Copyright 2021 - Obec Báhoň

UZNESENIA
Obecného zastupiteľstva v Báhoni z I. riadneho zasadnutia , konaného dňa 27.novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

UZNESENIE č.1/I/2018
A/ berie na vedomie
l. výsledky volieb do orgánov samosprávy volieb
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B/ konštatuje, že
1/ novozvolený starosta obce Ing. Ivan Patoprstý zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2/ zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva :

Ing. Monika Mačayová
Mgr. Pavol Haviernik
Katarína Hollá
Miroslav Hrčka
Mgr. Iveta Krajčovičová
Ing. Adam Švorc
Vavrovič Rudolf

UZNESENIE č. 2/I/2018
C/ v o l í
Na návrh starostu obce - Mgr. Pavla Haviernika do funkcie zástupcu starostu obce na volebné obdobie 2018-2022.

UZNESENIE č. 3/I/2018
P o v e r u j e Mgr. Pavla HAVIERNIKA zvolávaním a vedením zasadanutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa par. 12 odst.2 prvá veta, odst. 3 tretia veta, odst. 5 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


UZNESENIE č. 4/I/2018
A/ zriaďuje
komisie , a to : 1. Finančno-stavebnú komisiu a verejného poriadku
 2. Komisiu pre školstvo, kultúru, šport a sociálne veci

Ďalšie komisie :

Komisia pre riešenie sťažností podľa Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Báhoň.
Komisia pre kontrolu majetkových pomerov starostu obce Báhoň.
 
B/ volí

a/ komisia finančno –stavebná a ver.poriadku - Miroslav Hrčka - predseda
 členovia :
 z poslancov – Rudolf Vavrovič, Dušan Švorc, Mgr. P. Haviernik, Ing. A. Švorc
 za OÚ – Zuzana Masaryková. Andrea Hrnčiarová

b/komisia pre školstvo, kultúru, šport a sociálne veci - predseda Katarína Hollá
 členovia :
 z poslancov - Mgr. Iveta Krajčovičová, Ing. M.Mačayová
 za OÚ - Eva Lojová, Mgr. Lucia Zemčíková
 z občanov obce - Mgr. Jarmila Fundárková
 
Komisia pre riešenie sťažností podľa Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Báhoň-
Predseda Rudolf Vavrovič, členovia- Mgr. Iveta Krajčoviová a Mgr. Pavol Haviernik, náhradník - Katarína Hollá.

Komisia pre kontrolu majetkových pomerov starostu obce Báhoň v zložení: Mgr. Pavol Haviernik, Ing. Monika Mačayová a Miroslav Hrčka.

UZNESENIE 5/I/2018
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e plat starostu obce v zmysle zákona Národnej rady SR č. 253/1994 Z. z. a podľa §4 odst. 2 tohto zákona zvýšenie základného platu starostu o 45%
/schválené jednohlasne/

UZNESENIE č. 6/I/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
sobášiacich pri civilnom obrade na volebné odobie 2018-2022:
Ing. Ivan Patoprstý - starosta obce
Mgr. Pavol Haviernik – zástupca starostu obce
Deň konania civilných sobášov -sobota
Miestom konania sobášov je obradná sieň OÚ
/ schválené jednohlasne/

UZNESENIE 7A/l//2018/
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Organizačný poriadok OÚ+Organizačná schéma OÚ Báhoň+Personálne obsadenie funkcie a zložiek OÚ
/jednohlasne/
UZNESENIE 7B/l/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Štatút obce Báhoň
/jednohlasne/
UZNESENIE č.7C/l/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rokovací poriadok OZ Báhoň
/jednohlasne/
UZNESENIE č.7D/l/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Povodňový plán záchranných prác obce Báhoň
/jednohlasne/
UZNESENIE č. 7E/l/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prehľad funkcionárov Krízového štábu obce Báhoň
/jednohlasne/

UZNESENIE č.8/I/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
 príspevok na stravovanie starostu obce do výšky 55% z ceny stravného lístka.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 9/I/2018
Obecné zastupiteľtvo schvaľuje
Maximálny finančný limit jednorazovej finančnej čiastky, s ktorou môže starosta obce disponovať vo volebnomn období 2018-2022 vo výške 2.000 €.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 10/I/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Formu vyplácania odmeny poslancom obecného zastupiteľstva na základe §2 v znení: odmena bude vyplatená formou nepravidelného príjmu vo výške prislúchajúcich dvanástin z ročnej odmeny za vyplácané obdobie vždy v mzde za jún a november prislúchajúceho roka.
/jednohlasne/


Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce


f t g