Copyright 2020 - Obec Báhoň

UZNESENIE

z 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 7. decembra 2016

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

 

UZNESENIE č. 1/16/2016

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  na  v e d o m i e  kontrolu uznesenia z 15. zasadnutia OZ.

 

UZNESENIE č. 2/16/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í   s   ukončením nájomnej zmluvy  s ENGLISH FOR LIFE, s.r.o.   na prenájom priestorov na zdravotnom stredisku k 30.11.2016.

Schválením tohto uznesenia sa  r u š í   uzn.č. 3/XVII/2013 zo dňa 27.2.2013, uzn.č. 8/XXIV/2014 zo dňa 12.3.2014 a uzn.č. 9/8/2015 zo dňa 9.12.2015.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 3/16/2016

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e   Bezpečnostný projekt  IS  obce Báhoň.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č.   4/16/2016

Obecné zastupiteľstvo     s ch v a ľ u j e   Báhonské noviny - štatút a Štatút redakčnej rady obecných novín obce Báhoň – BN /Príloha č. 2 k štatútu BN/ /jednohlasne/.

Schválením tohto uznesenia sa   r u š í    uzn. Č. XIII/2008-B/6  zo dňa 18.6.2008 - /Báhonské noviny – štatút/.

 

UZNESENIE č. 5/16//2016

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje s účinnosťou od 1.1.2017  výšku poplatku za odvádzanie a čistenie komunálnych vôd do obecnej kanalizácie nasledovne:

- Pri rodinných domoch a bytoch na bývanie /podľa vyhlášky č.209/2013,Príloha č. 1, Bod I.-bytový fond/  -   0,60 €/m3/rok   

- klienti ZOS, klienti DSS  /podľa vyhlášky č.209/2013,Príloha č. 1, Bod III.- zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb, položka 13.2/ -  0,60 €/m3/rok       

- Pre podnikateľov, živnostníkov a ostatných producentov /podľa vyhlášky č.209/2013,Príloha č. 1/ -  0,80 €/m3/rok                /jednohlasne/

- Schválením tohto uznesenia sa   r u š í  uzn.č. XXIII/09-B/6 zo dňa 16.12.2009 a uzn. Č. XXIV/10-B/1 zo dňa 24.2.2010.

-

UZNESENIE č. 6/16/2016

Obecné   zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  zmenu výšky nájomného za obecné pozemky pod prenosnými garážami vo výške 36 €/rok s účinnosťou od 1.1.2017.

/jednohlasne/

Schválením tohto uznesenia sa   r u š í     uzn.č.  III/03-B/3 zo dňa 27.2.2003

 

UZNESENIE  č. 7/16/2016

Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u je    Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2010 o vymáhaní miestnych daní  a poplatkov nasledovne:

V Čl. 1, § 1 - Výzva sa doplní odstavec 6 a 7:  

(6) Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky hlavné identifikačné znaky, ktoré sú uvedené vo výzve, najmä variabilný symbol, finančná čiastka,  číslo účtu daňovníka, resp. meno daňovníka. Bez uvedenia správneho variabilného symbolu, resp. mena daňovníka  nie je možné platbu priradiť.

(7) Pri uznaní úhrady je rozhodujúci dátum pripísania finančnej čiastky na účet Obce.

Ostatné časti VZN č. 1/2010 bez zmien.

 

 

U Z N E S E N I E   č. 8/16/2016

Obecné  zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  VZN č.2/2016  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 9/16/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  rozpočet obce na rok 2017  a

b e r i e   na   v e d o m i e   rozpočet  s výhľadom na roky 2018,2019.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 10/16/2016

Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í   s finančným krytím havárie ÚK  v Základnej škole Báhoň.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 11/16/2016

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   zásady odmeňovania poslancov  OZ obce Báhoň.

/jednohlasne/

Schválením tohto uznesenia sa  r u š í   uzn.č. 9/II/2014 zo dňa 17.12.2014.

 

UZNESENIE č. 12/16/2016

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  plat starostu obce úpravou mesačnej odmeny na 40 % s účinnosťou od 1.1.2017.

/jednohlasne/

 

Ing. Ivan Patoprstý


f t g