške 33.000 € na projekt: Oprava krytov MK asfaltobetónom – Báhoň. 

/jednohlasne/.

 

UZNESENIE č. 6/14/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ na rekonštrukciu strechy kotolne MŠ vo výške 3.498,95 € a na výmenu okien a vchodových dverí na budove MŠ a Jaslí vo výške 13.868,70 €.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE 7/14/2016

Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e    sumu 12.000 € na vydanie publikácie – knihy o histórií obce Báhoň.

/jednohlasne/

 

Ing. Ivan Patoprstý, starosta obce


f t g