Copyright 2021 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 28. zasadnutia OZ Obce Báhoň , konaného dňa 15.8.2018

Bod 1/ Otvorenie
Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal prítomných.
Prítomní : K. Hollá, Ing. A. Švorc, M. Hrčka, Mgr. I. Krajčovičová, D. Švorc
Ospravedlnení – R. Vavrovič, Mgr. P. Haviernik
Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné

Bod 2/
Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci: K. Hollá, Ing. A. Švorc
Zapisovateľka : Eva Lojová
Program bol jednohlasne schválený aj s doplneným bodom č. 15 –Úprava rozpočtu obce

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 27. zasadnutia OZ-
Bez pripomienok poslancov.
UZNESENIE č. 1/28/2018
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z
27. zasadnutia OZ.

Bod 4/ J. Klimo bytom Báhoň, Potočná 42A- žiadosť o odkúpenie záhradky v záhradkárskej osade – ZO 513, na Partizánskej ulici par.č.513/33 /v prílohe/
Menovaný má obecný pozemok v prenájme a využíva ho na pestovanie poľnohospodárskych plodín.
UZNESENIE č. 2/28/2018
Obecné zastupiteľstvo n e s ú h l a s í s odpredajom obecného pozemku
parc.č. 513/33 v záhradkárskej osade na Partizánskej ulici žiadateľovi J. Klimovi bytom Báhoň, Potočná 42A./jednohlasne/


Bod 5/ Žiadosť o navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Báhoň a navýšenie počtu zamestnancov v školskej jedálni- v prílohe
Riaditeľka ZŠ s MŠ požiadala o navýšenie fin. prostriedkov, ktoré neboli zahrnuté v schválenom rozpočte na rok 2018 ako sú odmena pre upratovačky za upratovanie telocvične, odchodné a odchod do dôchodku ,zabezpečenie nových stolov do jedálne MŠ a nákup varného kotla do kuchyne ZŠ.
UZNESENIE č. 3/28/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ o sumu 2623 € na fin. výdavky ako sú odmena pre upratovačky za upratovanie telocvične, odchodné a odchod do dôchodku, zabezpečenie nových stolov do jedálne MŠ + 3660 € na nákup varného kotla do kuchyne ZŠ, spolu 6283 €.
/jednohlasne/.


Bod 6/ Dodatok č. 10 k VZN č. 1/2008 o výške príspevku v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach –
Viď príloha.


UZNESENIE č. 4/28/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Dodatok č. 10 k VZN 1/2008 o výške príspevku v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach.
/jednohlasne/


Bod č. 7/ Výberové konanie na projektanta na vypracovanie PD - Zberový dvor Báhoň
Verejný obstarávateľ zadal vyhotovenie projektovej dokumentácie na dielo s názvom Zberný dvor Báhoň. Dielo, na ktoré je treba vyhotoviť projektovú dokumentáciu sa nachádza na okraji obce Báhoň. Priestor je ohradený a v súčasnosti nevhodne využívaný. Projektová dokumentácia by mala riešiť oplotenie priestoru s novou vstupnou bránou, spevnenú a nespevnenú plochu, administratívny priestor, váhu a iné návrhy podľa dohody medzi verejným obstarávateľom a realizátorom. Obec sa na základe vyhotovenej projektovej dokumentácie bude uchádzať o získanie rôznych grantov na realizáciu projektu. Projektovú dokumentáciu je treba vyhotoviť pre stupeň stavebného povolenia aj s rozpočtom a výkazom výmer. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky žiada, aby bol projekt vyhotovený v súlade s platnými zákonmi a normami určenými pre tento typ projektu.

Cenové ponuky:
1. Ing. arch. Katarína Stajančová, K&P architekti s.r.o., Kazanská 5A, 82107 Bratislava - ponuka do výberového konania vo výške

2100 € /nie je platcom DPH/
2. Ing.arch.Roland Hoferica, HOLD, spol. s r.o., Svornosti 9661/70, Nové
Zámky - ponuka do výberového konania vo výške
2350 € bez DPH
470 € 20 % DPH
2820 € s DPH

3. Ing.arch.Jana Krasnikova, KO-architekt s.r.o., Gudernova 294/24,
Košice – Západ - ponuka do výberového konania vo výške
2190 € s DPH


UZNESENIE č. 5/28/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa zákazky „Zberný dvor Báhoň“ firmu č. 1. Ing. arch. Katarínu Stajančovú, K&P architekti s.r.o., Kazanská 5A, 82107 Bratislava - s cenovou ponukou vo výške 2100 €.
/jednohlasne/


Bod 8/ Výberové konanie na zabezpečenie externého riadenia projektu - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Báhoň
Predmetom zákazky je zabezpečenie služby externého projektového manažéra za účelom vecnej, finančnej a administratívnej implementácie projektu – Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ obce Báhoň. Zároveň zabezpečenie riadenia projektu v zmysle schválenej žiadosti o NFP v rámci MPaRV SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP.


Cenové ponuky:
4. HAMA COMPANY s.r.o., Bernolákovo - ponuka do výberového konania vo výške
3000 € /Nie sú platcami DPH/

5. ROGERG PLUS s.r.o. Nitra - ponuka do výberového konania vo výške
3000 € bez DPH
600 € 20 % DPH
3600 € s DPH

6. PL PROMOTION s.r.o. Bratislava - ponuka do výberového konania vo výške
3200 € bez DPH
640 € 20 % DPH
3840€ s DPH


UZNESENIE č. 6/28/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa zákazky „Zabezpečenie externého riadenia k projektu - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ obce Báhoň“ firmu č. 1. HAMA COMPANY s.r.o., Bernolákovo - s cenovou ponukou vo výške 3000 €.
/jednohlasne/

Bod 9/ Výberové konanie na dodávku a montáž plynového kotla v ZŠ Báhoň
Predmetom zákazky je demontáž pôvodného plynového kotla v budove ZŠ Báhoň, následná montáž nového plynového kotla s príslušenstvom, vrátane odlučovača kalov a čerpadla. V cene predmetu zákazky je aj zaizolovanie kotolne, vykonanie revízie a tlakových skúšok.

Cenové ponuky:
7. H.M.Mont s.r.o - ponuka do výberového konania vo výške
16 918,53 € bez DPH
3 383,71 € 20 % DPH
20 302,24 € s DPH

1. Emanuel Milo - ponuka do výberového konania vo výške
17 032,65 € bez DPH
3 406,53 € 20 % DPH
20 439,17 € s DPH

2. Jaroslav Hrčka - WaGas. - ponuka do výberového konania vo výške
17 042,89 € bez DPH
3 408,58 € 20 % DPH
20 451,47 € s DPH


UZNESENIE č. 7/28/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa zákazky „Dodávka plynového kotla - ZŠ Báhoň“ firmu č. 1 – H.M.Mont s.r.o., Juraja Holčeka 388, Budmerice s cenovou ponukou vo výške 20 302,24 € s DPH. /jednohlasne/

Bod 10/ Výberové konanie na dodávateľa osvetlenia futbalového štadióna v Báhoni
Predmetom zákazky je výstavba osvetlenia futbalového štadióna v obci Báhoň na Potočnej ulici a vykonanie potrebných stavebných prác“.

Cenové ponuky:
1. Véreb Imrich, elektromontážne práce, Funduš 242/60, Štvrtok na Ostrove – ponuka do výberového konania:
17375,86 € bez DPH
3475,17 € 20 % DPH
20851,03 € s DPH
2. EXMON s.r.o., Elektroinštalácie, Tibor Brza, Furdekova 9, Bratislava – ponuka do výberového konania:
18273,17 € bez DPH
3654,63 € 20 % DPH
21927,80 € s DPH
3. Elektrostavex, Mlynská 26, Báhoň – ponuka do výberového konania:
14662,27 € bez DPH
2932,45 € 20 % DPH
17594,72 € s DPH

UZNESENIE č. 8/28/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa zákazky „Vybudovanie osvetlenia na futbalovom štadióne Báhoň“ firmu č. 3 – Elektrostavex, Mlynská 26, Báhoň s cenovou ponukou vo výške 17 594,72 € s DPH.
/ 4 hlasovali za, zdržal sa M. Hrčka /


Bod 11/ Výberové konanie na komunálny malotraktor
Predmetom zákazky je obstaranie komunálneho malotraktora s kabínou na zabezpečenie letnej a zimnej údržby.
Ing. A. Švorc navrhol zvážiť aj zakúpenie malého zberača listov v hodnote cca 500€.

Cenové ponuky:
8. ŠUPA TECHNIKA, Marián ŠUPA, J.Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany - ponuka do výberového konania vo výške
21270 € bez DPH
4254 € 20% DPH
25524 € s DPH
9. UNIAGRO, s.r.o., SNP 126, 96201 Zvolenská Slatina - ponuka do výberového konania vo výške
22140 € bez DPH
4018 € 20% DPH
26568 € s DPH
10. Anton Beláň, Bojná 784, 95601 Bojná - ponuka do výberového konania vo výške
22000 € bez DPH
4200 € 20%DPH
26400 € s DPH


UZNESENIE č. 9/28/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa zákazky „Obstaranie tovaru – malotraktora na zabezpečenie letnej a zimnej údržby“ firmu č. 1 – ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa, J.Hollého 164, Veľké Kostoľany s cenovou ponukou vo výške 25 524 € s DPH.
/jednohlasne/


Bod 12/ Späťvzatie návrhu na vklad zámennej zmluvy s p. Emíliou Gajarskou a Oliverom Gajarským, Potočná 44 a zrušenie zámennej zmluvy schválenej v zmysle uznesenia 8/27/2018 dňa 30.5.2018 a schválenie nového uznesenia na uzatvorenie zámennej a kúpno-predajnej zmluvy medzi obcou Báhoň a p. E. Gajarskou a Oliverom Gajarským na pozemok parc.215/3, druh pozemku – zastavaná plocha o výmere 144 m2 v k.ú. Báhoň, vedená na LV č. 1086, ktorá bola GP odčlenená od parc.č. 215/1.

UZNESENIE č. 10/28/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e zámennú zmluvu s p. Emíliou Gajarskou a Oliverom Gajarským, bytom Báhoň, Potočná 44, v ktorej Obec Báhoň prevádza /zamieňa/ nehnuteľnosť parc.č. 215/3, druh pozemku - zastavaná plocha, celková výmera 144 m2, k.ú. Báhoň, parcela reg. „E“, vedená na LV č. 1086, ktorá bola GP č.7/2018 zo dňa 23.1.2018 odčlenená z parc.č. 215/1 na p. Emíliu Gajarskú a Olivera Gajarského, ktorí túto nehnuteľnosť nadobúdajú do svojho bezpodielového vlastníctva.
Predmetný pozemok par.č. 215/3 sa zamení za pozemok reg. „E“, parc. č. 9/2 , celková výmera 100 m2, vedený na LV č. 1088, ktorý je vo vlastníctve p. Emílie Gajarskej v podiele 3/3 na Obec Báhoň, ktorá túto nehnuteľnosť nadobúda do svojho výlučného vlastníctva.
Vzhľadom k tomu, že hodnota prevádzaných /zamieňaných/ nehnuteľností nie je rovnaká, Obecné zastupiteľstvo zároveň
s ch v a ľ u j e , že táto zámena sa uskutoční s peňažným vyrovnaním tak, že p. Emília Gajarská a Oliver Gajarský uhradia obci Báhoň sumu 1.452 €.
/jednohlasne/

Bod 13/ Rozsah výkonu funkcie starostu obce-
UZNESENIE č. 11/28/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e rozsah výkonu funkcie starostu obce Báhoň na volebné obdobie 2018-2022 – plný pracovný úväzok.
/jednohlasne/

Bod 14/ Schválenie počtu volebných obvodom a počtu poslancov OZ pre volebné obdobie 2018-2022.
UZNESENIE č. 12/28/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e počet volebných obvodov v obci Báhoň pre komunálne voľby konané 10.11.2018 - jeden volebný obvod .
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e počet poslancov v Obecnom zastupiteľstve obce Báhoň na volebné obdobie 2018-2022 v počte – 7 poslancov.
/jednohlasne/

15/ Schválenie rozpočtu obce – viď príloha č.15
UZNESENIE č. 13/28/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e úpravu rozpočtu obce .
/jednohlasne/

16/ Pumptrack – doplnenie použitia dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 pre OZ Villa Bahun.

Schválená výška dotácie pre OZ Villa Bahun - využiť v zmysle VZN č. 2/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Báhoň na preplatenie PD a zemné práce spojené s vybudovaním dráhy – Pumptracku.

UZNESENIE č. 14/28/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e čerpanie dotácie z rozpočtu Obce Báhoň na rok 2018 pre OZ Villa Bahun v zmysle VZN č. 2/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Poslanci doporučujú uzatvoriť nájomnú zmluvu na prenájom pozemkov par.č. 113, 114, 115, k.ú. Báhoň, vedené na LV č. 851, ktoré sú vo vlastníctve Obce Báhoň a parc.č. 116, k.ú. Báhoň, vedená na LV č. 1086, ktorá je vo vlastníctve Obce Báhoň s platnosťou do doby fungovania občianskeho združenia a prevádzky pumptracku na prenajatých pozemkoch. Po zániku združenia sa rušia všetky zmluvné záväzky. Zmluvu dať vypracovať JUDr. Mičunkovi.

Rôzne-
Pripomienky poslancov –
Zrkadlo vedľa hlavnej cesty na križovatke pri Bútorových treba vymeniť- skresľuje , ďalej verejné osvetlenie na Mlynskej, odstrániť strom- pajaseň na železničnej stanici pri záhradkách.
Starosta – na ceste z hlavnej cesty k zdravotnému stredisku budú z bezpečnostných dôvodov osadené 2 spomaľovače.

 

 

 


Zapisovateľka:
starosta obce :


Overovatelia zápisnice :
Ing. Adam Švorc
Katarína Hollá


f t g