Copyright 2020 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 13. mája 2015

 

Uznesenie z 4. OZ 13.V.2015

 

 

Bod 1/ Otvorenie – zasadnutie otvoril starosta Ing. Ivan Patoprstý, privítal prítomných poslancov a hostí.

Prítomní poslanci : R. Vavrovič, M. Hrčka, Mgr. P. Haviernik, Mgr. V. Danková,

K. Hollá, Mgr. I. Krajčovičová, D. Švorc

 

Bod 2/ Starosta určil zapisovateľku : Eva Lojová 

overovateľov zápisnice : K. Hollá, M. Hrčka

 

Program bol doplnený o nasledovné body:

- Záverečný účet obce za rok 2014

- Finančný audit obce - správa za rok 2014

- Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na športový areál v ZŠ Báhoň

- Plat starostu obce

- Finančný limit na kúpu nákladného auta- valník

- Kúpa ubytovacej maringotky

- Prenájom pozemku za účelom zriadenia bufetu v areáli ZŠ Báhoň

Poslanci schválili aj s doplnenými bodmi.

 

Bod 3/Kontrola uznesenia z III. riadneho zasadnutia OZ – prečítal zástupca starostu 

P. Haviernik.

Bez pripomienok poslancov .

UZNESENIE č.1/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

 

Bod 4/ Mária Marcišová - žiadosť o ukončenie nájmu v ZO 513, parc.č. 513/153-nájomná zmluva schválená uzn.č. 12//XV/2012 , zo dňa 31.12.2012.

UZNESENIE č. 2/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s ukončením nájomnej zmluvy s M. Marcišovou , bytom Báhoň, l. mája 33 na prenájom pozemku parc. č. 513/153 o výmere 487m2 v záhradkárskej osade k 31.12.2014.

/jednohlasne/

 

Bod 5/ Zámer prenájmu obecného pozemku parc.č. 513/153 v záhradkárskej osade č.513 o výmere 487 m2 - p. Holešovej Monike, bytom Báhoň, Železničná ul. č.19.

UZNESENIE č. 3/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í so zámerom prenájmu - uzatvorením nájomnej zmluvy s Monikou Holešovou, bytom Báhoň, Železničná 19 na prenájom pozemku v záhradkárskej osade č. 513, parc.č. 513/153 o výmere 487m2 za finančnú úhradu 0,10 €/m2 ročne na dobu určitú od 1.1.2015 do 31.12.2019.

/jednohlasne/

 

Bod 6/ Ing. Miloš Hrabovský – žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom obecného pozemku parc. č. 533/77 o výmere 934 m2 , uzatvorenej dňa 1.7.2012.

UZNESENIE č. 4/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s ukončením nájomnej zmluvy s Ing. Milošom Hrabovským, bytom Bratislava, Topoľčianska 19 na prenájom pozemku parc. č. 533/77 o výmere 934m2 ku dňu 30.4.2015.

/jednohlasne/

 

Bod 7/ Mgr. Jozef Murárik bytom Senec, prechodne Báhoň, Potočná 42/A – zámer prenájmu obecného pozemku parc.č. 533/77 o výmere 934 m2.

UZNESENIE č. 5/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í so zámerom prenájmu - uzatvorením nájomnej zmluvy s Mgr. Jozefom Murárikom bytom Senec, Košická 30, prechodne Báhoň, Potočná 42/A na prenájom pozemku parc. č. 533/77 o výmere 934 m2 na Potočnej ulici , za finančnú úhradu 0,033 €/m2 ročne na dobu určitú od 1.5.2015 do 31.12.2019.

/jednohlasne schválené/

 

Bod 8/ Rodina Chytilová bytom Báhoň, Družstevná 7/A- Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 3117, LV 1677 za účelom zväčšenia záhrady za rodinným domom .

Poslanci nesúhlasia s odpredajom obecného pozemku, nakoľko v tejto lokalite nie je ešte doriešené jeho využitie / prípadné riešenie inž. sietí/. Súhlasia s prenájmom na dobu 5 rokov, potom je možnosť požiadať o jeho predĺženie.

UZNESENIE č. 6/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s uzatvorením nájomnej zmluvy s p. Vladimírom Chytilom , bytom Báhoň, Družstevná 7/A na prenájom obecného pozemku za rodinným domom s využívaním na poľnohospodárske účely , za finančnú úhradu 0,0332€/m2 ročne na dobu určitú do 31.12.2019.

/jednohlasne schválené/

 

Bod 9/ Rodina Buchtová , bytom Báhoň, Družstevná 6/A- Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 3117, LV 1677 za účelom zväčšenia záhrady za rodinným domom .

Poslanci nesúhlasia s odpredajom obecného pozemku, nakoľko v tejto lokalite nie je ešte doriešené jeho využitie / prípadné riešenie inž. sietí/. Súhlasia s prenájmom na dobu 5 rokov, potom je možnosť požiadať o jeho predĺženie.

UZNESENIE č. 7/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s uzatvorením nájomnej zmluvy so Štefanom Buchtom , bytom Báhoň, Družstevná 6/A na prenájom obecného pozemku za 

rodinným domom s využívaním na poľnohospodárske účely , za finančnú úhradu 0,0332€/m2 ročne na dobu určitú do 31.12.2019.

/jednohlasne schválené/

 

 

Bod 10/ p. Parajka Peter bytom Báhoň, Partizánska č. 9 – žiadosť o opätovné prehodnotenie stanoviska k výstavbe IBV rodinných domov v lokalite Vŕšky – pozemky za Poľnohospodárskym družstvom v Báhoni.

Uvedená žiadosť bola už 2x prejednávaná na zasadnutí OZ. Poslanci opätovne nesúhlasia s povolením výstavby v extraviláne obce Báhoň. S nesúhlasom sa stotožňujú aj noví poslanci OZ.

UZNESENIE č. 8/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo p o t v r d z u j e platnosť uznesenia č. 13/XXV/2014 zo dňa 18.6.2014.

/jednohlasne/

 

DOPLNENÉ BODY PROGRAMU :

 

Bod 11/ Záverečný účet obce – viď. príloha

UZNESENIE č. 9/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Záverečný účet obce r. 2014 a celoročné hospodárenie BEZ VÝHRAD.

UZNESENIE č. 10/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 129 608,14 EUR za rok 2014 a zostatky prebytku hospodárenia za prechádzajúce roky vo výške 59 396,04 EUR.

/jednohlasne/

 

Bod 12/ Správa nezávislého audítora za rok 2014 – viď. príloha

Audítor vo svojej správe skonštatoval, že výsledky hospodárenia obce Báhoň za rok 2014 sú v súlade so zákonom o účtovníctve a obec Báhoň konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

UZNESENIE č. 11/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e správu nezávislého audítora za rok 2014.

 

Bod 13/ Čerpanie rezervného fondu na športový areál v ZŠ Báhoň-

UZNESENIE č. 12/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e čerpanie rezervného fondu na výstavbu športového areálu v ZŠ Báhoň, vo výške 180 tis. EUR.

/jednohlasne/

 

Bod 14/ Plat starostu obce -

Plat starostu obce Báhoň s účinnosťou od 1.1.2015 po úprave priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2014

v zmysle § 4, odst. 4) zákona č. 154/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, Obecné zastupiteľstvo raz ročne prerokuje plat starostu obce.

 

Starostovi patrí plat v zmysle zákona 253/1994 Z. z. v znení jeho zmien a doplnkov, podľa § 3, odst. 1).

 

Plat starostu tvorí:

súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR a násobku podľa § 4 odst. 1, t.j. 858 EUR x 1,98 = 1.698,84 €/mesačne

Základný plat starostu obce Báhoň je navýšený v zmysle uznesenia OZ obce Báhoň č. 5/I/2014 zo dňa 26.11.2014 a zákona č. 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SR č. 253/1994 Z.z. podľa § 4 odst. 2) mesačne o 35 %, s platnosťou od 1. decembra 2014 , t.j. 1.698,84 €/mesačne x 1,35 (navýšenie § 4, ods.2) = 2.293,43 € = 2.294 €/mesačne

 

UZNESENIE č. 13/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e plat starostu vo výške 2.294€/mesačne s účinnosťou od 01.01.2015

/jednohlasne/

 

Bod 15/ Finančný limit na kúpu služobného nákladného auta - valník

Nakoľko momentálne využívané obecné nákladné auto- valník je už vo veľmi zlom technickom stave, je nutné kúpiť staršie auto cca 7 ročné. Starosta preverí možnosti kúpy.

UZNESENIE č. 14/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e finančný limit na kúpu služobného nákladného auta – valníka do výšky 10 tis. EUR.

/jednohlasne/

 

Bod 16/ Kúpa obytnej maringotky- 

Nakoľko p. Jánovi Červenákovi minulý rok zhorel rodinný dom na Mlynskej ulici, obec mu dočasne umožnila ubytovanie v našom Zariadení opatrovateľskej služby na Potočnej ulici. Menovaný nie je ešte v dôchodkovom veku a poberá len sociálne dávky, ktoré nepokrývajú náklady na služby v zariadení. Poslanci sa dohodli kúpiť ubytovaciu maringotku s tým, že bude umiestnená na dvore pozemku J. Červenáka, aby v nej mohol bývať. Prenájom za maringotku bude platiť obci. 

Výšku prenájmu za maringotku a zaplatenie nedoplatkov v zariadení ZOS budú poslanci riešiť . 

Starosta predložil ponuky na kúpu maringotky:

1. Ponuka - suma 2450€

2. Ponuka - suma 2300€

3. Ponuka - suma 3000€

 

UZNESENIE č. 15/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s kúpou maringotky za sumu 2.300 EUR.

/jednohlasne/

 

Bod 17/ Mgr. Denisa Stankovičová – žiadosť o prenájom obecného pozemku za účelom zriadenia bufetu v areáli ZŠ Báhoň.

Mgr. Stankovičová predložila poslancom svoj podnikateľský zámer- 

Výstavba bufetu za účelom poskytovania nealkoholického občerstvenia a nápojov, organizovanie športových podujatí a turnajov, pre malé deti s mamičkami detský areál na hranie , otváranie a uzamykanie areálu, udržiavanie toaliet. Otvárací čas od 12.00-21.00 hod.

 

Vyjadrenie poslancov –

Nakoľko športový areál ešte nie je dokončený, najprv musia poslanci vypracovať a schváliť prevádzkový poriadok, dohodnúť podmienky so zástupcom ZŠ Báhoň, aké sú možnosti prenájmu ak sa jedná o areál školy, zabehnúť prevádzku multifunkčného ihriska, až potom je možnosť riešiť podnikateľské zámery.

Jedná sa o veľký projekt- multifunkčné ihrisko, ktorý si vyžaduje dôkladné prehodnotenie 

a zváženie všetkých možností aj podmienok . Taktiež stanoviská okolitých vlastníkov pozemkov je treba brať do úvahy atď.

Momentálne je prvoradé jeho dokončenie- predpokladaný termín koncom mája 2015.

 

UZNESENIE č. 16/IV/2015

Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e podnikateľský zámer Mgr. Denisy Stankovičovej na prenájom obecného pozemku za účelom stavby bufetu v športovom areály v ZŠ Báhoň.

 

Starosta obce : Ing. Patoprstý

Overovatelia zápisnice : K. Hollá, M. Hrčka

Zapisovateľka : Eva Lojová


f t g