Copyright 2021 - Obec Báhoň

UZNESENIE
z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Báhoň , konaného dňa 23. októbra 2018

UZNESENIE č. 1/30/2018
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z
29. zasadnutia OZ.

UZNESENIE č. 2/30/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Báhoň o 4.000 €
z originálnych kompetencií.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 3/30/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e uzatvorenie nájomnej zmluvy na obecné pozemky par. č. 116, výmera 2619 m2, parcela reg. „E“, vedená na LV 1086, k.ú. Báhoň a parc. č. 113, výmera 314 m2, parc. č. 114, výmera 759 m2 a parc. č. 115, výmera 1361 m2, všetky parcely reg. „E“, vedené na LV 851, k.ú. Báhoň. Zmluva sa uzatvára na dobu 10 rokov a po dobu prevádzkovania Pumptrackovej dráhy. Nájomne 1€ ročne.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 4/30/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e odmeňovací poriadok č.1 pre odmeňovanie poslancov OZ pre ďalšie volebné obdobie rokov 2018-2022.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 5/30/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e dofinancovanie ŠK Báhoň na rok 2018 vo výške 2000€.
/jednohlasne/

Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce


f t g