Copyright 2020 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a

zo  17.  zasadnutia  konaného dňa  15. februára 2017

Bod 1/ Otvorenie

Zasadnutie otvoril    starosta obce, privítal prítomných.

Prítomní : Mgr. Krajčovičová, M. Hrčka,  Mgr.  V. Danková, R. Vavrovič, 

Mgr. Haviernik.

Ospravedlnení – D. Švorc, K. Hollá

 

Bod 2/

Za overovateľov zápisnice boli zvolení – Mgr. I. Krajčovičová, R. Vavrovič

Zapisovateľka : Eva Lojová

 

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 16. zasadnutia OZ- prečítal Mgr. Haviernik.

Bez pripomienok poslancov.

UZNESENIE č. 1/17/2017

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   na   v e d o m i e     kontrolu uznesenia z 16. zasadnutia OZ.

 

Bod 4/ M. Almášiová – žiadosť o prenájom priestorov  na zdravotnom stredisku v Báhoni

za účelom prevádzkovania Krajčírstva od 1.3.2017.  

UZNESENIE č. 2/17/2017

Obecné zastupiteľstvo    s ú h l a s í   s uzatvorením nájomnej zmluvy s Martinou Almášiovou bytom Báhoň, Potočná 11  na prenájom priestorov na  Zdravotnom stredisku v Báhoni o výmere 24 m2  s nájmom 22 €/m2, t.j. 528 €/ročne s účinnosťou od 1.3.2017 na dobu určitú do 31.12.2019.

/jednohlasne/

 

Bod 5/ Zmluva o zriadení vecného bremena „Báhoň Mlynská ulica- NNK“- Západoslovenská distribučná a.s.

UZNESENIE č. 3/17/2017

Obecné zastupiteľstvo v Báhoni na svojom 17. riadnom zasadnutí dňa 15.februára  2017 schvaľuje  Zmluvu o zriadení vecných bremien   ev. č. oprávneného :

17/4/L13.0101.15.0059/ v rozsahu čl.4 bod 4.1 a), b) a čl. 6 bod 6,5 podľa geometrického plánu č. 359/2016 v prospech Západoslovenskej distribučnej a. s. Čulenova 6, Bratislava, 

na inžiniersku stavbu s názvom „ Báhoň , Mlynská dolina- NNK“ ( energetická stavba).

/jednohlasne/

 

Bod 6/  Okresná prokuratúra Pezinok- protest prokurátora proti VZN č.18/2003

nakoľko nie je v súlade so zákonom a všeobecne platnými právnymi predpismi.

UZNESENIE č.4/17/2017

Obecné zastupiteľstvo  r u š í  VZN obce č. 18/2003  o menších obecných službách.

/jednohlasne/

 

Bod 7/ Okresná prokuratúra Pezinok – protest prokurátora proti VZN č. 1/2014

nakoľko nie je v súlade so zákonom a všeobecne platnými právnymi predpismi.

 

 

 

UZNESENIE č. 5/17/2017

Obecné zastupiteľstvo  r u š í  VZN obce č. 1/2014 o chove zvierat.

/jednohlasne/

 

Bod 8/ Okresná prokuratúra Pezinok- protest prokurátora proti VZN ť.14/2011 Kancelársky poriadok obecného úradu v Báhoni, nakoľko nie je v súlade so zákonom a všeobecne platnými právnymi predpismi.

UZNESENIE č. 6/17/2017

Obecné zastupiteľstvo r u š í  VZN č. 14/2011 Kancelársky poriadok obecného úradu v Báhoni.

/jednohlasne/

 

Bod 9/Žiadosť o úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Báhoň -   oprava kúrenia.

UZNESENIE č. 7/17/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  navýšenie Rozpočtu   ZŠ s MŠ  Báhoň z dôvodu havarijnej situácie  vo výške 6.922,61€.

/jednohlasne/

 

Bod 10/ Kúpna zmluva Mgr. Eva Deáková, Deák Vladimír, bytom Báhoň, Mlynská 24A.

Jedná sa o kúpu pozemku pred rod. domom za účelom stavby garáže.

UZNESENIE  č. 8/17/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  uzatvorenie kúpnej zmluvy s Mgr. Evou Deákovou a Vladimírom Deákom, bytom Báhoň, Mlynská 24A na kúpu pozemku v k. ú. Báhoň ,  parc.č.494/5, druh pozemku – zastavané plochy, o výmere 76m2   za kúpnu cenu 33 €/m2.

/jednohlasne/

 

Bod 11/  Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaniu komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Báhoň.

Poslanci súhlasili s preloženým dodatkom- úpravou cien s nasledujúcimi podmienkami:

- dátum platnosti Dodatku č. 1 od 1.3.2017 a

- polročnej výpovednej lehoty 

UZNESENIE č. 9/17/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Dodatok č. l k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu v obci Báhoň zo dňa 21.10.2010 uzavretej s firmou  AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Bratislava  pre rok 2017.

/jednohlasne/

 

Bod  12/ Sociálna výpomoc – H. Ravingerová, bytom Báhoˇm, Potočná 45.

Menovaná   požiadala o soc. výpomoc z dôvodu  ťažkej životnej situácie ( požiar rodinného domu). 

UZNESENIE   č. 10/17/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í     s     poskytnutím sociálnej výpomoci  Helene Ravingerovej   vo výške 500 €.

/jednohlasne/

 

 

Zapisovateľka  : Eva Lojová                                     

starosta obce  : Ing. Ivan Patoprstý

Overovatelia : I. Krajčovičová, R. Vavrovič


f t g