Copyright 2020 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a

zo  18.  zasadnutia   OZ , konaného dňa  10. mája  2017

Bod 1/ Otvorenie

Zasadnutie otvoril    starosta obce, privítal prítomných.

Prítomní : Mgr. Krajčovičová,   Mgr.  V. Danková, R. Vavrovič, K. Hollá

Mgr. Haviernik.

Ospravedlnení – D. Švorc, M. Hrčka

 

Bod 2/

Za overovateľov zápisnice boli zvolení – K. Hollá, R. Vavrovič

Zapisovateľka : Eva Lojová

Program – body 10 až 13 sa presúvajú na budúce zasadnutie a program bol doplnený o body  10 až 18 / doplnené v pozvánke/

Program bol jednohlasne schválený aj so zmenami.

 

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 18. zasadnutia OZ- prečítal Mgr. Haviernik.

Bez pripomienok poslancov.

UZNESENIE č. 1/18/2017

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   na   v e d o m i e     kontrolu uznesenia zo 

17. zasadnutia OZ.

 

Bod 4/ Martina Almášiová – žiadosť o schválenie otváracích  hodín v prevádzke   „Krajčírstvo“  na zdravotnom stredisku v Báhoni.

UZNESENIE č. 2/18/2017

Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e    otváracie hodiny v prevádzke „ Krajčírstvo“ Martina Almášiová na zdravotnom stredisku   nasledovne :

Pondelok  a utorok   8.00-15.00hod

Streda                      10.00-18.00hod

Štvrtok a piatok        8.00-15.00hod  

/jednohlasne/

 

Bod 5/ M. Urbanovičová, Harmónia 3002, Modra - žiadosť o schválenie prevádzky – Jadranská zmrzlina, Báhoň , SNP 68   a žiadosť o schválenie otváracích hodín.

UZNESENIE  č. 3/18/2017

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  prevádzku  „ Jadranskej zmrzliny“-Urbanovičová Mária na ul. SNP 68, Báhoň a otváracie hodiny nasledovne:

Pondelok – Nedeľa   od 11.00 – do 20.00 hod.

/jednohlasne/

 

Bod 6/ Dodatok č. 4 k VZN č. 5/2006 o  ZOS Báhoň- / v prílohe/

Navýšenie poplatkov vo VZN 5/2006 o ZOS Báhoň v článku II., odst.2 – Ubytovanie, časť 2.2 – výška úhrady za ubytovanie.

UZNESENIE č. 4/18/2017

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  Dodatok č. 4   k VZN obce Báhoň č. 5/2009 o Zariadení opatrovateľskej služby  zo dňa 16.12.2009 s účinnosťou od 1.5.2017.

/jednohlasne/

Bod 7/ František Kulifaj, Potočná 13- žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy na pozemok pod prenosnou garážou na Potočnej ulici.

UZNESENIE č. 5/18/2017

Obecné zastupiteľstvo    s ú h l a s í    s ukončením nájomnej zmluvy na pozemok pod prenosnou garážou, parc.č. 230/3 na Potočnej ulici   s Františkom Kulifajom  ku dňu 31.3.2017.

/jednohlasne/

 

Bod 8/ Júlia Horáčková a Michal Utaši bytom Báhoň, Potočná 361/13- žiadosť o prenájom časti pozemku parc.č. 230/3 pod prenosnou garážou.

UZNESENIE č. 6/18/2017

Obecné zastupiteľstvo    s ú h l a s í   s uzatvorením nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku parc.č. 230/3 pod prenosnou garážou na Potočnej  ulici  s J.Horáčkovou a M.Utašim bytom Potočná 13  s účinnosťou od 1.4.2017, výška prenájmu  36 €/ rok.

/jednohlasne/

 

Bod 9/   ZŠ s MŠ Báhoň   -  žiadosť  o úpravu priestorov  v budove MŠ v Báhoni-

Požiadavka na maľovanie jedálne a schodišťa, výmena sklobetónu, rekonštrukcia výdajne stravy, oprava zatekania strechy.

U Z N E S E N I E č. 7/18/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í    s úpravou priestorov v MŠ Báhoň.

