Copyright 2024 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa  13. októbra 2021

Bod 1/ Otvorenie
Starosta obce Ing. Ivan Patoprstý otvoril 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítal  prítomných  poslancov.  Konštatoval, že zasadnutie OZ s počtom prítomných poslancov 5
je uznášaniaschopné.

Prítomní poslanci :  M. Hrčka, Mgr. P. Haviernik, K. Hollá, Mgr. M. Mačayová, R. Vavrovič,   M. Hrčka
Ospravedlnení poslanci: Mgr. I. Krajčovičová, Ing. A. Švorc

Bod 2/
Starosta obce určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice.

Zapisovateľka:  Natália Almášiová
Overovatelia zápisnice:  R. Vavrovič, Mgr. P. Haviernik

Starosta obce predložil  poslancom návrh programu 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni:

P r o g r a m :    

 l/  Otvorenie zasadnutia
2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/  Kontrola uznesenia z 20. zasadnutia OZ
4/  Mgr. Pavol Straka – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na školský byt
5/  Zrušenie Uznesenia č. 10/19/2021 – Nájomná zmluva s p. Zimom
6/  Žiadosť p. Skukálkovej o prenájom pozemku par. Č. 34/2 o výmere 120 m2, Báhoň
7/  Žiadosť p. Čambálovej o prenájom pozemku par. Č. 513/158 o výmere 28 m2, Báhoň
8/  Zmluva o spoločnom školskom úrade obcí pezinského okresu
9/  Žiadosť p. Sládekovej o zrušenie časti dláždenia pred nehnuteľnosťou SNP 271/72

10/ Rôzne:
11/ Diskusia
12/ Záver

Starosta doplnil program o body:
-    Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení spoločného školského úradu Šenkvice
-    Úprava rozpočtu obce podľa prílohy


D o p l n e n ý   p r o g r a m :    

l/  Otvorenie zasadnutia
2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/  Kontrola uznesenia z 20. zasadnutia OZ
4/  Mgr. Pavol Straka – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na školský byt
5/  Zrušenie Uznesenia č. 10/19/2021 – Nájomná zmluva s p. Zimom
6/  Žiadosť p. Skukálkovej o prenájom pozemku par. Č. 34/2 o výmere 120 m2, Báhoň
7/  Žiadosť p. Čambálovej o prenájom pozemku par. Č. 513/158 o výmere 28 m2, Báhoň
8/  Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení spoločného školského úradu Šenkvice
9/  Zmluva o spoločnom školskom úrade obcí pezinského okresu
10/  Žiadosť p. Sládekovej o zrušenie časti dláždenia pred nehnuteľnosťou SNP 271/72
11/  Úprava rozpočtu obce podľa prílohy

UZNESENIE č. 1/21/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e  program 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni  po úprave.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 3/  
Kontrola plnenia uznesení z 20. zasadnutia OZ:
Poslanec p. Pavol Haviernik predniesol kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 25.8.2021. Uznesenia sa priebežne plnia.

UZNESENIE č. 2/21/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e    n a   v e d o m i e  kontrolu plnenia uznesení z 20.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.

Bod 4/
S Mgr. Pavlom Strakom bola dňa 14.8.2019 uzatvorená zmluva o nájme bytu nachádzajúceho sa v budove základnej školy na ulici 1.mája 137/3 na dobu určitú do 31.12.2021. P. Straka požiadal o predĺženie nájomnej zmluvy na byt do 31.8.2022.
Poslanci OZ súhlasia s predĺžením nájomnej zmluvy.

UZNESENIE č. 3/21/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e    predĺženie nájomnej zmluvy s p. Pavlom Strakom, bytom Kendice 186, na byt nachádzajúci sa na 1. poschodí v budove školy, na ulici 1. mája 137/3, parc. č. 95/2, k.ú. Báhoň, vedený na LV 851, s celkovou podlahovou plochou 65,15 m2, s nájomným 72,59 €/mesačne na dobu určitú do 31.08.2022.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.Bod 5/
Uznesením č. 10/19/2021 OZ schválilo uzatvorenie nájomnej zmluvy s Martinom Zimom na prenájom časti obecného pozemku nachádzajúceho sa za bytovým domom 1.mája 154/33. Vzhľadom na skutočnosť, že p. Zima už nevlastní byt v bytovke na ulici 1.mája 33, požiadal o zrušenie žiadosti o prenájom pozemku.
Poslanci OZ z dôvodu, že zmluva nebola podpísaná zo strany nájomcu a tým pádom nenadobudla účinnosť rušia prijaté uznesenie.

