Copyright 2022 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 14.8.2019

Bod 1/ Otvorenie – zasadnutie otvoril starosta obce Ing. Ivan Patoprstý, privítal prítomných poslancov a hostí.
Prítomní poslanci : M. Hrčka, Ing. A. Švorc, Ing. M. Mačayová, Mgr. P. Haviernik, K. Hollá , Mgr. I. Krajčovičová
Ospravedlnený – R. Vavrovič

Bod 2/ Starosta určil zapisovateľku : E. Lojová,
overovateľov zápisnice : Ing. M.Mačayová, Ing. A. Švorc

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 5. zasadnutia OZ- prečítal P. Haviernik
Bez pripomienok poslancov.
UZNESENIE č. 1/6/2019
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z 5. zasadnutia OZ.

Bod 4/ Albert Švorc – Báhoň, Železničná 1- žiadosť o schválenie otváracích hodín v prevádzke Pizzeria UNO, ul. l.mája 15 , Báhoň, ktorá bude využívaná na reštauračné služby.
UZNESENIE č. 2/6/2019
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e otváracie hodiny v prevádzke Pizzeria UNO na Ul. l.mája 15 , Báhoň od 1.8.2019 nasledovne :
Pondelok - zatvorené
Utorok až sobota 16-22 hod.
Nedeľa - zatvorené
/schválené jednohlasne/

Bod 5/ Mária Fialová – Báhoň, l.mája 28 , žiadosť o schválenie zmeny otváracích hodín v Drogérii Silvia s účinnosťou od 23.7.2019 .
UZNESENIE č. 3/6/2019
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e otváracie hodiny v Drogérii Silvia, ul. l.mája 28 od 23.7.2019 nasledovne:
Pondelok až piatok 7.30-12.00 13.00-17.00
Sobota 7.00-12.00
/ schválené jednohlasne/

Bod 6/ VZN obce Báhoň č. 2/2019 o výške príspevkov v školách, školských a výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach.
Nakoľko od 1.9.2019 majú nárok zdarma obedy v školskom zariadení všetky deti navštevujúce ZŠ , je potrebné prijať do Jedálne ZŠ novú pracovnú silu do kuchyne.
Zvýšenie fin. výdavkov sa upravuje vo VZN č. 2/2019 / v prílohe/.
UZNESENIE č. 4/6/2019
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e VZN obce Báhoň č. 2/2019 o výške príspevkov v školách, školských a výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach.
/ schválené jednohlasne/

Bod 7/ Úprava rozpočtu obce č.5/2019
Kapitálové výdavky čerpané z rezervného fondu na čiastočnú úhradu výdavkov na:
-    Nákup služobného osobného auta 10.000€
-    Stavba hasičskej zbrojnice 10.000€
-    Spevnené plochy pri cintoríne 20.000€
-    Dom smútku, osvetlenie 20.000€
-    Rekonštrukcia školského bytu 7.000€
UZNESENIE č. 5/6/2019
-    Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e úpravu rozpočtu č. 5/2019 – čerpanie z Rezervného fondu na:
-    Nákup služobného osobného auta 10.000€
-    Stavba hasičskej zbrojnice 10.000€
-    Spevnené plochy pri cintoríne 20.000€
-    Dom smútku, osvetlenie 20.000€
-    Rekonštrukcia školského bytu 7.000€
/schválené jednohlasne/

Bod 8/ Komunitný plán sociálnych služieb obce Báhoň na roky 2019-2023.
Obec pri žiadosti o finančný príspevok na prevádzku ZOS zo štátneho rozpočtu musí predložiť chválený Komunitný plán sociálnych služieb obce .
UZNESENIE č. 6/6/2019
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Komunitný plán sociálnych služieb obce Báhoň na roky 2019-2023 / v prílohe/
/jednohlasne schválené/

Bod 9/ Jana Kozáková- žiadosť o odkúpenie obecného pozemku-
Jedná sa o pozemok okolo jej rod. domu na ul .SNP 39, a to parc. 214/26, výmera 48 m2 a parc.č. 513/229, výmera 41 m2.
UZNESENIE č. 7/6/2019
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e uzatvorenie kúpno predajnej zmluvy s Janou Kozákovou bytom Bratislava, Adámiho 24 na na odkúpenie dvoch obecných pozemkov v k.ú. Báhoň, a to
-    parc.č. 214/26, výmera 48 m2, druh pozemku zastavané plochy, ktorá bola odčlenená GP č. 0201/2019 zo dňa 7.1.2019 firmou Geometrix sro, Za farou 8, Bratislava z parc.č. 214/3 za finančnú uhradu 33€/m2 a
-    parc.č. 513/229, výmera 41 m2, druh pozemku zastavané plochy, ktorá bola odčlenená GP č. 0201/2019 zo dňa 7.1.2019 firmou Geometrix sro, Za farou 8, Bratislava z parc.č. 513/124 za finančnú uhradu 33€/m2.
Predaj bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
/jednohlasne schválené/
Pri predaji pozemkov sa postupovalo v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, podľa § 9a.

