Copyright 2023 - Obec Báhoň

UZNESENIA
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 13. októbra 2021

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
UZNESENIE č. 1/21/2021     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e  program 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni  po úprave.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 2/21/2021     
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e    n a   v e d o m i e  kontrolu plnenia uznesení z 20.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.

UZNESENIE č. 3/21/2021     
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e    predĺženie nájomnej zmluvy s p. Pavlom Strakom, bytom Kendice 186, na byt nachádzajúci sa na 1. poschodí v budove školy, na ulici 1. mája 137/3, parc. č. 95/2, k.ú. Báhoň, vedený na LV 851, s celkovou podlahovou plochou 65,15 m2, s nájomným 72,59 €/mesačne na dobu určitú do 31.08.2022.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

UZNESENIE č. 4/21/2021     
Obecné zastupiteľstvo   r u š í   uznesenie č. 10/19/2021 zo dňa 23.06.2021 na prenájom časti obecného pozemku o výmere 120 m2 na parc. č. 34/2, k.ú. Báhoň, vedený na LV 851 s Martinom Zimom, trvale bytom Bratislava, Mozartova 25.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

UZNESENIE č. 5/21/2021     
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   prenájom časti obecného pozemku o výmere 120 m2 na parc. č. 34/2, k.ú. Báhoň, vedený na LV 851 s p. Zuzanou Skukálkovou, bytom Báhoň, 1.mája 154/33 za nájomné vo výške 3,98 EUR/rok, na dobu určitú do 31.12.2022 s účinnosťou od 1.11.2021.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 20.9.2021
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto verejne oznamuje, že ma zámer prenajať majetok obce, konkrétne:
-    časť pozemku o výmere 120 m2 vyznačenom na priloženej snímke z mapy, a to z pozemku registra C KN s parcelným č. 34/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera: 1787m2,  k. ú. Báhoň.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je mapové zameranie časti pozemku.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer prenajať vyššie uvádzaný a bližšie špecifikovaný majetok určenému nájomcovi, ktorým je Zuzana Skukálková, bytom 1.mája 154/33, Báhoň  za nájomné vo výške 3,98 EUR/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vytvorenie dlhodobého užívania a starostlivosti o obecný majetok zo strany občanov, ktorí majú záujem ho zveľaďovať a udržiavať na svoje náklady a využívať na pestovanie plodín pre vlastnú potrebu.
Podmienky nájmu- zmluva na dobu neurčitú, s výpovednou dobou 6 mesiacov, splatnosť nájomného jeden krát ročne do 30. júna.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

UZNESENIE č. 6/21/2021     
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   prenájom časti obecného pozemku o výmere 28 m2 na parc. č. 513/158, k.ú. Báhoň, vedený na LV 851 s p. Alexandrou Čambalovou, bytom Bratislava, Pri Šajbách 22 za nájomné vo výške 3,32 EUR/m2/rok, na dobu určitú do 31.12.2022, s výpovednou dobou 6 mesiacov.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 06.9.2021
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto verejne oznamuje, že má zámer prenajať majetok obce, konkrétne:
-    časť pozemku o výmere 28 m2 vyznačenom na priloženej snímke z mapy, a to z pozemku registra C KN s parcelným č. 513/158, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, celková výmera: 464m2,  k. ú. Báhoň, vedený na LV č. 851, ktorý je vo vlastníctve Obce Báhoň.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je mapové zameranie časti pozemku.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer prenajať vyššie uvádzaný a bližšie špecifikovaný majetok určenému nájomcovi, ktorým je Alexandra Čambalová, bytom Pri Šajbách 22, Bratislava za nájomné vo výške 3,32 €/m2/rok, t.j. za predmetný pozemok 92,96 €/rok,  a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vlastníctvo nehnuteľnosti na predmetnom pozemku /unimobunka slúžiaca ako sklad/ .
Podmienky nájmu - zmluva na dobu určitú do 31.12.2022, s výpovednou dobou 6 mesiacov, splatnosť nájomného jeden krát ročne do 30. júna.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.
UZNESENIE č. 7/21/2021     
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň s ch v a ľ u j e ukončenie Zmluvy o zriadení spoločného školského úradu zo dňa 3.2.2005 v znení neskorších prijatých dodatkov 1 až 4 a to formou uzatvorenia dohody o ukončení.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 8/21/2021     
Obecné zastupiteľstvo obce Báhoň na základe ustanovenia § 20a ods. 3 v spojení s § 20a ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,     
s ch v a  ľ u j  e   účasť obce Báhoň v Spoločnom obecnom úrade na úseku školstva a            
s ch v a ľ u j e   Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry v predloženom znení medzi mestom Pezinok a obcami Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Limbach, Slovenský Grob, Šenkvice, Viničné, Vinosady, Vištuk.
Hlasovanie:
za:                     4 hlasy (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           1 (M. Hrčka)

UZNESENIE č. 9/21/2021     
Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í   so zrušením časti vydláždenej plochy pred nehnuteľnosťou na ulici SNP 72, parc.č. 214/1 podľa predloženého variantu B, kde sa zachová časť parkoviska popri hlavnej ceste.  
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 10/21/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í   s úpravou rozpočtu podľa Rozpočtového opatrenia
č. 06/2021.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce