Copyright 2022 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného  dňa  24.4.2019

Bod 1/ Otvorenie – zasadnutie otvoril starosta obce Ing. Ivan Patoprstý, privítal  prítomných  poslancov a hostí.
Prítomní poslanci : M. Hrčka, Mgr. I.Krajčovičová,R. Vavrovič, Ing. A. Švorc,
Mgr. P. Haviernik, K. Hollá
Ospravedlnená –Mgr. M.Mačayová

Bod 2/ Starosta určil zapisovateľku :  E. Lojová
A overovateľov zápisnice :   R. Vavrovič, K. Hollá

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 3. zasadnutia OZ- prečítal P. Haviernik
Informácia starostu-
- petícia na zriadenie aut.zastávky na ul. A. Hlinku- zriadená bude pred domami
p. Rozálie Kročkovej a Ľudmile Pulmanovej. Starosta  zabezpečí dopravno inžinierske posúdenie zastávky a následne súhlas SAD.
UZNESENIE č. 1/4/2019
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  na  v e d o m i e  kontrolu uznesenia z 3. zasadnutia OZ.

Bod 4/ Žiadosť p. Klátilovej o odkúpenie obecného pozemku LV č. 1086 o výmere 557m2.
Jedná sa o záhradu  rodiny  Šifferovej na ul. A. Hlinku 9. Rodina záhradu užívala 60 rokov.
Riadne platila za pôdu dane. Pôda je rozdelená v strede výmerou 515m2, ktoré sú vo vlastníctve SPF. Žiadosť o odkúpenie sa týka obecného pozemku o výmere cca 557m2, ktoré sú evidované v registri „E“.
UZNESENIE č. 2/4/2019
Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í   s odpredajom obecného pozemku par.č. 533/1, druh pozemku – záhrada, vedenej na LV č. 1086, parcela reg. „E“ na ul. A. Hlinku 9  žiadateľke Klátilovej Zuzane, bytom Bratislava za fin. úhradu 33€/m2  po predložení   aktuálneho Geometrického plánu s presnou výmerou pozemku.
/ schválené jednohlasne/

Bod 5/ Výberové konanie na dodávateľa chodníka pri DSS Báhoň-

Boli predložené 3 ponuky:
1.    EKOSTAV-ROVINKA spo.s.r.o.,Sadova 206                 20.832,76€ bez DPH
2.    VG-STAV s.r.o Poprad, Nám. Sv.Egídia                          25.974,83€ bez DPH
3.    TIKI-Ing. Kuna Vlastislav, Plavecký Štvrtok 580             27.266,37€ /dodávateľ nie je platcom DPH/

 Na základe predložených cenových ponúk, komisia vybrala ako dodávateľa na predmet zákazky „Výstavba chodníka na ul. SNP pri DSS Báhoň“ firmu č. 1 EKOSTAV – Rovinka spol. s r.o., Hlavná 248, Rovinka  s cenovou ponukou vo výške 20.832,76 € bez DPH, 24.999,31 € s DPH .

UZNESENIE č. 3/4/2019
Výberová komisia     s ch v a ľ u j e     za dodávateľa prác – výstavba chodníka na ul. SNP pri DSS  Firmu EKOSTAV-ROVINKA spol. s.r.o Sadová 2016, Rovinka s cenovou ponukou 20.832,76€ bez DPH, 24.999,31 € s DPH.
/jednohlasne/

Bod 6/  Úprava rozpočtu obce-
Z dôvodu, že finančné náklady na vybudovanie chodníka neboli zahrnuté medzi výdavky v rozpočte obce na rok 2019 je potrebné schváliť úpravu rozpočtu poslancami OZ.

UZNESENIE č. 4/4/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  financovanie vybudovania chodníka pri DSS v Báhoni   vo výške  24.999,31 € s DPH  z rezervného fondu obce na rok 2019.
/ jednohlasne/

Bod 7/ Výberové konanie na dodávateľa prác – Vybudovanie prístrešku pred Domom smútku na Novom cintoríne v Báhoni.
Boli predložené 3 ponuky:
1. Zámočníctvo Granec, Kaplnská 17, Cífer                   27554€ bez DPH
2. FERSTAV plus s.r.o, Muškátova 13, Vinosady          29734€ bez DPH
3. Pikulík Roman-RODEKOV, Šenkvická 14, PK          30195€ bez DPH

   Na základe predložených cenových ponúk, komisia v zložení Mgr. P. Haviernik, M. Hrčka a R. Vavrovič   vybrala ako dodávateľa na predmet zákazky „Vybudovanie prístrešku pred Domom smútku Báhoň “ firmu č. 1 – Zámočníctvo Granec s.r.o., Kaplnská 17, Cífer s cenovou ponukou vo výške 27.554 € bez DPH, 33 064,80 € s DPH .

UZNESENIE č. 5/4/2019
Obecné zastupiteľstvo  B e r i e  na  v e d o m i e  rozhodnutie Výberovej komisie v zložení Mgr. P. Haviernik, M. Hrčka a R. Vavrovič, ktorá  vybrala  za dodávateľa prác – Vybudovanie prístrešku pred Domom smútku Báhoň firmu Zámočníctvo Granec s.r.o., Kaplnská 17, Cífer  s cenovou ponukou  27.554€ bez DPH, 33.064,80 € s DPH.

Bod 8/
MUDr. Hervayová – ukončenie prevádzky detskej ambulancie v obci Báhoň k 30.6.2019  bez udania dôvodu.
Obec vynaložila všetko úsilie za fungovanie detskej ambulancie. Pri nástupe novej p.doktorky bola na jej požiadanie vykonaná rekonštrukcia detskej ambulancie aj s čakárňou, taktiež bol na jej žiadosť znížený nájom za prenajaté priestory .
Karty detských pacientov lekárka zoberie do svojej ambulancie v Senci, kde si ich prostredníctvom   iného  dohodnutého  detského lekára môžu rodičia vyžiadať.

MĽK –  knihovník p. Sokol  informoval starostu obce, že p. Milan Bušo má zapožičané z obecnej knižnice za posledných 5 rokov okolo 100 kníh, ktoré dodnes nevrátil napriek upozorneniam. Knihy ktoré vracia sú viditeľne poškodené, nakoľko sú zapožičiavané  tretím osobám.
V letných mesiacich bude urobená v MĽK inventarizácia kníh s tým že všetci, ktorí majú dlhodobo požičané knihy a nerešpektujú upomienky budú uverejnení v báhonských novinách.

UZNESENIE č. 6/4/2019
Obecné zastupiteľstvo  p o v e r u j e  starostu obce , aby  písomne vyzval p. Buša o vrátenie obecných kníh, nakoľko sú určené pre požičiavanie v našej knižnici   platiacim členom  v Báhoni  a nie na jeho súkromné  požičiavanie v iných knižniciach .
/jednohlasne/

Kultúrne akcie
- 30.4.2019  o 16.30 hod - Stavanie   mája
- 12.5.2019  o 14.30 hod - Deň matiek na priestranstve pred ZŠ s MŠ Báhoň
- 1.6.2019 - Richtárska varecha

starosta – Ing. Ivan Patoprstý

Zapisovateľka : Eva Lojová                               
Overovatelia zápisnice : Rudolf Vavrovič, Katarína Hollá