Copyright 2020 - Obec Báhoň

Výpis z uznesenia Obecného zasadnutia v Báhoni
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni na svojom 28. zasadnutí OZ dňa 15. augusta 2018 prijalo nasledovné uznesenie:

UZNESENIE č. 11/28/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e počet volebných obvodov v obci Báhoň - jeden volebný obvod.
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e počet poslancov v Obecnom zastupiteľstve obce Báhoň na volebné obdobie 2018-2022 v počte – 7 poslancov.
/jednohlasne/
Ing. Ivan Patoprstý - starosta obce


f t g