Copyright 2023 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 9.10.2019

Bod 1/ Otvorenie – zasadnutie otvoril starosta obce Ing. Ivan Patoprstý, privítal prítomných poslancov a hostí.
Prítomní poslanci : M. Hrčka, Ing. A. Švorc, Ing. M. Mačayová
Mgr. P. Haviernik, K. Hollá , Mgr. I. Krajčovičová, R. Vavrovič

Bod 2/ Starosta určil zapisovateľku : E. Lojová,
overovateľov zápisnice : K.Hollá, M. Hrčka

Bod 3/ Kontrola uznesenia z 6. zasadnutia OZ- prečítal P. Haviernik
Bez pripomienok poslancov.
UZNESENIE č. 1/7/2019
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z 6. zasadnutia OZ.

Bod 4/ Výberové konanie na projektanta- vypracovanie PD na Hasičskú zbrojnicu v Báhoni.
Hasičská zbrojnica bude postavená vedla obecnej stodoly na starom majeri. Treba objednať geodeta a znalca na stodolu na zápis budovy do Katastra nehnuteľností a do majetku obce.
Cenovú ponuku predložili 3 firmy:

Cenové ponuky:
1. PRO-LINE, s.r.o., Ing. Pavol Štrba, Budmerice 1292
ponuka do výberového konania vo výške
 4990 € Nie je platcom DPH
2. B architect, s.r.o., Alžbetinská 254, Miloslavov
 ponuka do výberového konania vo výške
 5600 € Nie je platcom DPH
3. Concept Architect s.r.o., Hollého 12, Nitra
 ponuka do výberového konania vo výške
6  780 € bez DPH
 1 356 € 20 % DPH
 8 136 € s DPH

Výberová komisia vybrala ponuku č. 1.

UZNESENIE č. 2/7/2019
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e firmu PRO-LINE, s.r.o. Ing. Pavol Štrba, Budmerice 1292 za dodávateľa projektovek dokumentácie na stavbu Hasičšskej zbrojnice v Báhoni s cenovou ponukou 4990€.
/jednohlasne/

Bod 5/ Výberové konanie na dodávateľa zariadení pre FIT Park – Workout a fitness v Báhoni, v areáli ZŠ Báhoň-
Cenové ponuky zaslali 2 uchádzači a to :
1. SLOVIMM, s.r.o. Pri štadióne 8B, Holíč
2. MARO, s.r.o. Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Cenové ponuky:
1. SLOVIMM, s.r.o., Pri štadióne 8B, Holíč ponuka do výberového konania vo výške
6 670 € bez DPH
1 334 € 20 % DPH
7 004 € s DPH
2. MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, Sučany
 ponuka do výberového konania vo výške
 4 900,06 € bez DPH
 980,012 € 20% DPH
 5 880,07 € s DPH

Výberová komisia vybrala ponuku č.2.

UZNESENIE č. 3/7/2019
 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e firmu MARO, s.r.o. Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany s cenovou ponukou 5880,07€ za dodávateľa FIT Parku – Workout a fitness v Báhoni, v areáli ZŠ. /jednohlasne/

Bod 6/ Voľba členov Rady školy ZŠ Báhoň.
UZNESENIE č. 4/7/2019
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e do Rady školy ZŠ Báhoň občanov : Katarína Hollá, Zuzana Masaryková, Monika Mačayová, Zuzana Dubovská.
/jednohlasne/

Bod 7/ Zmluva o zriadení Spoločného stavebného úradu v Budmericiach

UZNESENIE č. 5/7/2019
Obecné zastupiteľstvo r u š í ku dňu 1.10.2019 pôvodnú Zmluvu o zriadení Spoločného stavebného úradu v Budmericiach .
UZNESENIE č. 6/7/2019
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni na základe ustanovenia § 20a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nskorších predpisov s ch v a ľ u j e uzatvorenie Zmluvy o zriadení Spoločneho stavebného úradu v Budmericiach v predloženom znení Začiatok účinnosti od 1. októbra 2019.
/jednohlasne/

Bod 8/ Úprava rozpočtu.
Z dôvodu zmien v príjmovej časti a výdavkovej časti rozpočtu poslanci súhlasili s úpravou rozpočtu.
UZNESENIE č. 7/7/2019
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e úpravu rozpočtu obce podľa prílohy.
/jednohlasne/

Bod 9/ ZŠ Báhoň- žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na pedagogického asistenta.
Z dôvodu že do ZŠ nastúpili 2 žiaci so zdravotným znevýhodnením je potrebné vykryť fin. náklady na 0,5 úväzok pre pedagogického asistenta.
Štát poskytuje fin. prostriedky na ped. asistentov na základe žiadosti podanej v mesiaci máj. Nakoľko v tomto čase neboli žiaci ešte zapísaní do tohto ročníka chýbajúce mzdové náklady je treba vykryt z obecného rozpočtu. Jedná sa o sumu 503€ mesačne.
UZNESENIE č.8/7/2019
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e pridelenie fin. prostriedkov na pedagogického asistenta od 1.11.2019 do konca roka 2019 vo výške 503 € mesačne .
/jednohlasne/

Bod 10/ Rôzne

- Kúpa služobného auta- obec zakúpila sl. auto Dacia Logan MCV v hodnote 9360€ od  firmy PBC Auto , Šenkvická 14/N, Pezinok.
- V obci budú rozmiestnené ďalšie 2 kontajnery na šatstvo, jeden na Potočnej ul. a jeden na žel. stanici. Kontajnery poskytla firma EKOCHARITA Slovensko Slovensku, OZ.
-  Posedenie pre dôchodcov sa uskutoční dňa 27. októbra o 15.00 v jedálni Základnej školy.
- Vianočné trhy budú v sobotu 7. decembra 2019.
- Autobusová zastávka na ul. A. Hlinku.- nie je súhlas obyvateľov z ulice pred ktorými domami by sa mohla aut. zastávka o dĺžke 18m vybudovať.
- Pred bytovkou na ul. l.mája 33 bude osadená značka „ Zákaz parkovania“.

Na záver poďakoval starosta prítomným za účasť.

zapisovateľka : Eva Lojová
starosta – Ing. Ivan Patoprstý
overovatelia zápisnice :
Miroslav Hrčka
Katarína Hollá