UZNESENIE č. 4/21/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   r u š í   uznesenie č. 10/19/2021 zo dňa 23.06.2021 na prenájom časti obecného pozemku o výmere 120 m2 na parc. č. 34/2, k.ú. Báhoň, vedený na LV 851 s Martinom Zimom, trvale bytom Bratislava, Mozartova 25.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Bod 6/
Zuzana Skukálková, ako nová majiteľka bytu č.1 v bytovom dome na ulici  1.mája 154/33  po predchádzajúcom vlastníkovi p. Zimovi (viď bod 5) žiada o prenájom časti obecného pozemku na parc.č. 34/2 o výmere 120 m2, ktorý sa nachádza za bytovým domom za účelom pestovania plodín pre vlastnú potrebu podľa priloženej snímky z mapy .
Poslanci OZ súhlasia s prenájmom predmetného pozemku na dobu určitú do 31.12.2022.

UZNESENIE č. 5/21/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   prenájom časti obecného pozemku o výmere 120 m2 na parc. č. 34/2, k.ú. Báhoň, vedený na LV 851 s p. Zuzanou Skukálkovou, bytom Báhoň, 1.mája 154/33 za nájomné vo výške 3,98 EUR/rok, na dobu určitú do 31.12.2022 s účinnosťou od 1.11.2021.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 20.9.2021
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto verejne oznamuje, že ma zámer prenajať majetok obce, konkrétne:
-    časť pozemku o výmere 120 m2 vyznačenom na priloženej snímke z mapy, a to z pozemku registra C KN s parcelným č. 34/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera: 1787m2,  k. ú. Báhoň.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je mapové zameranie časti pozemku.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer prenajať vyššie uvádzaný a bližšie špecifikovaný majetok určenému nájomcovi, ktorým je Zuzana Skukálková, bytom 1.mája 154/33, Báhoň  za nájomné vo výške 3,98 EUR/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vytvorenie dlhodobého užívania a starostlivosti o obecný majetok zo strany občanov, ktorí majú záujem ho zveľaďovať a udržiavať na svoje náklady a využívať na pestovanie plodín pre vlastnú potrebu.
Podmienky nájmu- zmluva na dobu neurčitú, s výpovednou dobou 6 mesiacov, splatnosť nájomného jeden krát ročne do 30. júna.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Bod 7/
P. Alexandra Čambalová požiadala o prenájom časti obecného pozemku na parc.č. 513/158 o výmere 28 m2, vyznačený na priloženej snímke z mapy, ktorý sa nachádza pri železničnej stanici. Na predmetnom pozemku stojí nehnuteľnosť /unimobunka slúžiaca ako sklad/ vo vlastníctve žiadateľky.
Poslanci OZ súhlasia s prenájmom pozemku na dobu určitú do 31.12.2022.

UZNESENIE č. 6/21/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   prenájom časti obecného pozemku o výmere 28 m2 na parc. č. 513/158, k.ú. Báhoň, vedený na LV 851 s p. Alexandrou Čambalovou, bytom Bratislava, Pri Šajbách 22 za nájomné vo výške 3,32 EUR/m2/rok, na dobu určitú do 31.12.2022, s výpovednou dobou 6 mesiacov.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 06.9.2021
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto verejne oznamuje, že má zámer prenajať majetok obce, konkrétne:
-    časť pozemku o výmere 28 m2 vyznačenom na priloženej snímke z mapy, a to z pozemku registra C KN s parcelným č. 513/158, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera: 464m2,  k. ú. Báhoň, vedený na LV č. 851, ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je mapové zameranie časti pozemku.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer prenajať vyššie uvádzaný a bližšie špecifikovaný majetok určenému nájomcovi, ktorým je Alexandra Čambalová, bytom Pri Šajbách 22, Bratislava za nájomné vo výške 3,32 €/m2/rok, t.j. za predmetný pozemok 92,96 €/rok,  a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vlastníctvo nehnuteľnosti na predmetnom pozemku /unimobunka slúžiaca ako sklad/ .
Podmienky nájmu - zmluva na dobu určitú do 31.12.2022, s výpovednou dobou 6 mesiacov, splatnosť nájomného jeden krát ročne do 30. júna.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Bod 8/
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení spoločného školského úradu Šenkvice.

UZNESENIE č. 7/21/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň s ch v a ľ u j e ukončenie Zmluvy o zriadení spoločného školského úradu zo dňa 3.2.2005 v znení neskorších prijatých dodatkov 1 až 4 a to formou uzatvorenia dohody o ukončení.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0Bod 9/
Zmluva o Spoločnom školskom úrade obcí pezinského okresu.
Poslanci OZ súhlasia s účasťou obce Báhoň v Spoločnom obecnom úrade na úseku školstva  s variantom dvoch zamestnancov školského úradu.

