Copyright 2019 - Obec Báhoň

UZNESENIA
z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa
28. septembra 2016

UZNESENIE č. 1/15/2016
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  na  v e d o m i e  kontrolu uznesenia z 14. zasadnutia OZ.

UZNESENIE č. 2/15/2016
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í    s ukončením Zmluvy o nájme nehnuteľnosti zo dňa 1.3.2015 na pozemok parc. č. 109/33, výmera 76 m2, k.ú. Báhoň s Mgr. Michalom Halásom, bytom Jadranská 3316/81A, Bratislava ku dňu 31.12.2016.
/ schválené jednohlasne/

UZNESENIE č. 3/15/2016
Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e     firmu OneTwo s.r.o., Remeselnícka 13/A, Nitra  s cenovou ponukou 2586,44 € s DPH  na dodávateľa prác -  údržba a čistenie umelého trávnika v športovom areáli  ZŠ s MŠ Báhoň.
/ schválené jednohlasne/

UZNESENIE č. 4/15/2016
Obecné zastupiteľstvo     s ch v a ľ u j e     Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve zo dňa 1.6.2016 s p. Alenou Mikušovou s tým, že termín účinnosti platenia nájomného sa zmení od 1.11.2016, a to z dôvodu, že  predmetná budova  je v rekonštrukcii a prevádzka detských  jaslí  bude až od 1.11.2016.
/ jednohlasne/

UZNESENIE č. 5/15/2016
Obecné  zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   navýšenie finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ 
do konca roka 2016  o 2.200 €  z dôvodu zvýšenia platov pedagogických pracovníkov o 6%.
/ schválené jednohlasne/.

UZNESENIE č. 6/15/2016
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í   s uzatvorením kúpnej zmluvy s p. Jánom Stolárikom, bytom Horné Zelenice č. 169 na  pozemky – parcely registra „E“:
parc.č. 113 – ostatné plochy, výmera 314 m2, 
parc.č. 114 – orná pôda, výmera 759 m2, 
parc.č. 115 – orná pôda, výmera 1361 m2,
parc.č. 116 – orná pôda, výmera 2619 m2, všetky v k. ú. Báhoň  za cenu 3.000 € za všetky pozemky spolu.
/ jednohlasne/

UZNESENIE č. 7/15/2016
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í   s ukončením nájomnej zmluvy zo dňa 28.12.2009 so žiadateľkou p. Katarínou Rímešovou na časť pozemku parc. č. 24/2, k. ú. Báhoň, vedený na LV č. 851, nachádzajúci sa na ul. 1.mája 33 o výmere  18 m2,  ku dňu 31.12.2016.
 / jednohlasne/
UZNESENIE  č. 8/15/2016
Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í     s uzatvorením nájomnej zmluvy s Máriou Serafinovou na časť pozemku, parc. č. 24/2, vedený na LV 851, k. ú. Báhoň, výmera 18 m2,  pozemok pod prenosnou garážou na ul. l. mája 33 s ročným nájmom 33,19 €/rok s účinnosťou od 1.1.2017.
/ schválené jednohlasne/

UZNESENIE č. 9/15/2016
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í   s  vydaním Knihy o obci Báhoň, za podmienky že text aj obsah bude odborne posúdený.
/ schválené jednohlasne/


Ing. Ivan   Patoprstý – starosta obce


f t g