Copyright 2019 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z  15. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 28. septembra  2016

Bod 1/ Otvorenie – Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal prítomných .
Prítomní poslanci: Mgr. Danková, Mgr. Krajčovičová, K. Hollá, M. Hrčka, R. Vavrovič,
D. Švorc,   Mgr. P. Haviernik.

Bod 2/ 
Za overovateľov zápisnice boli zvolení :  K. Hollá, R. Vavrovič
Zapisovateľka : E. Lojová
Program bol doplnený o body:
K. Rímešová- žiadosť  o ukončenie nájmu parc. č. 24/2
M. Serafinová – žiadosť  o uzatvorenie nájmu   parc. č. 24/2
Doplnený program bol jednohlasne schválený.

Bod 3/  Kontrola uznesenia z 14. zasadnutia OZ- bez pripomienok poslancov
UZNESENIE č. 1/15/2016
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  na  v e d o m i e  kontrolu uznesenia z 14. zasadnutia OZ.

Bod 4/  Žiadosť o ukončenie  nájmu na pozemok  parc. č. 109/33-
Mgr. Michal Halás, Jadranská 3316/81A, Bratislava požiadal o ukončenie Zmluvy o nájme nehnuteľnosti zo dňa 1.3.2015 na parc. č.  109/33-trvalé trávne porasty, výmera 76 m2, k.ú. Báhoň  k termínu 31.12.2016.
UZNESENIE č. 2/15/2016
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í    s ukončením Zmluvy o nájme nehnuteľnosti zo dňa 1.3.2015 na pozemok parc. č. 109/33, výmera 76 m2, k.ú. Báhoň s Mgr. Michalom Halásom, bytom Jadranská 3316/81A, Bratislava ku dňu 31.12.2016.
/ schválené jednohlasne/

Bod 5/ Výberové konanie na dodávateľa - čistenia a údržba umelého trávnika v športovom areáli ZŠ s MŠ Báhoň-
Súčasný stav umelého trávnika v športovom areáli pri ZŠ s MŠ Báhoň je po 1 roku používania v zlom stave a je potrebné jeho vyčistenie, dosypanie kremičitého piesku, prečesanie umelého trávového povrchu nakoľko už nespĺňa požadované kritériá na jeho používanie a mohlo by prísť k úrazom.
Boli predložené 3 ponuky :
1.    SPORT ONE SK, spol.s r.o., Koniarovce 13  - ponuka do výberového konania vo výške 3571,20 € s DPH.
2.    One Two s.r.o., Remeselnícka 13/A, 949 01 Nitra - ponuka do výberového konania vo výške 2586,44 € s DPH.
3.    SportReal Nitra s.r.o., Pražská 2, 949 11 Nitra - ponuka do výberového konania vo výške 3238,80 € s DPH.
Na základe predložených CP, komisia vybrala ako dodávateľa firmu One Two s.r.o., Remeselnícka 13/A, Nitra s CP vo výške 2586,44 € s DPH. Kritériom výberu dodávateľa bola celková cena za predmet zákazky a splnenie podmienok v členení cenovej ponuky podľa špecifikácie.

UZNESENIE č. 3/15/2016
Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e     firmu OneTwo s.r.o., Remeselnícka 13/A, Nitra  s cenovou ponukou 2586,44 € s DPH  na dodávateľa prác -  údržba a čistenie umelého trávnika v športovom areáli  ZŠ s MŠ Báhoň.
/ schválené jednohlasne/

Bod 6/ A. Mikušová, Jozefa Vavroviča 5, Báhoň – žiadosť o zmenu dátumu účinnosti platenia nájomného za  budovu   na ul. l. mája 2, Báhoň z dôvodu pretrvávajúcej rekonštrukcie objektu.   
OZ odporučilo podpísať s menovanou p. Mikušovou  Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 1.6.2016 s tým, že v článku IV. Nájomné sa zmení dátum účinnosti  platenia nájomného za objekt na ul. 1.mája 2, Báhoň, a to  s účinnosťou od 1.11.2016.

