Copyright 2020 - Obec Báhoň

Schválené OZ obce Báhoň uznesením č. 2,3,4,6/I/2014 dňa 26.11.2014

Vyvesené 27.11.2014, Zvesené:  11.12.2014

Zmeny - Komisia pre školstvo, kultúru, šport a sociálne veci a Komisia pre kontrolu majetkových pomerov starostu obce Báhoň - schválené uzn. OZ č. 8/20/2017 dňa 21.6.2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Báhoň

 

S ch v a ľ u j e

A/1 Zástupcu starostu pre volebné obdobie 2014 - 2018 Obce Báhoň:

     Mgr. Pavol Haviernik

   /2 Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ

     Mgr. Pavol Haviernik

 

B) Zriadenie komisií pri OZ Obce Báhoň

 

1. Finančno – stavebná komisia a verejného poriadku

 

Miroslav Hrčka – predseda

Rudolf Vavrovič – za poslancov

Dušan Švorc – za poslancov

Ing. Iveta Jankovičová – za občanov obce

Zuzana Masaryková – za OÚ

Andrea Hrnčiarová – za OÚ

 

2. Komisia pre školstvo, kultúru, šport a sociálne veci

 

Mgr. Iveta Krajčovičová – predseda

Katarína Hollá – za poslancov

Ing. Adam Švorc – za poslancov

Eva Lojová – za OÚ

Mgr. Lucia Zemčíková – za OÚ

Mgr. Jarmila Fundárková – za občanov obce

Mgr. Veronika Danková – za občanov obce

 

Ďalšie komisie:

 

3. Komisia pre riešenie sťažností podľa schválených Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Báhoň:

 

Predseda:  Rudolf Vavrovič

Člen:      Mgr. Iveta Krajčovičová

Člen:      Mgr. Pavol Haviernik

Náhradník: Katarína Hollá

 

4. Komisia pre kontrolu majetkových pomerov starostu obce Báhoň:

 

Mgr. Pavol Haviernik

Ing. Adam Švorc

Miroslav Hrčka

 

C) Sobášiaci pre volebné obdobie 2014 – 2018

     Ing. Ivan Patoprstý – starosta obce

     Mgr. Pavol Haviernik – zástupca starostu obce

 


f t g