Copyright 2020 - Obec Báhoň

U Z N E S E N I A

z  21.  zasadnutia   OZ , konaného dňa    6. septembra   2017

UZNESENIE č. 1/21/2017

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   na   v e d o m i e     kontrolu uznesenia z

20. zasadnutia OZ.

 

UZNESENIE č. 2/21/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Dodatok č. l k nájomnej zmluve zo dňa 1.9.2009 uzatvorenej s Monikou Lovášovou , bytom Cífer, Hlboká 16,  na prenájom služobného bytu, kde sa výška nájmu na prenájom školského bytu upravuje na výšku 72,59 € s platnosťou od 1.10.2017.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 3/21/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e uzatvorenie nájomnej zmluvy so Štefanom Koženým, bytom Báhoň, Potočná 29 na pozemok parc.č. 291, LV 591, k.ú. Báhoň vo vlastníckom podiele ½, výmera pozemku 573,50 m2  s výškou ročného  prenájmu 19,04 €/rok s účinnosťou od 1.10.2017 na dobu 5 rokov, t.j. do 1.10.2022,  prípadne do dátumu podpisu  zámennej zmluvy na pozemok v rovnakej bonite a výmere, alebo predaja pozemku obci.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 4A/21/2017

Obecné zastupiteľstvo     s ch v a ľ u j e    Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 28. júna 2017 uzatvorenej s firmou  DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, Pezinok na zhotovenie diela „Rekonštrukcia autobusovej zastávky a spevnené plochy na ul. l.mája“ v sume 31.795,32 € s DPH.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 4B/21/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e    Dodatok č. l k Zmluve o dielo zo dňa 21.júna 2017 uzatvorenej s firmou DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, Pezinok na zhotovenie diela „ Výstavba chodníka ulica 1. mája - vetva B“ v sume  22,278,30 € s DPH.

/ jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 5/21/2017

Obecné zastupiteľstvo    s ch v a ľ u j e     uzatvorenie nájomnej zmluvy s Radoslavom Uherčíkom, bytom Báhoň, Potočná 11 na časť pozemku pod prenosnou garážou, parc.č.230/3, LV 851, k.ú. Báhoň,  vo výmere 20 m2  s účinnosťou od 1.10.2017 s nájmom 36 €/rok.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE  č. 6/21/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  uzatvorenie nájomnej zmluvy s Alexandrou Švorcovou, bytom Báhoň, l.mája 9/A na časť pozemku parcely reg. „E“, parc.č. 497/32, LV 1086,  o výmere 80 m2   s účinnosťou od 1.10.2017 na neurčito s ročným nájmom 2,66 €/rok ./jednohlasne/

UZNESENIE č. 7/21/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s ukončením nájomnej zmluvy s Jánom Vurčíkom ku dňu 30.9.2017.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 8/21/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s uzatvorením nájomnej zmluvy so Sebastianom Šuplatom, bytom Báhoň, l. mája 36 na časť pozemku, par.č. 24/3 o výmere 126m2 s ročným nájmom vo výške 4,18 €/rok, s účinnosťou od 1.10.2017.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 9/21/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  so spoluúčasťou obce, ktorá bude určená vo výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na   rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.

/jednohlasne/

 

 UZNESENIE č. 10/21/2017

Obecné zastupiteľstvo  d e l e g u j e  do Rady    školy poslankyňu Katarínu Hollú.

/jednohlasne/

 

UZNESENIE č. 11/21/2017

Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  zabezpečenie spolufinancovania vo výške najmenej  5 % z celkových výdavkov predloženého projektu na Podporu ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb hasičských staníc a hasičských zbrojníc z vlastných prostriedkov obce, t.j. sumu vo výške najmenej 1 578,95 EUR./jednohlasne/

UZNESENIE č. 12/21/2017

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e 

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23 pre projekt s názvom: „Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Báhoň“

- výšku 5%  spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 5 362,50EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu v sume 107 250,00 EUR. 

/jednohlasne/

 

 

 

Ing. Ivan Patoprstý- starosta obce


f t g