Copyright 2020 - Obec Báhoň

UZNESENIE

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.5.2017

UZNESENIE č. 1/18/2017

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   na   v e d o m i e     kontrolu uznesenia zo 

17. zasadnutia OZ.

 

UZNESENIE č. 2/18/2017

Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e    otváracie hodiny v prevádzke „ Krajčírstvo“ Martina Almášiová na zdravotnom stredisku   nasledovne :

Pondelok  a utorok   8.00-15.00hod

Streda                      10.00-18.00hod

Štvrtok a piatok        8.00-15.00hod  

/jednohlasne/

 

UZNESENIE  č. 3/18/2017

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  prevádzku  „ Jadranskej zmrzliny“-Urbanovičová Mária na ul. SNP 68, Báhoň a otváracie hodiny nasledovne:

Pondelok – Nedeľa   od 11.00 – do 20.00 hod.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 4/18/2017

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  Dodatok č. 4   k VZN obce Báhoň č. 5/2009 o Zariadení opatrovateľskej služby  zo dňa 16.12.2009 s účinnosťou od 1.5.2017.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 5/18/2017

Obecné zastupiteľstvo    s ú h l a s í    s ukončením nájomnej zmluvy na pozemok pod prenosnou garážou, parc.č. 230/3 na Potočnej ulici   s Františkom Kulifajom  ku dňu 31.3.2017.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 6/18/2017

Obecné zastupiteľstvo    s ú h l a s í   s uzatvorením nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku parc.č. 230/3 pod prenosnou garážou na Potočnej  ulici  s J.Horáčkovou a M.Utašim bytom Potočná 13  s účinnosťou od 1.4.2017, výška prenájmu  36 €/ rok.

/jednohlasne/

 

U Z N E S E N I E č. 7/18/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í    s úpravou priestorov v MŠ Báhoň.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 8/18/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   Firmu Šport  Projekt  s cenovou ponukou 19.632,94 € za dodávateľa prác  stavby  - Tribúna – Futbalový štadión Báhoň,  s tým, že z rozpočtu Obce Báhoň bude uhradená čiastka 11.632,94 €. Zvyšné finančné náklady vo výške 8.000 € budú hradené z prostriedkov ŠK Báhoň.

/jednohlasne/

UZNESENIE č. 9/18/2017

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   firmu  Hydrotech, a.s. Vinosady na dodávku a montáž 2 ks čerpadiel na prítoku ČOV v Báhoni s cenovou ponukou 13.248,39 €.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 10/18/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s  ukončením NZ s p. Pavlom Kovencom na prenájom časti pozemku parc.č. 24/2, na ul. 1.mája o výmere  120 m2  ku dňu  30.4.2017 dohodou.

/ jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 11/18/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í   s uzatvorením nájomnej zmluvy s Máriou Serafínovou, bytom Báhoň ul. l.mája 33  na prenájom časti pozemku parc.č. 24/2 o výmere 120 m2 na poľnohospodársku prvovýrobu s účinnosťou od 1.5.2017  na neurčito, s výškou nájmu 0,0332 €/m2/rok.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE   č. 12/18/2017

Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e  doklad o zabezpečení   spolufinancovania projektu  Odborné učebne ZŠ.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 13/18/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie 

bez výhrad .

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  použitie zostatku finančných operácií za rok 2016 vo výške 9.359,45 eur na tvorbu rezervného fondu.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 14/18/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í     so   začatím podnikateľskej činnosti Romana Čambala bytom Bratislava - nového majiteľa „Pohostinstva 7“   na Železničnej ulici 21 a     s ch v a ľ u j e    otváracie hodiny:

Pondelok až piatok  od 8.00-22.00 hod

Sobota a nedeľa      od  9.00-22.00 hod

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 15/18/2017

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e  na  v e d o m i e  Rámcovú prevádzkovú smernicu MV SR pre prevádzkovanie IOM .

 

Ing. Ivan Patoprstý


f t g