/jednohlasne/

 

Bod 10/  Výberové konanie na  futbalovú  tribúnu   na Futbalovom štadióne v Báhoni-

Boli predložené 3 ponuky :

1.SA Sport Academy, s.r.o. Bratislava                       cenová ponuka  20.600,64 €

2.Šport Projekt, s.r.o. Bratislava                                 cenová ponuka  19.632,94 €

3.Almeris, s.r.o Bratislava                                           cenová ponuka  21.943,44 €

 

UZNESENIE č. 8/18/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   Firmu Šport  Projekt  s cenovou ponukou 19.632,94 € za dodávateľa prác  stavby  - Tribúna – Futbalový štadión Báhoň,  s tým, že z rozpočtu Obce Báhoň bude uhradená čiastka 11.632,94 €. Zvyšné finančné náklady vo výške 8.000 € budú hradené z prostriedkov ŠK Báhoň.

/jednohlasne/

 

Bod 11/ Výberové konanie na dodávku a montáž 2 ks čerpadiel na prítoku ČOV Báhoň-

Boli predložené 3 ponuky:

1.Chemproces, spol. s r.o., Bratislava                          cenová ponuka  14.136 €

2.Hydrotech, a.s., Vinosady                                        cenová ponuka  13.248,39 €

3.Technotrading, s.r.o., Bratislava                               cenová ponuka  13.935 €

UZNESENIE č. 9/18/2017

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   firmu  Hydrotech, a.s. Vinosady na dodávku a montáž 2 ks čerpadiel na prítoku ČOV v Báhoni s cenovou ponukou 13.248,39 €.

/jednohlasne/

 

Bod 12/ Pavol Kovenc - žiadosť  o ukončeniu NZ na pozemok parc.č.24/2.

Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy. 

UZNESENIE č. 10/18/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s  ukončením NZ s p. Pavlom Kovencom na prenájom časti pozemku parc.č. 24/2, na ul. 1.mája o výmere  120 m2  ku dňu  30.4.2017 dohodou.

/ jednohlasne/

Bod 13/ Mária Serafínová- žiadosť o prenájom časti pozemku parc.č. 24/2 o výmere 120 m2.

Bod 14/ Petra Kolláriková – žiadosť o prenájom časti pozemku parc.č. 24/2 o výmere 120 m2.

Nakoľko obe žiadateľky požiadali o ten istý pozemok, rozhodujúci je dátum podania žiadosti. M. Serafínová podala svoju žiadosť prvá.  V prípade uvoľnenia ďalšieho pozemku- záhradky na parc. 24/2 bude   P. Kolláriková prvá v poradí  žiadateľov.

UZNESENIE č. 11/18/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í   s uzatvorením nájomnej zmluvy s Máriou Serafínovou, bytom Báhoň ul. l.mája 33  na prenájom časti pozemku parc.č. 24/2 o výmere 120 m2 na poľnohospodársku prvovýrobu s účinnosťou od 1.5.2017  na neurčito, s výškou nájmu 0,0332 €/m2/rok.

/jednohlasne/

 

Bod 15/ Doklad   o  spolufinancovaní Projektu odborné učebne ZŠ

UZNESENIE   č. 12/18/2017

Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e  doklad o zabezpečení   spolufinancovania projektu  Odborné učebne ZŠ.

/jednohlasne/

 

Bod 16/ Záverečný účet obce/ v prílohe/

UZNESENIE č. 13/18/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie 

bez výhrad .

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  použitie zostatku finančných operácií za rok 2016 vo výške 9.359,45 eur na tvorbu rezervného fondu.

/jednohlasne/

 

Bod 17/ Roman Čambal  žiadosť o súhlas k začatiu podnikateľskej činnosti a   schválenie otváracích hodín

UZNESENIE č. 14/18/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í     so   začatím podnikateľskej činnosti Romana Čambala bytom Bratislava - nového majiteľa „Pohostinstva 7“   na Železničnej ulici 21 a     s ch v a ľ u j e    otváracie hodiny:

Pondelok až piatok  od 8.00-22.00 hod

Sobota a nedeľa      od  9.00-22.00 hod

/jednohlasne/

 

Bod 18/ Rámcová prevádzková smernica pre prevádzkovanie IOM

UZNESENIE č. 15/18/2017

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e  na  v e d o m i e  Rámcovú prevádzkovú smernicu MV SR pre prevádzkovanie IOM .

 

Starosta obce       Ing. Ivan Patoprstý

Zapisovateľka         Eva Lojová

Overovatelia zápisnice Katarína Hollá, Rudolf Vavrovič

 


f t g