Copyright 2022 - Obec Báhoň

UZNESENIA
Obecného zastupiteľstva v Báhoni z 5. zasadnutia , konaného dňa 26.6.2019

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

UZNESENIE č. 1/5/2019
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z 4. zasadnutia OZ.

UZNESENIE č. 2/5/2019
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í so žiadosťou Vladimíra Jarábka, bytom Igram 196 o ukončenie prenájmu obecného pozemku parc.č. 513/158 o výmere 28 m2 na Lipovej ulici k 31.5.2019 dohodou.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 3/5/2019
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s uzatvorením nájomnej zmluvy s Romanom Čambalom, bytom Bratislava, Pri Šajbách 22 na pozemok parc.č. 513/158 o výmere 28 m2 s účinnosťou od 1.6.2019 s ročným nájmom 92,96 €/rok .
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 4/5/2019
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s ukončením nájomnej zmluvy s Mgr. J. Tokošom na pozemok parc.č. 24/2 o výmere 60 m2 k 31.5.2019 dohodou.
/jednohlasne

UZNESENIE č. 5/5/2019
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s uzatvorením nájomnej zmluvy s Jánom Kubančákom, Svrčinovec 638, prechodne bytom Báhoň, ul. 1.mája 34 na pozemok parc.č. 24/2 o výmere 60 m2 s účinnosťou od 1.6.2019 s nájmom 0,0332€/m2/rok, t.j. 1,99€/ročne.
/jednohlasne/

UZNESENIE č.6/5/2019
Obecné zastupiteľstvo n e s ú h l a s í so zámenou obecného pozemku parc.č.3023 vo výmere 70m2 za pozemok tej istej výmery parc.č. 3021, ktorý je vo vlastníctve p. Heleny Ravingerovej.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 7/5/2019
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e firmu ABNKA, s.r.o , Kalinčiakova 17, Ivánka pri Dunaji s cenovou ponukou 4800 € na zabezpečenie VO na výstavbu kultúrneho domu v Báhoni.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 8/5/2019
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e úpravu rozpočtu nasledovne-
1.    navýšenie 5 tis.€ na verejné obstarávanie na výstavnu kult. domu
2.    navýšenie originálnych kompetencií pre ZŠ s MŠ vo výške 10 tis.€ na dobudovanie školskej jedálne
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 9/5/2019
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e správu audítora za rok 2018.

UZNESENIE č.10/5/2019
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
B E Z V Ý H R A D.
Obecné zastupiteľstvo s c v a ľ u j e použitie prepytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 vo výške 200 147,30 EUR na tvorbu rezervného fondu.

 UZNESENIE č. 11/5/2019
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e VZN č.1/2019 o zásadách hospodárenia obce Báhoň./jednohlasne/
 
UZNESENIE č. 12/5/2019
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke: Železničná 21, Báhoň.
/jednohlasne/


Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce