Copyright 2019 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a

z  16. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 7. decembra  2016

Bod 1/ Otvorenie – Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal prítomných .

Prítomní poslanci: Mgr. Danková, Mgr. Krajčovičová, K. Hollá, M. Hrčka, 

R. Vavrovič, D. Švorc,   Mgr. P. Haviernik.

 

Bod 2/ 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení :  M. Hrčka, Mgr. V. Danková

Starosta určil zapisovateľku  : E. Lojová

Program bol doplnený o body:

-havária časti rozvodov ÚK v budove ZŠ  v Báhoni

-zásady odmeňovania poslancov OZ

-plat starostu obce

Program bol schválený.

 

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 15. zasadnutia OZ – prečítal Mgr. P. Haviernik

Bez pripomienok poslancov.

UZNESENIE č. 1/16/2016

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  na  v e d o m i e  kontrolu uznesenia z 15. zasadnutia OZ.

 

Bod 4/ ENGLISH FOR LIFE, s.r.o.  - žiadosť o ukončenie nájmu

UZNESENIE č. 2/16/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í   s   ukončením nájomnej zmluvy  s ENGLISH FOR LIFE, s.r.o.   na prenájom priestorov na zdravotnom stredisku k 30.11.2016.

Schválením tohto uznesenia sa  r u š í   uzn.č. 3/XVII/2013 zo dňa 27.2.2013, uzn.č. 8/XXIV/2014 zo dňa 12.3.2014 a uzn.č. 9/8/2015 zo dňa 9.12.2015.

/jednohlasne/

 

Bod 5/ - Bezpečnostný projekt  IS podľa zákona o ochrane osobných údajov /príloha/

Podľa  zákona  o ochrane osobných údajov  je obec povinná  mať vypracovaný bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov, nakoľko pracovníci OÚ dochádzajú  do styku  s osobnými údajmi občanov.

UZNESENIE č. 3/16/2016

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e   Bezpečnostný projekt  IS  obce Báhoň.

/jednohlasne/

 

Bod   6/ a 7/  Báhonské  noviny – štatút / príloha/ + Štatút redakčnej rady obecných novín obce Báhoň – Báhonské noviny /Príloha č. 2 k štatútu BN/-/príloha/

UZNESENIE č.   4/16/2016

Obecné zastupiteľstvo     s ch v a ľ u j e   Báhonské noviny - štatút a Štatút redakčnej rady obecných novín obce Báhoň – BN /Príloha č. 2 k štatútu BN/ /jednohlasne/.

Schválením tohto uznesenia sa   r u š í    uzn. Č. XIII/2008-B/6  zo dňa 18.6.2008 - /Báhonské noviny – štatút/.

 

Bod  8/ Návrh na zmenu výšky poplatku za odvádzanie a čistenie odpadových vôd odvedených obecnou kanalizáciou.

UZNESENIE č. 5/16//2016

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje s účinnosťou od 1.1.2017  výšku poplatku za odvádzanie a čistenie komunálnych vôd do obecnej kanalizácie nasledovne:

- Pri rodinných domoch a bytoch na bývanie /podľa vyhlášky č.209/2013,Príloha č. 1, Bod I.-bytový fond/  -   0,60 €/m3/rok   

- klienti ZOS, klienti DSS  /podľa vyhlášky č.209/2013,Príloha č. 1, Bod III.- zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb, položka 13.2/ -  0,60 €/m3/rok       

- Pre podnikateľov, živnostníkov a ostatných producentov /podľa vyhlášky č.209/2013,Príloha č. 1/ -  0,80 €/m3/rok                /jednohlasne/

Schválením tohto uznesenia sa   r u š í  uzn.č. XXIII/09-B/6 zo dňa 16.12.2009 a uzn. Č. XXIV/10-B/1 zo dňa 24.2.2010.

 

Bod  9/ Návrh na zmenu výšky nájomného za garáže postavené na obecnom pozemku -

Poslanci navrhli zmenu nájmu za obecné pozemky pod prenosnými garážami z doterajších 33,19 €/rok za pozemok pod prenosnou garážou na  36 €/rok s účinnosťou od 1.1.2017.

 

UZNESENIE č. 6/16/2016

Obecné   zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  zmenu výšky nájomného za obecné pozemky pod prenosnými garážami vo výške 36 €/rok s účinnosťou od 1.1.2017.

/jednohlasne/

Schválením tohto uznesenia sa   r u š í     uzn.č.  III/03-B/3 zo dňa 27.2.2003.

 

 

 

Bod 10/  Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2010 o vymáhaní miestnych daní a poplatkov- 

 

UZNESENIE  č. 7/16/2016

Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u je    Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2010 o vymáhaní miestnych daní  a poplatkov nasledovne:

V Čl. 1, § 1 - Výzva sa doplní odstavec 6 a 7:  

(6) Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky hlavné identifikačné znaky, ktoré sú uvedené vo výzve, najmä variabilný symbol, finančná čiastka,  číslo účtu daňovníka, resp. meno daňovníka. Bez uvedenia správneho variabilného symbolu, resp. mena daňovníka  nie je možné platbu priradiť.

(7) Pri uznaní úhrady je rozhodujúci dátum pripísania finančnej čiastky na účet Obce.

Ostatné časti VZN č. 1/2010 bez zmien.

/jednohlasne/

 

Bod 11/ VZN č.2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebná odpad na rok 2017.

 

U Z N E S E N I E   č. 8/16/2016

Obecné  zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  VZN č.2/2016  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017.

/jednohlasne/

 

Bod  12/ Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018,2019.

Pri tvorbe rozpočtu bol zohľadnený  Plán akcií na rok 2017 /príloha/

UZNESENIE č. 9/16/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  rozpočet obce na rok 2017  a

b e r i e   na   v e d o m i e   rozpočet  s výhľadom na roky 2018,2019.

/jednohlasne/

 

 

Bod č. 13/Havária časti rozvodov ústredného kúrenia v Základnej škole v Báhoni.

Nakoľko havária je akútna je treba cez vianočné prázdniny urobiť jeho opravu .

UZNESENIE č. 10/16/2016

Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í   s finančným krytím havárie ÚK  v Základnej škole Báhoň.

/jednohlasne/

 

 

Bod 14/  Zásady odmeňovania poslancov  OZ - nové / príloha/

Poslanci prerokovali nový návrh Zásad odmeňovania poslancov OZ obce Báhoň /príloha/.

UZNESENIE č. 11/16/2016

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   zásady odmeňovania poslancov  OZ obce Báhoň.

/jednohlasne/

Schválením tohto uznesenia sa  r u š í   uzn.č. 9/II/2014 zo dňa 17.12.2014.

 

Bod 15/ Plat starostu obce- 

Plat starostu obce musí OZ schváliť v súlade so zákonom NR SR  č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu. Návrh OZ je z doterajších 35 % k základnému platu na 40 %.

 

UZNESENIE č. 12/16/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  plat starostu obce úpravou mesačnej odmeny na 40 % s účinnosťou od 1.1.2017.

/jednohlasne/

 

Ing. Ivan Patoprstý

Zapísala:   Eva Lojová                                    

Overovatelia:  Mgr. Veronika  Danková , Miroslav Hrčka


f t g