Copyright 2021 - Obec Báhoň

U Z N E S E N I A
z 27. zasadnutia OZ , konaného dňa 30.mája 2018

Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovné uznesenia:


UZNESENIE č. 1/27/2018
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z
26. zasadnutia OZ.

UZNESENIE č. 2/27/2018
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s uzatvorením nájomnej zmluvy s Gabrielou Pospíšilovou bytom Báhoň, Potočná 42A na prenájom unimobunky na Potočnej ulici na tenisových kurtoch s platnosťou od 1.6.2018 do 31.5.2020 s nájmom 1€/ročne.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 3/27/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa zákazky „Výroba a montáž oplotenia ZŠ Báhoň“ Mareka Supeka, Cintorínska 13/16, Báhoň s cenovou ponukou vo výške 1.927 €./jednohlasne/

UZNESENIE č. 4/27/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa zákazky „Výroba a montáž – Brána na Novom cintoríne Báhoň“ Mareka Supeka, Cintorínska 13/16, Báhoň s cenovou ponukou vo výške 1.235 €./jednohlasne/

UZNESENIE č. 5/27/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e dodávateľa na vypracovanie Projektovej dokumentácie na Kultúrny dom v Báhoni firmu Concept Reality & Investment, s.r.o., Bratislava s cenovou ponukou 26.500 €.
/jednohlasne/

UZNESENIE č.6/27/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa zákazky „Vybudovanie spevnených plôch pri Novom cintoríne – Cintorínska ul. Báhoň“ firmu CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava s cenovou ponukou 41.998,15 € bez DPH + 8.399,63 € 20 % DPH, t.j. 50.397,78 € s DPH./jednohlasne/

UZNESENIE č. 7/27/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa zákazky „Vybudovanie spevnenej plochy pri Starom cintoríne – Cintorínska ul. Báhoň“ firmu CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava s cenovou ponukou 12397,64 € bez DPH + 2479,53 € 20 % DPH, t.j. 14877,17 € s DPH./jednohlasne/


UZNESENIE č. 8/27/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e zámennú zmluvu s p. Emíliou Gajarskou a Oliverom Gajarským, bytom Báhoň, Potočná 44 na pozemok, ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň, parcela reg. „E“, parc.č. 215/3, celková výmera pozemku - 144 m2, vedený na LV č. 1086, ktorý bol GP odčlenený z parc.č. 215/1, a to tak, že časť pozemku parc.č. 215/3 o výmere 100 m2 sa zamení za pozemok reg. „E“, parc. č. 9/2 , celková výmera 100 m2, vedený na LV č. 1088, ktorý je vo vlastníctve p. Emílie Gajarskej v podiele 3/3 a zvyšnú časť pozemku parc.č. 215/3, t.j. 44 m2 si p. Gajarská s manželom od obce Báhoň odkúpia za kúpnu cenu 33 €/m2, t.j. 44 m2 x 33 € = 1452 €./jednohlasne/

UZNESENIE č. 9/27/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e odpis daňových pohľadávok obce Báhoň v celkovej výške istiny 130,09€.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 10/27/2018
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e Správu nezávislého audítora k 31.12.2017.

UZNESENIE č. 11/27/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
b e z v ý h r a d.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 12/27/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 vo výške 136 482,17 EUR na tvorbu rezervného fondu.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 13/27/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e finančný príspevok vo výške 1800 € na projektovú dokumentáciu Pumptracku na Mlynskej ulici pre Občianske združenie Villa Bahun, SNP 20 Báhoň.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 14/27/2018
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni na svojom 27. zasadnutí dňa 30.5 2018
s c h v a ľ u j e uznesenie č. 14/27/2018 Zmluvu o zriadení vecných bremien odplatne ev.č. oprávneného : 180673-121522759-VB podľa GP č. 40-1/2018 v prospech Západoslovenskej distribučnej , a.s. Čulenova 6, Bratislava, na inžiniersku stavbu s názvom „ Báhoň, Potočná-NNK“
/jednohlasne/

 

Ing. Ivan Patoprstý- starosta obce


f t g