Bod 10/ K 31.7.2019 sa dohodou ukončil nájom v školskom byte v budove ZŠ s MŠ s učiteľkou Mgr. Lovašovou, nakoľko menovaná ukončila pracovný pomer. Obec zverejnila zámer prenájmu obecného majetku – školského bytu s nájmom od 1.9.2019.
Žiadosť o prenájom predmetného bytu podal Mgr. Pavol Straka , bytom Kendice 186.
Menovaný pracuje ako učiteľ TV v Základnej škole v Báhoni a má uzatvorenú pracovnú zmluvu do 31.8.2020.
UZNESENIE č. 8/6/2019
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e nájomnú zmluvu na školský byt s Mgr. Pavlom Strakom, bytom Kendice 186 na dobu určitú, a to od 1.9.2019 do 31.8.2020 s nájmom 72,59 €/ za mesiac, t.j. 871,08 €/ročne.
/jednohlasne schválené/

Bod 11/ Uzatvorenie Dodatku č. 1 k NZ s PVD Báhoň na prenájom pozemku parc.č. 2704/1, 3-7.
UZNESENIE č. 9/6/2019
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.4204 s PVD Báhoň, zo dňa 31.8.2017 na prenájom ornej pôdy par.č. 2704/1, 2704/3-7 /výmera pozemkov spolu 4056 m2/ s ročným nájmom 110 €/ha, na dobu 5 rokov, t.j. od 1.1.2019 do 31.12.2023. Navýšenie nájmu za ornú pôdu predstavuje sumu 44,62 €/ha/rok.
/jednohlasne schválené/

Rôzne/
p. Z. Cabadajová – žiadosť o schválenie prístupovej cesty na 3 stavebné pozemky na jej záhrade končiacej na Mlynskej ulici. Poslanci nesúhlasia s prístupom k pozemkom z Mlynskej ulice, ale z Cintorískej ulice. Navrhli menovanej vyčleniť si z pozemku vedľa jej rod. domu na prístupovú cestu z Cintorínskej ulice na Mlynskú.
Mlynská ulica nemá vybudovanú prístupovú komunikáciu vhodnú na prejazd
nákladných aut pri stavbe rodinných domov.
Stavebná komisia na budúci týždeň pri obhliadke miesta doporučí žiadateľke vhodnú alternatívu na prístupovú cestu.

Vydanie knihy Prechádzka Báhonskými storočiami-
Kvôli neustálym nezhodám v názoroch na konečnú verziu knihy medzi poslancami a autorom p. Bušom sa pozastavuje jej vydanie. Autor neakceptuje pripomienky poslancov k obsahu a forme knihy. Trvá na vydaní jeho pôvodnej súkromnej verzie.

Prechod pre chodcov cez hlavnú cestu pod starým cintorínom-
Prechod sa bude budovať v priebehu budúceho roka z dôvodu, že obec musí požiadať o dotáciu z BSK na jeho financovanie, nakoľko komunikácia je v správe BSK a Regionálnych ciest a každý prechod pre chodcov musí spĺnať predpísané požiadavky /napr. mať osvetlenie/ na ktoré obec nemá vyčlenené finančné prostriedky z vlastného rozpočtu.

Pumptrack- prístupová cesta
Poslanci a občania z Mlynskej ulice riešili prístupovú cestu na cyklistickú dráhu - Pumptrack.
Jediná vhodná alternatíva je urobiť prístup cez zberový dvor. Vyčleniť a ohradiť chodník vedľa zberového dvora kadiaľ by sa deti a mládež mohli bezpečne dostať na dráhu Pumprack.
Starosta – obec zabezpečí geodeta na vytýčenie pozemkov zberového dvora, kde sa vyčlení priestor na chodník k Pumptracku, a vypracovanie geometrického plánu starého koryta potoka, aby obec následne požiadala Vodohospodársky podnik a.s. o prevod pozemku do vlastníctva obce.

zapisovateľka : Eva Lojová
starosta : Ing. Ivan Patoprstý
overovatelia zápisnice : Mgr. M.Mačayová Ing. A. Švorc