Copyright 2020 - Obec Báhoň

UZNESENIA 
Obecného zastupiteľstva v Báhoni z IV. riadneho zasadnutia, konaného dňa 13.mája 2015

 

Obecné zastupiteľstvo  prijalo nasledovné uznesenia:

 

UZNESENIE č.1/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e  na  v e d o m i e      kontrolu uznesenia z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

 

UZNESENIE č. 2/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo    s ú h l a s í    s ukončením nájomnej zmluvy s M. Marcišovou , bytom Báhoň, l. mája 33  na prenájom pozemku parc. č. 513/153 o výmere 487m2  v záhradkárskej osade k 31.12.2014.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 3/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo    s ú h l a s í      so  zámerom prenájmu - uzatvorením  nájomnej zmluvy s Monikou Holešovou,   bytom Báhoň, Železničná 19   na prenájom pozemku v záhradkárskej osade č. 513, parc.č. 513/153 o výmere 487m2  za finančnú úhradu   0,10 €/m2  ročne na dobu určitú od 1.1.2015 do  31.12.2019.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 4/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo    s ú h l a s í    s ukončením nájomnej zmluvy s Ing. Milošom Hrabovským, bytom  Bratislava, Topoľčianska 19   na prenájom pozemku parc. č. 533/77 o výmere 934m2 ku dňu 30.4.2015.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 5/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo    s ú h l a s í      so  zámerom prenájmu -  uzatvorením  nájomnej zmluvy s Mgr. Jozefom Murárikom  bytom Senec, Košická 30, prechodne Báhoň, Potočná 42/A   na prenájom pozemku parc. č. 533/77 o výmere 934  m2  na Potočnej ulici ,  za finančnú úhradu 0,033 €/m2  ročne na dobu určitú od 1.5.2015 do  31.12.2019.

/jednohlasne  schválené/

 

UZNESENIE č. 6/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo    s ú h l a s í      s uzatvorením nájomnej zmluvy s p. Vladimírom Chytilom , bytom Báhoň, Družstevná 7/A na prenájom obecného    pozemku  za rodinným domom  s využívaním na poľnohospodárske účely  ,  za finančnú úhradu 0,0332€/m2  ročne na dobu určitú do 31.12.2019.

/jednohlasne schválené/

 

UZNESENIE č. 7/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo    s ú h l a s í      s uzatvorením nájomnej zmluvy  so Štefanom Buchtom  , bytom Báhoň, Družstevná 6/A na prenájom obecného    pozemku  za 

rodinným domom  s využívaním na poľnohospodárske účely  ,  za finančnú úhradu 0,0332€/m2  ročne na dobu určitú do 31.12.2019.

/jednohlasne schválené/

UZNESENIE č. 8/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo  p o t v r d z u j e   platnosť uznesenia č. 13/XXV/2014 zo dňa 18.6.2014.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 9/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Záverečný účet obce r. 2014 a celoročné hospodárenie  BEZ   VÝHRAD.

 

UZNESENIE č. 10/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e   použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 129 608,14 EUR za rok 2014 a zostatky prebytku hospodárenia za prechádzajúce roky vo výške  59 396,04 EUR.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 11/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   na  v e d o m i e   správu nezávislého audítora za rok 2014.

 

UZNESENIE č. 12/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e    čerpanie   rezervného fondu na výstavbu  športového  areálu   v ZŠ Báhoň,  vo výške 180 tis. EUR.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 13/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   plat starostu  vo výške  2.294€/mesačne s účinnosťou od 01.01.2015

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 14/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  finančný  limit  na kúpu   služobného nákladného auta – valníka  do výšky 10 tis. EUR.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 15/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo    s ú h l a s í   s   kúpou maringotky za sumu 2.300 EUR.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 16/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo    b e r i e   na  v e d o m i e    podnikateľský zámer Mgr. Denisy Stankovičovej na prenájom obecného pozemku  za účelom stavby bufetu v športovom areály v ZŠ Báhoň.

 

Ing. Ivan Patoprstý

starosta obce


f t g