Copyright 2021 - Obec Báhoň

UZNESENIE
z 28. zasadnutia OZ Obce Báhoň , konaného dňa 15.8.2018

UZNESENIE č. 1/28/2018
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z
27. zasadnutia OZ.

UZNESENIE č. 2/28/2018
Obecné zastupiteľstvo n e s ú h l a s í s odpredajom obecného pozemku
parc.č. 513/33 v záhradkárskej osade na Partizánskej ulici žiadateľovi J. Klimovi bytom Báhoň, Potočná 42A./jednohlasne/

UZNESENIE č. 3/28/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ o sumu 2623 € na fin. výdavky ako sú odmena pre upratovačky za upratovanie telocvične, odchodné a odchod do dôchodku, zabezpečenie nových stolov do jedálne MŠ + 3660 € na nákup varného kotla do kuchyne ZŠ, spolu 6283 €.
/jednohlasne/.

UZNESENIE č. 4/28/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Dodatok č. 10 k VZN 1/2008 o výške príspevku v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 5/28/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa zákazky „Zberný dvor Báhoň“ firmu č. 1. Ing. arch. Katarínu Stajančovú, K&P architekti s.r.o., Kazanská 5A, 82107 Bratislava - s cenovou ponukou vo výške 2100 €.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 6/28/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa zákazky „Zabezpečenie externého riadenia k projektu - Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ obce Báhoň“ firmu č. 1. HAMA COMPANY s.r.o., Bernolákovo - s cenovou ponukou vo výške 3000 €.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 7/28/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa zákazky „Dodávka plynového kotla - ZŠ Báhoň“ firmu č. 1 – H.M.Mont s.r.o., Juraja Holčeka 388, Budmerice s cenovou ponukou vo výške 20 302,24 € s DPH.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 8/28/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa zákazky „Vybudovanie osvetlenia na futbalovom štadióne Báhoň“ firmu č. 3 – Elektrostavex, Mlynská 26, Báhoň s cenovou ponukou vo výške 17 594,72 € s DPH.
/ 4 hlasovali za, zdržal sa M. Hrčka /

UZNESENIE č. 9/28/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e za dodávateľa zákazky „Obstaranie tovaru – malotraktora na zabezpečenie letnej a zimnej údržby“ firmu č. 1 – ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa, J.Hollého 164, Veľké Kostoľany s cenovou ponukou vo výške 25 524 € s DPH.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 10/28/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e zámennú zmluvu s p. Emíliou Gajarskou a Oliverom Gajarským, bytom Báhoň, Potočná 44, v ktorej Obec Báhoň prevádza /zamieňa/ nehnuteľnosť parc.č. 215/3, druh pozemku - zastavaná plocha, celková výmera 144 m2, k.ú. Báhoň, parcela reg. „E“, vedená na LV č. 1086, ktorá bola GP č.7/2018 zo dňa 23.1.2018 odčlenená z parc.č. 215/1 na p. Emíliu Gajarskú a Olivera Gajarského, ktorí túto nehnuteľnosť nadobúdajú do svojho bezpodielového vlastníctva.
Predmetný pozemok par.č. 215/3 sa zamení za pozemok reg. „E“, parc. č. 9/2 , celková výmera 100 m2, vedený na LV č. 1088, ktorý je vo vlastníctve p. Emílie Gajarskej v podiele 3/3 na Obec Báhoň, ktorá túto nehnuteľnosť nadobúda do svojho výlučného vlastníctva.
Vzhľadom k tomu, že hodnota prevádzaných /zamieňaných/ nehnuteľností nie je rovnaká, Obecné zastupiteľstvo zároveň
s ch v a ľ u j e , že táto zámena sa uskutoční s peňažným vyrovnaním tak, že p. Emília Gajarská a Oliver Gajarský uhradia obci Báhoň sumu 1.452 €.
/jednohlasne/
Prevod bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Pri zámene a predaji pozemku sa uplatňuje dôvod osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí, podľa §9a, odst.8, písm.e, nakoľko predmetný pozemok parc.č.215/3 je v bezprostrednej blízkosti pozemku parc.č. 7,9,11 žiadateľky p. E. Gajarskej bytom Báhoň, Potočná 44, ktorý je v jej vlastníctve.
Zámenou a kúpou predmetného pozemku parc.č. 215/3 chce žiadateľka vysporiadať vlastnícke vzťahy s ohľadom na to, že tieto dlhodobo užíva.


UZNESENIE č. 11/28/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e rozsah výkonu funkcie starostu obce Báhoň na volebné obdobie 2018-2022 – plný pracovný úväzok. /jednohlasne/

UZNESENIE č. 12/28/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e počet volebných obvodov v obci Báhoň pre komunálne voľby konané 10.11.2018 - jeden volebný obvod .
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e počet poslancov v Obecnom zastupiteľstve obce Báhoň na volebné obdobie 2018-2022 v počte – 7 poslancov.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 13/28/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e úpravu rozpočtu obce .
/jednohlasne/


UZNESENIE č. 14/28/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e čerpanie dotácie z rozpočtu Obce Báhoň na rok 2018 pre OZ Villa Bahun v zmysle VZN č. 2/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

 


Ing. Ivan Patoprstý
Starosta obce


f t g