Copyright 2020 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 27. zasadnutia OZ Obce Báhoň , konaného dňa 30.5.2018

Bod 1/ Otvorenie
Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal prítomných.
Prítomní : R. Vavrovič, K. Hollá, , Mgr. Haviernik., Ing. A. Švorc, M. Hrčka,
Mgr. I. Krajčovičová
Ospravedlnený – D. Švorc

Bod 2/
Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci: Mgr. I.Krajčovičová, R.Vavrovič
Zapisovateľka : Eva Lojová
Program bol jednohlasne schválený aj s doplneným bodom – Zmluva o zriadení vecných bremien so Západoslovenskou distribučnou , a.s.

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 26. zasadnutia OZ- prečítal Mgr. Haviernik.
Bez pripomienok poslancov.
UZNESENIE č. 1/27/2018
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z
26. zasadnutia OZ.


Bod 4/ G.Pospíšilová - žiadosť o prenájom unimobunky na tenisových kurtoch.
Menovaná v žiadosti uviedla, že sa dlhoročne stará o jej udržiavanie ako aj jej okolia a celého priestoru športového areálu.
UZNESENIE č. 2/27/2018
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s uzatvorením nájomnej zmluvy s Gabrielou Pospíšilovou bytom Báhoň, Potočná 42A na prenájom unimobunky na Potočnej ulici na tenisových kurtoch s platnosťou od 1.6.2018 do 31.5.2020 s nájmom 1€/ročne.
/jednohlasne/


Bod 5/ Výberové konanie na dodávateľa oplotenia ZŠ s MŠ Báhoň-
Boli oslovení 3 dodávatelia.
Cenové ponuky:
a) Marek Supek Báhoň n - ponuka do výberového konania vo výške
1927 € /Nie je platcom DPH/

b) Jozef Pavčo, Vištuk – ponuku do výberového konania nedoručil
c) Ladislav Mikulík – LINECO s.r.o. - ponuka do výberového konania vo výške
2.620 € bez DPH
524 € 20 % DPH
3.144 € s DPH

UZNESENIE č. 3/27/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa zákazky „Výroba a montáž oplotenia ZŠ Báhoň“ Mareka Supeka, Cintorínska 13/16, Báhoň s cenovou ponukou vo výške 1.927 €./jednohlasne/
Bod 6/ Výberové konania na dodávateľa vstupnej brány na Novom cintorín.
Boli oslovení traja dodávatelia.
Cenové ponuky:
d) Marek Supek Báhoň n - ponuka do výberového konania vo výške
1.235 € /Nie je platcom DPH/

e) Jozef Pavčo, Vištuk – ponuku do výberového konania nedoručil
f) Ladislav Mikulík – LINECO s.r.o. - ponuka do výberového konania vo výške
2.540 € bez DPH
508 € 20 % DPH
3.048 € s DPH

UZNESENIE č. 4/27/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa zákazky „Výroba a montáž – Brána na Novom cintoríne Báhoň“ Mareka Supeka, Cintorínska 13/16, Báhoň s cenovou ponukou vo výške 1.235 €./jednohlasne/


Bod 7/ Výberové konanie na vypracovanie projektovej dokumentácie na kultúrny dom v Báhoni.
Boli oslovení štyria dodávatelia. Cenovú ponuku na vypracovanie PD doručili iba traja dodávatelia, a to:

Cenové ponuky:
1. Ateliér Smidt s.r.o. Svodín - ponuka do výberového konania vo výške
31.850 € bez DPH
6.370 € 20 % DPH
38.220€ s DPH

2. S-plan, s.r.o. Komárno - ponuka do výberového konania vo výške
30.500 € bez DPH
6.100 € 20 % DPH
36.600 € s DPH

3. Concept Reality&Investment,s.r.o.,Bratislava - ponuka do výberového konania vo výške
26.500 € /Nie sú platcami DPH/

 

Na základe predložených cenových ponúk, komisia vybrala ako dodávateľa na predmet zákazky „Vypracovanie PD – Kultúrny dom Báhoň“ firmu č. 3 – Concept Reality & Investment, s.r.o., Bratislava s cenovou ponukou vo výške 26.500 € .

UZNESENIE č. 5/27/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e dodávateľa na vypracovanie Projektovej dokumentácie na Kultúrny dom v Báhoni firmu Concept Reality & Investment, s.r.o., Bratislava s cenovou ponukou 26.500 €.
/jednohlasne/

 

Bod 8/ Výberové konanie- Vybudovanie spevnených plôch pri Novom cintoríne.
Boli oslovení traja dodávatelia.
Cenové ponuky:
1. PM stav s.r.o., Bučany 230, Bučany - ponuka do výberového konania vo výške
45972,91 € bez DPH
9194,58 € 20 % DPH
55167,49 € s DPH
2. Komunikácie Cífer, Edmund Hrčka, Záhradná 2, Cífer - ponuka do výberového konania vo výške 44206,37 € bez DPH
8841,27 € 20 % DPH
53047,64 € s DPH
3. CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava - ponuka do výberového konania vo výške
41998,15 € bez DPH
8399,63 € 20 % DPH
50397,78 € s DPH


Na základe predložených cenových ponúk, komisia vybrala ako dodávateľa na predmet zákazky „Vybudovanie spevnených plôch pri Novom cintoríne – Cintorínska ul. Báhoň “ firmu č. 3 – CS, s.r.o., Trnava s cenovou ponukou vo výške 50.397,78 € s DPH .

