Copyright 2020 - Obec Báhoň

UZNESENIE

z 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 15.februára 2017

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

 

UZNESENIE č. 1/17/2017

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   na   v e d o m i e     kontrolu uznesenia z 16. zasadnutia OZ.

 

UZNESENIE č. 2/17/2017

Obecné zastupiteľstvo    s ú h l a s í   s uzatvorením nájomnej zmluvy s Martinou Almášiovou bytom Báhoň, Potočná 11  na prenájom priestorov na  Zdravotnom stredisku v Báhoni o výmere 24 m2  s nájmom 22 €/m2, t.j. 528 €/ročne s účinnosťou od 1.3.2017 na dobu určitú do 31.12.2019.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 3/17/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Báhoni na svojom 17. riadnom zasadnutí dňa 15.februára  2017 schvaľuje  Zmluvu o zriadení vecných bremien   ev. č. oprávneného :

17/4/L13.0101.15.0059/ v rozsahu čl.4 bod 4.1 a), b) a čl. 6 bod 6,5 podľa geometrického plánu č. 359/2016 v prospech Západoslovenskej distribučnej a. s. Čulenova 6, Bratislava, 

na inžiniersku stavbu s názvom „ Báhoň , Mlynská dolina- NNK“ ( energetická stavba).

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č.4/17/2017

Obecné zastupiteľstvo  r u š í  VZN obce č. 18/2003  o menších obecných službách.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 5/17/2017

Obecné zastupiteľstvo  r u š í  VZN obce č. 1/2014 o chove zvierat.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 6/17/2017

Obecné zastupiteľstvo r u š í  VZN č. 14/2001 Kancelársky poriadok obecného úradu v Báhoni.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 7/17/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  navýšenie Rozpočtu   ZŠ s MŠ  Báhoň z dôvodu havarijnej situácie  vo výške 6.922,61€.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE  č. 8/17/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  uzatvorenie kúpnej zmluvy s Mgr. Evou Deákovou a Vladimírom Deákom, bytom Báhoň, Mlynská 24A na kúpu pozemku v k. ú. Báhoň ,  parc.č.494/5, druh pozemku – zastavané plochy, o výmere 76m2   za kúpnu cenu 33 €/m2.

/jednohlasne/

 

 

UZNESENIE č. 9/17/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Dodatok č. l k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu v obci Báhoň zo dňa 21.10.2010 uzavretej s firmou  AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Bratislava  pre rok 2017.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE   č. 10/17/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í     s     poskytnutím sociálnej výpomoci  Helene Ravingerovj   vo výške 500€.

/jednohlasne/

 

 

Ing. Ivan Patoprstý 


f t g