Copyright 2020 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a

z 19. zasadnutia OZ , konaného dňa 22. mája 2017

Bod 1/ Otvorenie

Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal prítomných.

Prítomní : R. Vavrovič, K. Hollá, D. Švorc , Mgr. Haviernik.

Ospravedlnení – M. Hrčka, Mgr. I. Krajčovičová, Mgr. V. Danková

 

Bod 2/

Za overovateľov zápisnice boli zvolení – K. Hollá, D. Švorc

Zapisovateľka : Eva Lojová

Program bol jednohlasne schválený .

 

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 18. zasadnutia OZ- prečítal Mgr. Haviernik.

Bez pripomienok poslancov.

UZNESENIE č. 1/19/2017

Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z

18. zasadnutia OZ.

 

Bod 4/ Žiadosť o prenájom pozemku na parkovacie účely –

Rokovania zastupiteľstva sa zúčastnili z celkového počtu 4 bytoviek iba zástupcovia dvoch bytoviek. 

Po vzájomnej diskusii medzi zástupcami bytoviek s poslancami OZ vzišlo niekoľko podnetov a úloh:

Urobiť zmluvu, ktorá umožňuje nájom priestoru za 1€ mesačne. 

Prenájom pozemku na zdravotnej bytovke - zistiť cenu.

Riešiť dažďovú kanalizáciu okolo bytoviek.

Osloviť písomne všetkých majiteľov bytov, za účelom vyjadrenia sa k parkovacím miestam. UZNESENIE č. 2/19/2017

Žiadame správcov jednotlivých bytoviek , aby predložili komplexný návrh parkovania.

 

Bod 5/ Dodatok č.1 k objednávke na vypracovanie PD na výstavbu futbalového areálu na štadióne v Báhoni./ v prílohe/

Žiadosť spracovateľa PD na výstavbu futbalového areálu na rozčlenenie projekčných prác na:

1. Etapa: Vypracovanie štúdie, ktorá bude obsahovať: situáciu, pôdorysy podlaží, pohľady, vizualizácie, za finančnú úhradu 3.500€

2. Etapa: PD na stavebné povolenie, schémy rozvodov elektroinštalácie, vody, zdravotechniky.... za finančnú úhradu 5.100€

UZNESENIE č. 3/19/2017

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Dodatok č. l k objednávke na výstavbu športového areálu.

/jednohlasne/

 

Bod 6/ VK – Rekonštrukcia autobusovej zastávky a spevnených plôch na Ul. l. mája

Boli predložené 3 ponuky :

1. Dunstav D.S., s r.o., Malé Dvorníky - úplná ponuka do výberového konania vo výške 28.704,69 € bez DPH + 20 % DPH, t.j. 34.445,63 € s DPH.

2. Trigema, spol. s r.o., Bratislava – úplná ponuka do výberového konania vo výške 32.857,41 € bez DPH + 20 % DPH, t.j. 39.428,89 € s DPH.

3. Duvystav s.r.o., Pezinok – úplná ponuka do výberového konania vo výške 26.955,16 € bez DPH + 20 % DPH, t.j. 32.346,19 € s DPH.

 Na základe predložených CP, komisia vybrala ako dodávateľa firmu Duvystav, s.r.o., Pezinok CP vo výške 26.955,16 € bez DPH + 20 % DPH, t.j. 32.346,19 € s DPH.

 

UZNESENIE č. 4/19/2017

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e za dodávateľa projektu „Rekonštrukcia autobusovej zastávky a spevnené plochy“ firmu Duvystav, s.r.o. Pezinok s CP vo výške 32.346,19 € s DPH.

 

Bod 7/ VK – Vybudovanie spevnenej plochy pri Starom cintoríne na Cintorínskej ulici.

Boli predložené 3 ponuky:

1. BTK s r.o., Bratislava - ponuka do výberového konania vo výške 16.724,39 € bez DPH + 20 % DPH, t.j. 20.069,27 € s DPH.

2. Stavouno, spol. s r.o., Bratislava - ponuka do výberového konania vo výške 19.231,18 € bez DPH + 20 % DPH, t.j. 23.077,42 € s DPH.

3. Duvystav s.r.o., Pezinok - ponuka do výberového konania vo výške 17.351,78 € bez DPH + 20 % DPH, t.j. 20.822,14 € s DPH.

 Na základe predložených CP, komisia vybrala ako dodávateľa firmu BTK – bývanie, teplo, klimatizácia, s.r.o., Hradská 1/a, Bratislava CP vo výške 16.724,39 € bez DPH + 20 % DPH, t.j. 20.069,27 € s DPH.

 

UZNESENIE č. 5/19/2017

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa projektu „Vybudovanie spevnenej plochy pri Starom cintoríne – Cintorínska ul. Báhoň“ firmu BTK – bývanie, teplo, klimatizácia, s.r.o., Hradská 1/a, Bratislava s CP vo výške 20.069,27 s DPH.

 

Bod 8 / VK – Vybudovanie spevnených plôch pri Novom cintoríne na Cintorínskej ulici.

Boli predložené 3 ponuky:

1. BTK s r.o., Bratislava - ponuka do výberového konania vo výške 52.388,42 € bez DPH + 20 % DPH, t.j. 62.866,10 € s DPH.

2. Stavouno, spol. s r.o., Bratislava - ponuka do výberového konania vo výške 45.364,79 € bez DPH + 20 % DPH, t.j. 54.437,75 € s DPH.

3. Duvystav s.r.o., Pezinok - ponuka do výberového konania vo výške 46.845,62 € bez DPH + 20 % DPH, t.j. 56.214,74 € s DPH.

 Na základe predložených CP, komisia vybrala ako dodávateľa firmu Stavouno, spol. s r.o., Bratislava CP vo výške 45.364,79 € bez DPH + 20 % DPH, t.j. 54.437,75 € s DPH.

 

UZNESENIE č. 6/19/2017

Obecné Zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa projektu „Vybudovanie spevnených plôch pri Novom cintoríne – Cintorínska ul. Báhoň“ firmu Stavouno, spol. s r.o., Bratislava s CP vo výške 54.437,75 € s DPH.

 

Bod 9/ VK – Výstavba chodníka na ul. l. mája - vetva B

Boli predložené 3 ponuky:

1. Dunstav D.S., s r.o., Malé Dvorníky - ponuka do výberového konania vo výške 20.130,52 € bez DPH + 20 % DPH, t.j. 24.156,62 € s DPH.

2. Trigema, spol. s r.o., Bratislava - ponuka do výberového konania vo výške 17.861,33 € bez DPH + 20 % DPH, t.j. 21.433,60 € s DPH.

3. Duvystav s.r.o., Pezinok - ponuka do výberového konania vo výške 14.637,92 € bez DPH + 20 % DPH, t.j. 17.565,50 € s DPH.

 

Na základe predložených CP, komisia vybrala ako dodávateľa firmu Duvystav s.r.o., Pezinok s CP vo výške 14.637,92 € bez DPH + 20 % DPH, t.j. 17.565,50 € s DPH.

 

UZNESENIE č. 7/19/2017

Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa projektu „Výstavba chodníka na ul. 1.mája – vetva B“ firmu Duvystav s.r.o., Pezinok s CP vo výške 17.565,50 € s DPH.

 

 

Starosta obce Ing. Ivan Patoprstý

 

Zapisovateľka Eva Lojová

Overovatelia zápisnice : Katarína Hollá, Rudolf Vavrovič

 


f t g