Copyright 2020 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a

zo  21.  zasadnutia   OZ , konaného dňa  6. septembra  2017

Bod 1/ Otvorenie

Zasadnutie otvoril    starosta obce, privítal prítomných.

Prítomní :  R. Vavrovič, K. Hollá, D. Švorc , Mgr. Haviernik., A. Švorc, M. Hrčka

Ospravedlnená – Mgr. I. Krajčovičová

 

Bod 2/

Za overovateľov zápisnice boli zvolení – A. Švorc, M. Hrčka

Zapisovateľka : Eva Lojová

Program bol jednohlasne schválený  aj s doplnenými bodmi-

- Alexandra Švorcová – žiadosť o prenájom obec. pozemku

- Ján Vurčík  - žiadosť o zrušenie nájmu na obec. pozemok

- Sebastián Šuplata – žiadosť o prenájom obec. pozemku

- Spolufinancovanie projektu telocvične ZŠ

- Delegovanie člena do  Rady školy ZŠ s MŠ Báhoň

- Spolufinancovanie projektu  - na Podporu ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb hasičských staníc a hasičských zbrojníc  - výstavba hasičskej zbrojnice

- Spolufinancovanie projektu - Obstaranie záhradných komposterov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Báhoň“

 

 

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 20. zasadnutia OZ- prečítal Mgr. Haviernik.

Bez pripomienok poslancov.

UZNESENIE č. 1/21/2017

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   na   v e d o m i e     kontrolu uznesenia z

20. zasadnutia OZ.

 

Bod 4/ nájomná zmluvy na školský byt – Mgr. M. Lovášová.

S Monikou Lovášovou má obec uzatvorenú nájomnú zmluvu  na prenájom školského bytu od roku 2009. Podľa  Opatrenia MF SR z 1.12.20011 č. 01/R/2011 o regulácii cien nájmu bytov  bola výška nájmu za užívanie bytu  upravená.

UZNESENIE č. 2/21/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Dodatok č. l k nájomnej zmluve zo dňa 1.9.2009 uzatvorenej s Monikou Lovášovou , bytom Cífer, Hlboká 16,  na prenájom služobného bytu, kde sa výška nájmu na prenájom školského bytu upravuje na výšku 72,59 € s platnosťou od 1.10.2017.

/jednohlasne/

 

Bod 5/ Nájomná zmluva na pozemok na zberovom dvore- p. Štefan Kožený

Obec predkladá návrh nájomnej zmluvy so Štefanom Koženým bytom Báhoň, Potočná  29, ktorý je vlastníkom pozemku na zberovom dvore parc.č. 291, LV č. 591, ktorý mu bol daný darom od predchádzajúcej vlastníčky p. Koženej.

Nájomné za predchádzajúce roky od 2008 do 2017 budú novému vlastníkovi  doplatené.

 

UZNESENIE č. 3/21/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e uzatvorenie nájomnej zmluvy so Štefanom Koženým, bytom Báhoň, Potočná 29 na pozemok parc.č. 291, LV 591, k.ú. Báhoň vo vlastníckom podiele ½, výmera pozemku 573,50 m2  s výškou ročného  prenájmu 19,04 €/rok s účinnosťou od 1.10.2017 na dobu 5 rokov, t.j. do 1.10.2022,  prípadne do dátumu podpisu  zámennej zmluvy na pozemok v rovnakej bonite a výmere, alebo predaja pozemku obci.

/jednohlasne/

 

Bod 6/  Dodatok č. 1 k Zmluve  o dielo „ Rekonštrukcia autobusovej zastávky a spevnené plochy na ul. l.mája“ v obci Báhoň-

Z dôvodu nepredvídateľných, skrytých skutočností, ako aj z dôvodu neuskutočnenia niektorých prác, ktoré vznikli počas výstavby predmetného projektu je nová zmluvná cena vo výške 26.496,10 € bez DPH, s DPH 31.795,32 €

UZNESENIE č. 4A /21/2017

Obecné zastupiteľstvo     s ch v a ľ u j e    Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 28. júna 2017 uzatvorenej s firmou  DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, Pezinok na zhotovenie diela „Rekonštrukcia autobusovej zastávky a spevnené plochy na ul. l.mája“ v sume 31.795,32 € s DPH.

/jednohlasne/

 

Bod 7/  Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - Výstavba chodníka na ul.l.mája- vetva B-

Z dôvodu nepredvídateľných, skrytých skutočností, ako aj z dôvodu neuskutočnenia niektorých prác, ktoré vznikli počas výstavby predmetného projektu je nová zmluvná cena vo výške 18.565,25 € bez DPH, s DPH 22.278,30 €

UZNESENIE č. 4B/21/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e    Dodatok č. l k Zmluve o dielo zo dňa 21.júna 2017 uzatvorenej s firmou DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, Pezinok na zhotovenie diela „ Výstavba chodníka ulica 1. mája - vetva B“ v sume  22,278,30 € s DPH.