UZNESENIE č.6/27/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa zákazky „Vybudovanie spevnených plôch pri Novom cintoríne – Cintorínska ul. Báhoň“ firmu CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava s cenovou ponukou 41.998,15 € bez DPH + 8.399,63 € 20 % DPH, t.j. 50.397,78 € s DPH./jednohlasne/


Bod 9/ Výberové konanie – Vybudovanie spevnenej plochy pri Starom cintoríne
Cenové ponuky:
1. PM stav s.r.o., Bučany 230, Bučany - ponuka do výberového konania vo výške
13922,79 € bez DPH
2784,56 € 20 % DPH
16707,35 € s DPH


2. Komunikácie Cífer, Edmund Hrčka, Záhradná 2, Cífer - ponuka do výberového konania vo výške 14533,09 € bez DPH
2906,61 € 20 % DPH
17439,70 € s DPH


3. CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava - ponuka do výberového konania vo výške
12397,64 € bez DPH
2479,53 € 20 % DPH
14877,17 € s DPH

 

Na základe predložených cenových ponúk, komisia vybrala za dodávateľa na predmet zákazky „Vybudovanie spevnenej plochy pri Starom cintoríne – Cintorínska ul. Báhoň “ firmu č. 3 – CS, s.r.o., Trnava s cenovou ponukou vo výške 14.877,17 € s DPH .

UZNESENIE č. 7/27/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa zákazky „Vybudovanie spevnenej plochy pri Starom cintoríne – Cintorínska ul. Báhoň“ firmu CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava s cenovou ponukou 12397,64 € bez DPH + 2479,53 € 20 % DPH, t.j. 14877,17 € s DPH./jednohlasne/

Bod 10/ Uzatvorenie zámennej a kúpno-predajnej zmluvy na pozemok parcela č.215/1, záhrady o výmere 144m2 v k.ú. Báhoň medzi obcou Báhoň a p. Gajarskou.

UZNESENIE č. 8/27/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e zámennú zmluvu s p. Emíliou Gajarskou a Oliverom Gajarským, bytom Báhoň, Potočná 44 na pozemok, ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň, parcela reg. „E“, parc.č. 215/3, celková výmera pozemku - 144 m2, vedený na LV č. 1086, ktorý bol GP odčlenený z parc.č. 215/1, a to tak, že časť pozemku parc.č. 215/3 o výmere 100 m2 sa zamení za pozemok reg. „E“, parc. č. 9/2 , celková výmera 100 m2, vedený na LV č. 1088, ktorý je vo vlastníctve p. Emílie Gajarskej v podiele 3/3 a zvyšnú časť pozemku parc.č. 215/3, t.j. 44 m2 si p. Gajarská s manželom od obce Báhoň odkúpia za kúpnu cenu 33 €/m2, t.j. 44 m2 x 33 € = 1452 €./jednohlasne/


Bod 11/ Návrh na odpis daňových nedoplatkov.
Materiál bol prerokovaný bez pripomienok na finančno-stavebnej komisii.
UZNESENIE č. 9/27/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e odpis daňových pohľadávok obce Báhoň v celkovej výške istiny 130,09€.
/jednohlasne/


Bod 12/ Audit obce za rok 2017
Nezávislý auditor vo svojej správe skonštatoval že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Báhoň k 31.12. 2017.
Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákoa o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov skonštatoval, že obec Báhoň konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
UZNESENIE č. 10/27/2018
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e Správu nezávislého audítora k 31.12.2017.

Bod 13/ Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017- v prílohe

UZNESENIE č. 11/27/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
b e z v ý h r a d.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 12/27/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 vo výške 136 482,17 EUR na tvorbu rezervného fondu.
/jednohlasne/

Bod 14/ Zmluva o spolufinancovaní projektu „ Pumptrack na Mlynskej ulici-

Občianske združenie Villa Bahun SNP 20, Báhoň dostalo z BSK dotáciu vo výške 1.800€ viazanú na zemné práce pri budovaní dráhy. Obč. združenie vypracuje žiadosť na vyňatie ornej pôdy z pôdneho fondu , ktorá bude prostredníctvom obce podaná na Pozemkový fond.
Ďalej obec poskytne združeniu príspevok na vypracovanie projektovej dokumentácie bez uzatvorenia zmluvy o spolufinancovaní z dôvodu že dotácia z BSK bola poskytnutá Občianskemu združeniu , ktoré ho musí aj vyúčtovať.
UZNESENIE č. 13/27/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e finančný príspevok vo výške 1800 € na projektovú dokumentáciu Pumptracku na Mlynskej ulici pre Občianske združenie Villa Bahun, SNP 20 Báhoň.
/jednohlasne/


Bod 15/ Zmluva o zriadení vecných bremien medzi Obcou Báhoň a Západoslovenskou distribučnou a.s. /v prílohe/
Povinný z vec. bremena je Obec Báhoň vlastník nehnuteľností na LV č. 851,1086,851.
Oprávnený je investorom stavby s názvom „ Báhoň, Potočná-NNK“
UZNESENIE č. 14/27/2018
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni na svojom 27. zasadnutí dňa 30.5 2018
s c h v a ľ u j e uznesenie č. 14/27/2018 Zmluvu o zriadení vecných bremien odplatne ev.č. oprávneného : 180673-121522759-VB podľa GP č. 40-1/2018 v prospech Západoslovenskej distribučnej , a.s. Čulenova 6, Bratislava, na inžiniersku stavbu s názvom „ Báhoň, Potočná-NNK“
/jednohlasne/


Rôzne-

Starosta – osvetlenie futbalového štadióna je v riešení z dôvodu vysokých finančných nákladov na jeho realizáciu.
Starosta – obec požiada o dotáciu z BSK na Projekt zberového dvora.


Zapisovateľka:
starosta obce :

Overovatelia zápisnice :
Rudolf Vavrovič
Bc. Iveta Krajčovičová


f t g