UZNESENIE č. 4/15/2016
Obecné zastupiteľstvo     s ch v a ľ u j e     Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve zo dňa 1.6.2016 s p. Alenou Mikušovou s tým, že termín účinnosti platenia nájomného sa zmení od 1.11.2016, a to z dôvodu, že  predmetná budova  je v rekonštrukcii a prevádzka detských  jaslí  bude až od 1.11.2016.
/ jednohlasne/

Bod 7/ Žiadosť   o navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ  na základe účinnosti novely zákona č. 217/2016 Z. z. o odmeňovaní pedagogických zamestnancov, na základe   ktorej sa zvýšila platová tarifa  pedagogických  zamestnancov  o  6%.

UZNESENIE č. 5/15/2016
Obecné  zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   navýšenie finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ 
do konca roka 2016  o 2.200 €  z dôvodu zvýšenia platov pedagogických pracovníkov o 6%.
/ schválené jednohlasne/.

Bod 8/ Kúpa pozemku parc. č. 113,114,115,116-
Vlastník predmetných pozemkov parc. č. 113, 114, 115 a 116, parcely registra „E“, k.ú. Báhoň p. Stolárik Ján, Horné Zelenice 169  ponúkol obci Báhoň odpredaj uvedených  pozemkov nachádzajúcich sa na Mlynskej ulici, v areáli Zberového dvora v Báhoni. 
UZNESENIE č. 6/15/2016
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í   s uzatvorením kúpnej zmluvy s p. Jánom Stolárikom, bytom Horné Zelenice č. 169 na  pozemky – parcely registra „E“:
parc.č. 113 – ostatné plochy, výmera 314 m2, 
parc.č. 114 – orná pôda, výmera 759 m2, 
parc.č. 115 – orná pôda, výmera 1361 m2,
parc.č. 116 – orná pôda, výmera 2619 m2, všetky v k. ú. Báhoň  za cenu 3.000 € za všetky pozemky spolu.
/ jednohlasne/

Bod 9/ K. Rímešová, bytom 1.mája 33, Báhoň - žiadosť  o ukončenie nájomnej zmluvy na časť pozemku, parc. č. 24/2 pod prenosnou garážou, k. ú. Báhoň.

UZNESENIE č. 7/15/2016
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í   s ukončením nájomnej zmluvy zo dňa 28.12.2009 so žiadateľkou p. Katarínou Rímešovou na časť pozemku parc. č. 24/2, k. ú. Báhoň, vedený na LV č. 851, nachádzajúci sa na ul. 1.mája 33 o výmere  18 m2,  ku dňu 31.12.2016.
 / jednohlasne/

Bod 10/  M. Serafínová, 1.mája 33, Báhoň   - žiadosť o uzatvorenie  nájomnej zmluvy na časť obecného pozemku,  parc. č. 24/2, vedený na LV 851, k. ú. Báhoň, výmera 18 m2 pod prenosnou garážou na ul. l. mája 33.
UZNESENIE  č. 8/15/2016
Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í     s uzatvorením nájomnej zmluvy s Máriou Serafinovou na časť pozemku, parc. č. 24/2, vedený na LV 851, k. ú. Báhoň, výmera 18 m2,  pozemok pod prenosnou garážou na ul. l. mája 33 s ročným nájmom 33,19 €/rok s účinnosťou od 1.1.2017.
/ schválené jednohlasne/

11/ Rôzne:

Vydanie knihy  o obci Báhoň „ Prechádzka storočiami“.
UZNESENIE č. 9/15/2016
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í   s  vydaním Knihy o obci Báhoň, za podmienky že text aj obsah bude odborne posúdený.
/ schválené jednohlasne/


Zapisovateľka:                                                                  
starosta obce : 
Overovatelia zápisnice:


f t g