Copyright 2023 - Obec Báhoň

UZNESENIA
Obecného zastupiteľstva v Báhoni zo 7. zasadnutia , konaného dňa 9. októbra 2019

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

UZNESENIE č. 1/7/2019
Obecné zastupiteľstvo b e r i e na v e d o m i e kontrolu uznesenia z 6. zasadnutia OZ.

UZNESENIE č. 2/7/2019
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e firmu PRO-LINE, s.r.o. Ing. Pavol Štrba, Budmerice 1292 za dodávateľa projektovek dokumentácie na stavbu Hasičšskej zbrojnice v Báhoni s cenovou ponukou 4990€.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 3/7/2019
 Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e firmu MARO, s.r.o. Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany s cenovou ponukou 5880,07€ za dodávateľa FIT Parku – Workout a fitness v Báhoni, v areáli ZŠ. /jednohlasne/

UZNESENIE č. 4/7/2019
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e do Rady školy ZŠ Báhoň občanov : Katarína Hollá, Zuzana Masaryková, Monika Mačayová, Zuzana Dubovská.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 5/7/2019
Obecné zastupiteľstvo r u š í ku dňu 1.10.2019 pôvodnú Zmluvu o zriadení Spoločného stavebného úradu v Budmericiach.

UZNESENIE č. 6/7/2019
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni na základe ustanovenia § 20a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nskorších predpisov s ch v a ľ u j e uzatvorenie Zmluvy o zriadení Spoločneho stavebného úradu v Budmericiach v predloženom znení Začiatok účinnosti od 1. októbra 2019.
/jednohlasne/

UZNESENIE č. 7/7/2019
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e úpravu rozpočtu obce podľa prílohy.
/jednohlasne/

UZNESENIE č.8/7/2019
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e pridelenie fin. prostriedkov na pedagogického asistenta od 1.11.2019 do konca roka 2019 vo výške 503 € mesačne .
/jednohlasne/


Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce