Copyright 2021 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 29. zasadnutia OZ Obce Báhoň , konaného dňa 11.septembra 2018

Bod 1/ Otvorenie
Zasadnutie otvoril    starosta obce, privítal prítomných.
Prítomní :   K. Hollá,  Ing. A. Švorc, M. Hrčka, Mgr. I. Krajčovičová, D. Švorc ,Mgr. P. Haviernik
Ospravedlnený  –  R. Vavrovič
Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Bod 2/
Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci: M. Hrčka  ,D. Švorc
Zapisovateľka : Eva Lojová
Program bol jednohlasne schválený  aj s doplneným bodom:
Dodatok č. l   ku KP zmluve zo dňa  14.2.2018.

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 28. zasadnutia OZ-
Bez pripomienok poslancov.

UZNESENIE č. 1/29/2018
Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   na   v e d o m i e     kontrolu uznesenia z
28. zasadnutia OZ.

Bod  4/  Uzatvorenie zámennej a kúpno-predajnej zmluvy na pozemok parcela č. 215/1, záhrady         o výmere 144 m2, k.ú.: Báhoň medzi Obcou Báhoň a P. Gajarskou.

UZNESENIE č. 2/29/2018
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  uzatvorenie zámennej zmluvy s p. Emíliou Gajarskou, rod. č.: 111111/111 a Oliverom Gajarským, rod. č.: 111111/111, obaja bytom 900 48 Báhoň, Potočná 44, ktorou
Obec Báhoň novovytvorenú nehnuteľnosť parc. č. 215/3, zast. pl. o výmere 144 m2, k.ú.: Báhoň, ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 7/2018, ktorý dňa 23.1.2018 vyhotovil Ing. Martin Jurkovič – GEODET, 900 85 Vištuk č. 342,  IČO: 44398484 pre mapový list Z.S. XVI-20-18, k.ú.: Báhoň na oddelenie pozemku parc. č. 215/3, ktorý dňa 23.1.2018 autorizačne overil Ing. Vladimír Kováč, autorizovaný geodet a kartograf a úradne overil dňa 7.2.2018 pod č. G1 74/2018 Okresný úrad Pezinok, katastrálny odbor, odčlenením od pôvodnej nehnuteľnosti, ktorá je ako parcela registra E parc. č. 215/1, zastavané plochy a  nádvoria o výmere 446 m2, k.ú.: Báhoň, zapísaná na LV č. 1086 Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, prevedie (vymení)  na p. Emíliu Gajarskú a Olivera Gajarského, ktorí túto nehnuteľnosť nadobudnú do svojho bezpodielového vlastníctva
za nehnuteľnosť, ktorá je ako parcela registra E parc. č. 9/2, záhrady o výmere 100 m2, k.ú.: Báhoň, zapísaná na LV č. 1088 Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, ktorú Emília Gajarská prevedie (vymení) na Obec Báhoň, ktorá ju nadobudne do svojho výlučného vlastníctva.
Vzhľadom k tomu, že hodnota prevádzaných (zamieňaných) nehnuteľností nie je rovnaká, Obecné zastupiteľstvo zároveň  s ch v a ľ u j e , že táto zámena sa uskutoční s peňažným vyrovnaním tak, že Emília Gajarská a Oliver Gajarský uhradia obci Báhoň sumu 1.452 EUR do 30 dní od uzatvorenia zmluvy./ jednohlasne/

Prevod bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Pri  zámene a predaji pozemku sa uplatňuje dôvod osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí, podľa §9a, odst.8, písm.e, nakoľko predmetný pozemok parc.č.215/3 je v bezprostrednej blízkosti pozemku parc.č. 7,9,11 žiadateľky p. E. Gajarskej  bytom Báhoň, Potočná 44, ktorý je v jej vlastníctve.
Zámenou a kúpou predmetného pozemku parc.č. 215/3 chce žiadateľka vysporiadať vlastnícke vzťahy s ohľadom na to, že tieto dlhodobo užíva.
 
Bod 4/A – Dodatok   č. l  ku KZ  - M.Hrčka a J.Hrčková
Z dôvodu  technickej chyby v KP zmluve  / zamenený register pôdy/  uzatvorenej s M.Hrčkom a J.Hrčkovou   Katastrálny úrad  Pezinok  vyžaduje doplniť zmluvu  formou dodatku, ktorý musí byť schválený OZ.
     
UZNESENIE č. 3/29/2018
 Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 14.2.2018 uzatvorenej  s kupujúcimi Jarmilou  Hrčkovou a Miroslavom Hrčkom, bytom Báhoň, Mlynská 26, ktorej predmetom je odkúpenie pozemkov pri rodinnom dome žiadateľov, a to parc. č. 104/6 vo výmere 165 m2 a parc. č. 104/7 vo výmere 2m2, obe parcely registra „C“, k.ú. Báhoň, ktoré boli  zamerané podľa GP č. 89/2017 zo dňa 6.11.2017,  za kúpnu cenu 33 €/m2 .
/za 5 poslancov, zdržal sa poslanec p. Hrčka/
Prevod bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Pri predaji pozemku sa uplatňuje dôvod osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 9a, odst. 8) písm. e), nakoľko  odčlenené pozemky parc. č. 104/6 a 104/7 sú v bezprostrednej blízkosti pozemku  parc.č.105/1  žiadateľa p. Miroslava Hrčku, bytom Báhoň, Mlynská 26, ktorý je v jeho vlastníctve. Predmetné pozemky parc.č. 104/6 a 104/7 p. Hrčka dlhodobo užíval a aj sa o ne staral, nakoľko sa nachádzali v bezprostrednej blízkosti jeho nehnuteľnosti – rodinného domu.  
Kúpou predmetných pozemkov chce žiadateľ vysporiadať vlastnícke vzťahy s ohľadom na to, že tieto dlhodobo užíva .   

Bod 5/ Rôzne
Informácia pre občanov ohľadom    plánovanej výstavby kultúrneho domu v našej obci -
Architekt štúdie na kultúrny dom premietol  prítomným  vizualizáciu kult. domu a odpovedať na ich otázky. Spolu s poslancami boli predebatované  a vysvetlené jednotlivé konkrétne pripomienky.
Prítomní občania a poslanci súhlasili s navrhnutou štúdiou   projektu.

Záver – starosta poďakoval všetkým za účasť.

Zapisovateľka:                                                            
starosta obce :
Overovatelia zápisnice : Dušan Švorc, Miroslav  Hrčka

 


f t g