/ jednohlasne/

 

 

Bod 8/ Nájomná zmluva na prenájom pozemku – Radoslav Uherčík, Báhoň, Potočná 11.

R. Uherčík podal žiadosť na prenájom obec. pozemku na Potočnej ulici, parc.č.230/3, LV 851, ktorý je vo vlastníctve obce Báhoň za účelom umiestnenia betónovej garáže.

UZNESENIE č. 5/21/2017

Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e     uzatvorenie nájomnej zmluvy s Radoslavom Uherčíkom, bytom Báhoň, Potočná 11 na časť pozemku pod prenosnou garážou, parc.č.230/3, LV 851, k.ú. Báhoň,  vo výmere 20 m2  s účinnosťou od 1.10.2017 s nájmom 36 €/rok.

/jednohlasne/

 

Bod 9/ Schválenie textu monografie obce Báhoň-

Poslanci sa dohodli, že sa raz týždenne budú stretávať za účelom postupnej úpravy textu  monografie.

Je v záujme obce a poslancov, aby kniha bola vydaná do Vianočných trhov 2017.

Obec zabezpečí výberové  konanie  na vydavateľa monografie.

 

Bod 10/  Alexandra Švorcová- žiadosť o prenájom obecného pozemku.

Menovaná požiadala o prenájom obecného pozemku na Štúrovej ulici za účelom prístupovej cesty k stavebnému pozemku .

UZNESENIE  č. 6/21/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  uzatvorenie nájomnej zmluvy s Alexandrou Švorcovou, bytom Báhoň, l.mája 9/A na časť pozemku parcely reg. „E“, parc.č. 497/32, LV 1086,  o výmere 80 m2   s účinnosťou od 1.10.2017 na neurčito s ročným nájmom 2,66 €/rok .

/kjednohlasne

 

Bod 11/  J. Vurčík- ukončenie nájomnej zmluvy.

Ján Vurčík bytom Báhoň, l. mája 36 požiadal o ukončenie nájmu na pozemok parc. č. 24/3 o výmere 126 m2.

UZNESENIE č. 7/21/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s ukončením nájomnej zmluvy s Jánom Vurčíkom ku dňu 30.9.2017.

/jednohlasne/

 

Bod  12/ S.Šuplata- žiadosť o prenájom pozemku

Sebastian Šuplata požiadal o prenájom časti pozemku parc.č.24/3 o výmere 126 m2 za účelom výsevu trávnika a okrasných stromov.

UZNESENIE č. 8/21/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s uzatvorením nájomnej zmluvy so Sebastianom Šuplatom, bytom Báhoň, l. mája 36 na časť pozemku, par.č. 24/3 o výmere 126m2 s ročným nájmom vo výške 4,18 €/rok, s účinnosťou od 1.10.2017.

/jednohlasne/

 

Bod 13/ Spolufinancovanie  Projektu telocvične ZŠ Báhoň.

Obec   sa zapojí do „ Výzvy na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.“  K žiadosti treba doložiť súhlas obce so spoluúčasťou.

UZNESENIE č. 9/21/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  so spoluúčasťou obce, ktorá bude určená vo výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na   rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.

/jednohlasne/

 

Bod 14/  Delegovanie člena z radov poslancov  do Rady školy.

UZNESENIE č. 10/21/2017

Obecné zastupiteľstvo  d e l e g u j e  do Rady    školy poslankyňu Katarínu Hollú.

/jednohlasne/

 

Bod 15/ Obec predkladá žiadosť o dotáciu na Podporu ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb hasičských staníc a hasičských zbrojníc. Uznesenie je povinnou prílohou žiadosti. 

UZNESENIE č. 11/21/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  zabezpečenie spolufinancovania vo výške najmenej  5 % z celkových výdavkov predloženého projektu na Podporu ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb hasičských staníc a hasičských zbrojníc z vlastných prostriedkov obce, t.j. sumu vo výške najmenej 1 578,95 EUR./jednohlasne/

 

Bod 16/ Obec predkladá  žiadosť o NFP na riadiaci orgán v rámci projektu „Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Báhoň“.  Uznesenie je povinnou prílohou žiadosti. 

UZNESENIE č. 12/21/2017

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e 

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23 pre projekt s názvom: „Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Báhoň“

- výšku 5%  spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 5 362,50EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu v sume 107 250,00 EUR. 

/jednohlasne/

 

 

Starosta :  Ing. Ivan Patoprstý

Zapisovateľka  :  Eva Lojová

Overovatelia   zápisnice :    Adam Švorc, Miroslav Hrčka


f t g