Copyright 2020 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a

z 20. zasadnutia OZ , konaného dňa 21. júna 2017

Bod 1/ Otvorenie

Zasadnutie otvoril    starosta obce, privítal prítomných.

Prítomní :  R. Vavrovič, K. Hollá, D.Švorc , Mgr. Haviernik., A. Švorc, Mgr. Krajčovičová,

M.Hrčka

 

Bod 2/

Za overovateľov zápisnice boli zvolení – K. Hollá,  D. Švorc

Zapisovateľka : Eva Lojová

Program bol jednohlasne schválený  aj s doplnenými bodmi-

-A. Švorc – žiadosť o zmenu otváracích hodín

-zmena zloženia kultúrnej komisie

-zmena uznesenia „učebne ZŠ Báhoň“

 

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 19. zasadnutia OZ- prečítal Mgr. Haviernik.

Bez pripomienok poslancov.

UZNESENIE č. 1/20/2017

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   na   v e d o m i e     kontrolu uznesenia z

19. zasadnutia OZ.

 

Bod 4/ Ukončenie mandátu poslankyne Mgr. Dankovej

Nakoľko menovaná bola vo výberovom konaní zvolená za Riaditeľku ZŠ s MŠ v Báhoni odstupuje  z funkcie poslankyne OZ  ku dňu 21.6.2017.

UZNESENIE č. 2/20/2017

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e    na  v e d o m i e    odstúpenie Mgr. Veroniky Dankovej z funkcie poslankyne OZ ku dňu 21.6.2017.

 

Bod 5/ Zloženie sľubu nového poslanca-

Nakoľko Mgr. Danková odstúpila z funkcie poslankyne OZ nastupuje na jej miesto prvý náhradník    Ing.  Adam Švorc, ktorý zložil do rúk starostu obce poslanecký sľub a prevzal osvedčenie o zvolení za poslanca OZ v Báhoni.

UZNESENIE č. 3/20/2017

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e  na  v e d o m i e   zloženie sľubu nového poslanca OZ Ing. Adama Švorca bytom Báhoň, Železničná 2.

 

Bod 6/ Žiadosť  o uzatvorenie Dodatku  č. l k Zmluve o zriadení vecného bremena Západoslovenská distribučná a.s.-

UZNESENIE č. 4/20/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Dodatok č. l k Zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa 12.7.2016  medzi Obcou Báhoň ako budúci povinný z vecného bremena a Západoslovenskou distribučnou , a. s. oprávnenou z vecného bremena  .

/jednohlasne/

 

Bod 7/  Silvia Vargová a Matúš Vaško, Mlynská 11A - žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parc. č. 109/33 k. ú. Báhoň- jedná sa o ich prístupovú cestu k RD. Na pozemok bola v minulosti uzatvorená nájomná zmluva aj s Mgr. Halásom, ktorý ju po odsťahovaní z RD zrušil.

UZNESENIE č. 5/20/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í   s uzatvorením nájomnej zmluvy so Silviou Vargovou a Matúšom Vaškom bytom Báhoň, Mlynská 11A na pozemok parc.č. 109/33, k. ú. Báhoň vo výmere 76 m2, výška nájmu  0,0332 €/m2/ročne, s účinnosťou od 1.7.2017.

/jednohlasne/

 

Bod 8/ E.Gajarká , Báhoň, Potočná 44   - žiadosť o  odkúpenie pozemku parc.č.7,9,11 / LV 628 a1087/ - alebo  zámenu   pozemkov s obecným parc.č. 215/1, ktorý slúži ako prístupová cesta  k ich  RD / LV 628/

Poslanci   súhlasia so zámenou pozemkov s tým ,  že žiadateľka zabezpečí  na vlastné náklady  geometrický plán  a zámennú zmluvu, ktoré predloží obecnému zastupiteľstvu na schválenie.

 

Bod 9/  Vysporiadanie pozemkov pod  zberovým dvorom-

Obec predvolala majiteľov pozemkov Ľudmilu Augustínovú a  Magdalénu Chobotovú  za účelom dohody. Obec ponúkla majiteľom zámenu pozemkov a požiadala o súhlas   s  nájmom na dobu 5 rokov,  majiteľky  súhlasili s nájmom na  ďalších 5 rokov.

Obom vlastníčkam   boli  vyplatené nájmy za roky 2008-2017.

Ľ. Augustínová súhlasí so zámenou pozemku, M. Chobotová žiada, aby obec pozemok   odkúpila. Menovaná dá vypracovať nezávisle od obce  znalecký posudok.

UZNESENIE č. 6/20/2017

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prevádzkou  Zberového dvora a  u k l a d á  starostovi obce zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na uvedený pozemok, ktorej vlastníkom je p. Chobotová Magdaléna  za účelom odkúpenia pozemku v termíne do 4 mesiacov.

/jednohlasne/

 

Bod 10/ A. Švorc, l.mája 9/A  o zmenu otváracích hodín v Jedálni u Švorcových  s tým že každý piatok  otvorené do 21.30 hod.

UZNESENIE č. 7/20/2017  

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  so zmenou otváracích hodín v Jedálni u Švorcových , v piatok bude otvorené do 21.30 hod.

/ jednohlasne/

 

Bod 11/ Zmena zloženia kultúrnej komisie-

Nakoľko   Mgr. Danková  z dôvodu zvolenia do funkcie riaditeľky ZŠ  odstúpila z funkcie predsedu kult. Komisie a ostáva za občanov obce ako člen komisie. Za novú predsedníčku komisie bola zvolená Mgr. I. Krajčovičová a nový poslanec OÚ   Ing. Adam Švorc bol navrhnutý za člena kultúrnej komisie.

UZNESENIE č. 8/20/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j  e   Mgr. Ivetu Krajčovičovú za predsedu kultúrnej komisie a Mgr. Veroniku Dankovú a  Ing. Adama Švorca za členov kultúrnej komisie.

/jednohlasne/

 

Bod 12/  Zmena znenia  uznesenia „ Učebne ZŠ Báhoň“

Uznesenie je potrebné doložiť k žiadosti  o nenávratný finančný príspevok  na Projekt odborné učebne ZŠ obce Báhoň.

 

UZNESENIE č. 9/20/2017

Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e  

- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu s názvom:  Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň,  realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

- zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie realizovaného projektu, t.j. rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; vo výške 10 000,- €

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov  z rozpočtu obce.

 

Rôzne /

Eva Augustínová bytom Báhoň, Mlynská č.4 požiadala poslancov, aby zabezpečili prístupovú cestu k jej rodinnému domu.

Členovia stavebnej komisie prisľúbili urobiť obhliadku miesta a riešiť problém.

 

 

Starosta obce :  Ing. Ivan Patoprstý

Zapisovateľka :   Eva   Lojová

Overovatelia zápisnice : Katarína  Hollá, Dušan Švorc


f t g