Copyright 2020 - Obec Báhoň

U Z N E S E N I A

z 20. zasadnutia OZ , konaného dňa 21. júna 2017

UZNESENIE č. 1/20/2017

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   na   v e d o m i e     kontrolu uznesenia z

19. zasadnutia OZ.

 

UZNESENIE č. 2/20/2017

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e    na  v e d o m i e    odstúpenie Mgr. Veroniky Dankovej z funkcie poslankyne OZ ku dňu 21.6.2017.

 

UZNESENIE č. 3/20/2017

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e  na  v e d o m i e   zloženie sľubu nového poslanca OZ 

Ing. Adama Švorca bytom Báhoň, Železničná 2.

 

UZNESENIE č. 4/20/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Dodatok č. l k Zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa 12.7.2016  medzi Obcou Báhoň ako budúci povinný z vecného bremena a Západoslovenskou distribučnou , a. s. oprávnenou z vecného bremena  .

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 5/20/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í   s uzatvorením nájomnej zmluvy so Silviou Vargovou a Matúšom Vaškom bytom Báhoň, Mlynská 11A na pozemok parc.č. 109/33, k. ú. Báhoň vo výmere 76 m2, výška nájmu  0,0332 €/m2/ročne, s účinnosťou od 1.7.2017.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 6/20/2017

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prevádzkou  Zberového dvora a  u k l a d á  starostovi obce zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na uvedený pozemok, ktorej vlastníkom je p. Chobotová Magdaléna  za účelom odkúpenia pozemku v termíne do 4 mesiacov.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 7/20/2017  

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  so zmenou otváracích hodín v Jedálni u Švorcových , v piatok bude otvorené do 21.30 hod.

/ jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 8/20/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j  e   Mgr. Ivetu Krajčovičovú za predsedu kultúrnej komisie a Mgr. Veroniku Dankovú a  Ing. Adama Švorca za členov kultúrnej komisie.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 9/20/2017

Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e  

- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu s názvom:  Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň,  realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

- zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie realizovaného projektu, t.j. rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; vo výške 10 000,- €

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

 

 

Ing. Ivan Patoprstý- starosta obce


f t g