UZNESENIE č. 8/21/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň na základe ustanovenia § 20a ods. 3 v spojení s § 20a ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,     
s ch v a  ľ u j  e   účasť obce Báhoň v Spoločnom obecnom úrade na úseku školstva a            
s ch v a ľ u j e   Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry v predloženom znení medzi mestom Pezinok a obcami Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Limbach, Slovenský Grob, Šenkvice, Viničné, Vinosady, Vištuk.
Hlasovanie:
za:                     4 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           1 (M. Hrčka)

Bod 10/
Akad. Mal. Terezia Sládeková ako vlastníčka nehnuteľnosti na adrese SNP 72, Báhoň  požiadala o udelenie súhlasu na zrušenie časti vydláždenej plochy pred jej nehnuteľnosťou (rodinným domom) s rozmermi cca 9,10 m x 11,80 m, parc.č. 214/1. Vydláždená plocha slúžila pôvodne ako parkovisko pre potreby bývalého pohostinstva v predmetnej nehnuteľnosti. Prevádzka pohostinstva bola zrušená a nehnuteľnosť je  zrekonštruovaná na rodinný dom. Vydláždená plocha bez zelene opticky i akusticky neoddeľuje nehnuteľnosť od priľahlej hlavnej cesty tak, ako je tomu pri ostatných rodinných domoch na ulici SNP. Žiadateľka zároveň predložila dva varianty na zrušenie časti dláždenej plochy (variant A a variant B).
Poslanci súhlasia s variantom B, kde sa zachová časť parkoviska popri hlavnej ceste.

UZNESENIE č. 9/21/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í   so zrušením časti vydláždenej plochy pred nehnuteľnosťou na ulici SNP 72, parc.č. 214/1 podľa predloženého variantu B, kde sa zachová časť parkoviska popri hlavnej ceste.  
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 11/
Úprava rozpočtu obce Báhoň podľa prílohy.
Poplatok za rozvoj za rok 2021 sa využije na osvetlenie ulíc Školská, 1. Mája, Partizánska. Starosta osloví spoločnosť Profit-elektro s.r.o., ktorá nám zabezpečuje servis lámp VO s tým, aby predložila cenovú ponuku na dodanie a montáž vereného osvetlenia s LED svietidlami s rozpočtom do 4500 €. O rozdiel medzi vybraným poplatok za rozvoj v roku 2021 a nákladmi na zhotovenie verejného osvetlenia bude navýšený rozpočet obce Báhoň.


UZNESENIE č. 10/21/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í   s úpravou rozpočtu podľa Rozpočtového opatrenia
č. 06/2021.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 12/ Rôzne

1.    Starosta informoval poslancov, že asfalt z vyfrézovanej cesty (cca 1,5 km) Kaplna- Báhoň bude použitý na cestu do Jarnej a cestu za záhradami rodinných domov  na Štúrovej ulici. Asfalt sa uloží na betónovú drť (náklady cca 5.000 Eur). Predpokladaný termín realizácie prác na ceste je február-marec 2022. Zvyšný asfalt bude použitý na Čerešňovú cestu.
2.    Poslankyňa K. Hollá upozornila na potrebu doobjednať ozdoby na vianočný stromček.  Starosta informoval poslancov, že vianočné osvetlenie na stĺpy a lampy na adventný veniec boli už dokúpené.
3.    Starosta informoval poslancov, že P. Minarič – fy Claria, s.r.o., ako realizátor stavby  „Rezidencie Potôčik“, požiadal mailom o vyjadrenie obce na možnosť napojenia novej bytovky (bývalá administratívna budova Elektro Ľudib) a existujúcej bytovky na Potočnej ulici 42A na obecnú ČOV obce, pokiaľ by obec realizovala rekonštrukciu terajšej ČOV.
V prípade ak bude schválená dotácia na ČOV a rekonštrukcia prebehne, poslanci predbežne súhlasia s napojením nových objektov na novú ČOV za podmienky, že fy Claria, s.r.o., uhradí náklady na paritnú časť kapacity ČOV.
4.    Starosta obce informoval poslancov, že na novú plánovanú IBV za Školskou ulicou bude vypracovaná urbanistická štúdia, na ktorej sa bude podieľať obec, p. Dzíbela a p. Iždinský. P. Dušanič nebude zahrnutý do tejto štúdie.
5.    Starosta obce informoval poslancov, že plánuje začať rokovať s detskou doktorkou MUDr. Ivetou Herbanskou o možnosti otvorenia detskej ambulancie v obci Báhoň. Poslanci sa dohodli, že detský doktor pre obec Báhoň sa bude hľadať aj cestou inzerátu  v Pezinsku, verejnou výzvou.
6.    Poslankyňa K. Hollá informovala poslancov o pripravenom stolovom kalendári obce Báhoň na rok 2022. Grafický návrh je dokončený, tlač v počte 500-600 ks zabezpečí obec. Kalendáre sa darujú dôchodcom. Časť výtlačkov pre občanov sa bude predávať na pošte.   
7.    P. Bušo predstavil poslancom pilotný výtlačok knihy „Prechádzky storočiami“.
8.    Poslankyňa M. Mačayová  navrhla, aby sa v tomto roku konali vianočné trhy a Mikuláš pre deti. V prípade, že epidemiologická situácia bude priaznivá, vianočné trhy sa uskutočnia aj s kultúrnym programom dňa 4.12.2021.

Bod 13/ Diskusia

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva.


Zapisovateľka:  Natália Almášiová                                 
starosta – Ing. Ivan Patoprstý

Overovatelia zápisnice:
Rudolf Vavrovič
Mgr. Pavol Haviernik