Copyright 2021 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 30. zasadnutia OZ Obce Báhoň , konaného dňa 23.októbra 2018

Uznesenie z 30. OZ 23.X.2018


Bod 1/ Otvorenie
Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal prítomných.
Prítomní : K. Hollá, Ing. A. Švorc, M. Hrčka, Mgr. I. Krajčovičová, D. Švorc ,Mgr. P. Haviernik, R. Vavrovič
Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Bod 2/
Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci: K. Hollá , D. Švorc
Zapisovateľka : Eva Lojová
Program bol jednohlasne schválený aj s doplneným bodom:
Bod 9/ žiadosť ŠK Báhoň o dofinancovanie ŠK Báhoň na rok 2018

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 29. zasadnutia OZ- uznesenie prečítal zástupca starostu
 P. Haviernik
Bez pripomienok poslancov.

UZNESENIE č. 1/30/2018
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z
29. zasadnutia OZ.

Bod 4/ K.Helbych a Ing.Helbych- Družstevná 12, Báhoň - žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku parc.č. 3117, z ktorého sa GP č.113/2018 zo dňa 24.10.2018 odčlenili pozemky parc.č.3117/2, výmera 82 m2, druh pozemku ostatná plocha a parc.č. 3117/3, výmera 15 m2, druh pozemku zastavaná plocha, oba pozemky reg. „C“, na ktorom je už jestvujúci altánok a plot

Žiadosť bude predložená na nasledujúcom zasadnutí po doložení aktuálneho GP žiadateľmi.

Bod 5/ Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov ZŠ s MŠ –
Finančné prostriedky budú použité na opravu podláh a položenie novej krytiny v odborných učebniach a nové rozvody vody a elektriny v učebni chémie.
UZNESENIE č. 2/30/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Báhoň o 4.000 €
z originálnych kompetencií.
/jednohlasne/

Bod 6/ Zmluva o nájme pozemku medzi Obcou Báhoň a OZ Villa Bahun pre účely Pumptrackovej dráhy v súlade so schválených projektom.

UZNESENIE č. 3/30/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e uzatvorenie nájomnej zmluvy na obecné pozemky par. č. 116, výmera 2619 m2, parcela reg. „E“, vedená na LV 1086, k.ú. Báhoň a parc. č. 113, výmera 314 m2, parc. č. 114, výmera 759 m2 a parc. č. 115, výmera 1361 m2, všetky parcely reg. „E“, vedené na LV 851, k.ú. Báhoň. Zmluva sa uzatvára na dobu 10 rokov a po dobu prevádzkovania Pumptrackovej dráhy. Nájomne 1€ ročne.
/jednohlasne/

Bod 7/ Dodávka plynového kotla do budovy OÚ Báhoň-
Starosta informoval prítomných že víťaz VO na dodávku kotla firma H.M.Mont Budmerice dodala kotol a materiál a začne s prácami na jeho výmene.

Bod 8/ Odmeňovací poriadok OZ na nasledujúce volebné obdobie.
Poslanci schválili aktuálny odmeňovací poriadok pre OZ. / v prílohe/
UZNESENIE č. 4/30/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e odmeňovací poriadok č.1 pre odmeňovanie poslancov OZ pre ďalšie volebné obdobie rokov 2018-2022.
/jednohlasne/

Bod 9/ Doplnený bod - žiadosť o dofinancovanie ŠK Báhoň na rok 2018-
ŠK Báhoň požiadal o dofinancovanie ŠK vo výške 3410€- do výšky zakúpenej kosačky.
UZNESENIE č. 5/30/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e dofinancovanie ŠK Báhoň na rok 2018 vo výške 2000€.
/jednohlasne/


Rôzne /
Informácie starostu –
-    Obec Báhoň dostala dotáciu 30.000 € na výstavbu Požiarnej zbrojnice. Je možnosť riešenia
1/ VK na 30000 € + zvyšok, členovia DHZ Báhoň zrealizujú niektoré prípravné stavebné práce.
2/ odloží sa výstavba na budúci rok s tým, že sa požiada o 2. Dotáciu na dofinancovanie ostatných položiek rozpočtu na výstavbu hasičskej zbrojnice.

-    Dňa 24.10.2018 je zástupca obce pozvaný do Senca na prebranie protipovodňového hasičského vozíka aj s príslušenstvom, ako kalové čerpadlo, ponorné čerpadlo, elektročerpadlo a ďalšie zariadenia ktoré bude možné využívať pri hasičských zásahoch.

-     Dňa 28.10.2018 o 15.00 hod bude posedenie pre dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, na ktoré starosta obce pozýva všetkých poslancov OZ. V programe vystúpi súbor Speváčik z Vištuka.
-    Termín Vianočných trhov je 8. december 2018 o 14.00 hod. Miesto sa určí podľa počasia.
-    P. Novák zbúral plot na cintoríne bez súhlasu obce z pozície , že je vlastníkom pozemku na cintoríne a nemá záujem sa dohodnúť na výmene pozemkov za náhradné.

M. Bušo – žiada o vydanie Monografie obce a nesúhlasí , aby poslanci robili v knihe zmeny a nesúhlasí so zmenou textu . Treba už hľadať vydavateľa.

Poslanci vysvetlili že im sťažujú ukončenie kontroly monografie úpravy, ktoré pán Bušo robí a nevyznačí farebne , aký text zmenil, takže musia viackrát znovu kontrolovať text. Kontrolujú chyby ako napr. vymenený text k fotografii , zle zadané údaje atď.
Poslanci budú súhlasiť s vydaním až po komplexnej kontrole textu aj fotografií knihy.Zapisovateľka – Eva Lojová Ing. Ivan Patoprstý- starosta obce
Overovatelia zápisnice: Katarína Hollá, Dušan Švorc


f t g