Copyright 2022 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného  dňa  26.6.2019

Bod 1/ Otvorenie – zasadnutie otvoril starosta obce Ing. Ivan Patoprstý, privítal  prítomných  poslancov a hostí.
Prítomní poslanci : M. Hrčka, R. Vavrovič, Ing. A. Švorc, Mgr. M.Mačayová
Mgr. P. Haviernik, K. Hollá
Ospravedlnená –Mgr. I.Krajčovičová,

Bod 2/ Starosta určil zapisovateľku :  E. Lojová
a overovateľov zápisnice :   Mgr. M.Mačayová, Ing. A. Švorc

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 4. zasadnutia OZ- prečítal P. Haviernik

UZNESENIE č. 1/5/2019
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e  na  v e d o m i e  kontrolu uznesenia z 4. zasadnutia OZ.

Bod 4/ Žiadosť Vladimír  Jarábek- zrušenie nájmu parc.513/158 , Lipová ulica pozemok pod unimobunkou.

UZNESENIE  č. 2/5/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  so žiadosťou Vladimíra Jarábka, bytom Igram 196 o ukončenie prenájmu obecného pozemku parc.č. 513/158 o výmere 28 m2 na Lipovej ulici k 31.5.2019 dohodou.
/jednohlasne/

Bod 5/ Žiadosť   Roman  Čambal – prenájom pozemku parc.č. 513/158 na Lipovej ulici pri železnici za účelom  využitia  unimobunky na skladové účely.

UZNESENIE č. 3/5/2019
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í  s  uzatvorením nájomnej zmluvy s  Romanom Čambalom, bytom Bratislava, Pri Šajbách 22 na pozemok parc.č. 513/158 o výmere 28 m2 s účinnosťou od 1.6.2019 s ročným nájmom 92,96 €/rok .
/jednohlasne/

Bod 6/ Mgr. Ján Tokoš,  bytom  Budmerice, J. Holčeka 311  - žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy na pozemok parc. 24/2 o výmere 60 m2.

UZNESENIE č. 4/5/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s ukončením nájomnej zmluvy s Mgr. J. Tokošom na pozemok parc.č. 24/2 o výmere 60 m2 k 31.5.2019 dohodou.
/jednohlasne/

Bod 7/ Ján Kubančák, Svrčinovec 638, prechodne bytom  Báhoň, l.mája 34 – žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parc.č. 24/2, výmera 60 m2 na záhradkárske účely.

UZNESENIE č. 5/5/2019
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í  s uzatvorením nájomnej zmluvy s Jánom Kubančákom, Svrčinovec 638, prechodne bytom Báhoň, ul. 1.mája 34 na pozemok parc.č. 24/2 o výmere 60 m2 s účinnosťou od 1.6.2019 s nájmom 0,0332€/m2/rok, t.j. 1,99€/ročne.
/jednohlasne/


Bod 8/ Helena Ravingerová, Potočná 45, Báhoň – žiadosť o zámenu pozemku.
Menovaná je vlastníčkou pozemku parc.č. 3021 o výmere 70m2 a požiadala o zámenu za obecný pozemok parc.č. 3023 s rozmermi 5x14m  pri potoku mimo ochranneho pásma.

UZNESENIE č.6/5/2019
Obecné zastupiteľstvo  n e s ú h l a s í  so zámenou obecného pozemku parc.č.3023 vo výmere 70m2 za pozemok tej istej výmery parc.č. 3021, ktorý je vo vlastníctve p. Heleny Ravingerovej.
/jednohlasne/

Bod 9/ Výberové konanie na zabezpečenie VO na výstavbu kultúrneho domu.
Boli predložené 3 cenové ponuky:
ABNKA s.r.o, Kalinčiakova 17, Ivánka pri Dunaji                cena s DPH    4800,-€
Le Mur a Vic Tim s.r.o , Pribinova 20, Bratislava                  cena s DPH    5040,-€
INPRO Poprad s.r.o, Poprad                                                   cena s DPH    5040,-€

UZNESENIE č. 7/5/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   firmu ABNKA, s.r.o , Kalinčiakova 17, Ivánka pri Dunaji  s  cenovou ponukou 4800 € na zabezpečenie VO na výstavbu kultúrneho domu   v Báhoni.
/jednohlasne/       

Bod 10/ Úprava rozpočtu obce

UZNESENIE č. 8/5/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  úpravu rozpočtu nasledovne-
1.    navýšenie  5 tis.€  na verejné obstarávanie na výstavnu kult. domu
2.    navýšenie originálnych kompetencií pre ZŠ s MŠ vo výške 10 tis.€ na dobudovanie školskej jedálne
/jednohlasne/

Bod 11/ Audit obce za rok 2018

UZNESENIE č. 9/5/2019
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   na   v e d o m i e  správu audítora za rok 2018.

Bod 12/ Záverečný účet obce za rok 2018

UZNESENIE č.10/5/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e  Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
B E Z     V Ý H R A D.
Obecné zastupiteľstvo  s c v a ľ u j e   použitie prepytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 vo výške 200 147,30 EUR na tvorbu rezervného fondu.


Bod 13/ VZN obce Báhoň o zásadách hospodárenia obce Báhoň

UZNESENIE č. 11/5/2019
Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  VZN č.1/2019 o zásadách hospodárenia obce Báhoň./jednohlasne/

Bod 14/ Stávková spoločnosť  NIKÉ- žiadosť o vydanie súhlasu s prevádzkovaním kurz.stávok v prevádzke: Železničná 21, Báhoň.

UZNESENIE č. 12/5/2019
Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke: Železničná 21,  Báhoň.
/jednohlasne/

Rôzne:

 p. M. Bušo žiadosť o zrušenie uznesenia -
Poslanci po konzultácii s p. M.Bušom  trvajú na platnosti uznesenia  č.6/4/2019.
Ďalej  ž i a d a j ú  p. Milana Buša ,  aby do  30.júna 2019 vrátil všetky  knihy  zapožičané z MĽK v Báhoni.


Zapisovateľka : Eva Lojová
starosta – Ing. Ivan Patoprstý

Overovatelia zápisnice:
Mgr. M.Mačayová
Ing. A. Švorc


f t g