Copyright 2022 - Obec Báhoň

UZNESENIA  
Obecného zastupiteľstva v Báhoni   z   4.  zasadnutia , konaného dňa  24. apríla  2019

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

UZNESENIE č. 1/4/2019
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  na  v e d o m i e  kontrolu uznesenia z 3. zasadnutia OZ.

UZNESENIE č. 2/4/2019
Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í   s odpredajom obecného pozemku par.č. 533/1, druh pozemku – záhrada, vedenej na LV č. 1086, parcela reg. „E“ na ul. A. Hlinku 9  žiadateľke Klátilovej Zuzane, bytom Bratislava za fin. úhradu 33€/m2  po predložení   aktuálneho Geometrického plánu s presnou výmerou pozemku.
/ schválené jednohlasne/

UZNESENIE č. 3/4/2019
Výberová komisia     s ch v a ľ u j e     za dodávateľa prác – výstavba chodníka na ul. SNP pri DSS  Firmu EKOSTAV-ROVINKA spol. s.r.o Sadová 2016, Rovinka s cenovou ponukou 20.832,76€ bez DPH, 24.999,31 € s DPH.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 4/4/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  financovanie vybudovania chodníka pri DSS v Báhoni   vo výške  24.999,31 € s DPH  z rezervného fondu obce na rok 2019.
/ jednohlasne/

UZNESENIE č. 5/4/2019
Obecné zastupiteľstvo  B e r i e  na  v e d o m i e  rozhodnutie Výberovej komisie v zložení Mgr. P. Haviernik, M. Hrčka a R. Vavrovič, ktorá  vybrala  za dodávateľa prác – Vybudovanie prístrešku pred Domom smútku Báhoň firmu Zámočníctvo Granec s.r.o., Kaplnská 17, Cífer  s cenovou ponukou  27.554€ bez DPH, 33.064,80 € s DPH.

UZNESENIE č. 6/4/2019
Obecné zastupiteľstvo  p o v e r u j e  starostu obce , aby  písomne vyzval p. Buša o vrátenie obecných kníh, nakoľko sú určené pre požičiavanie v našej knižnici   platiacim členom  v Báhoni  a nie na jeho súkromné  požičiavanie v iných knižniciach .
/jednohlasne/

Ing. Ivan  Patoprstý
starosta obce


f t g