Copyright 2020 - Obec Báhoň

U Z N E S E N I A

z  19.  zasadnutia   OZ , konaného dňa  22. mája  2017

UZNESENIE č. 1/19/2017

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   na   v e d o m i e     kontrolu uznesenia z

18. zasadnutia OZ.

 

UZNESENIE č. 2/19/2017

Žiadame správcov jednotlivých bytoviek , aby predložili komplexný návrh parkovania.

 

UZNESENIE č. 3/19/2017

Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e   Dodatok č. l   k objednávke na výstavbu športového areálu.

 

UZNESENIE   č. 4/19/2017

Obecné  zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e   za dodávateľa projektu „Rekonštrukcia autobusovej zastávky a spevnené plochy“ firmu Duvystav, s.r.o. Pezinok s CP vo výške 32.346,19 € s DPH.

 

UZNESENIE   č. 5/19/2017

Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e  za dodávateľa projektu „Vybudovanie spevnenej plochy pri Starom cintoríne – Cintorínska ul. Báhoň“ firmu BTK – bývanie, teplo, klimatizácia, s.r.o., Hradská 1/a, Bratislava s CP vo výške 20.069,27 s DPH.

 

UZNESENIE č. 6/19/2017

Obecné Zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  za dodávateľa projektu „Vybudovanie spevnených plôch pri Novom cintoríne – Cintorínska ul. Báhoň“ firmu Stavouno, spol. s r.o., Bratislava s CP vo výške  54.437,75 € s DPH.

 

UZNESENIE č. 7/19/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  za dodávateľa projektu „Výstavba chodníka na ul. 1.mája – vetva B“ firmu Duvystav s.r.o., Pezinok s CP vo výške  17.565,50 € s DPH.

 

Ing. Ivan Patoprstý  - starosta obce


f t g