Copyright 2024 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa  15. decembra 2021

Bod 1/ Otvorenie
Starosta obce Ing. Ivan Patoprstý otvoril 22. zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítal  prítomných  poslancov.  Konštatoval, že zasadnutie OZ s počtom prítomných poslancov 5
je uznášaniaschopné.

Prítomní poslanci :  Mgr. P. Haviernik, K. Hollá, , R. Vavrovič,  Ing. A. Švorc, M. Hrčka,
Ospravedlnení poslanci: Mgr. I. Krajčovičová, Mgr. M. Mačayová

Bod 2/
Starosta obce určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice.

Zapisovateľka:  Natália Almášiová
Overovatelia zápisnice:  A. Švorc, M. Hrčka

Starosta obce predložil  poslancom návrh programu 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni:

P r o g r a m :    

l/  Otvorenie zasadnutia
2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/  Kontrola uznesenia z 21. zasadnutia OZ
4/  p. Šemetka s manž. – odkúpenie obec. pozemku parc. č. 558/31,32,33  o výmere 121 m2.
5/  p. Novotová - odkúpenie obec. pozemku parc. č. 558/25,26  o výmere 55 m2.
6/  VZN č.4/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady   
      a drobné stavebné odpady na r.2022
7/   Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Báhoň – návrh, Sadzobník nájomného za pozemky vo vlastníctve obce Báhoň - návrh
8/   AVE a.s., Úprava cien pre rok 2022  
9/   Žiadosť o udelenie súhlasu s výkonom inej zárobkovej činnosti – hl. kontrolór
10/ Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v r. 2021
11/ Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2022
12/ Návrh odmeny hlavnému kontrolórovi obce za rok 2021
13/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022
14/ Návrh rozpočtu obce Báhoň na roky 2022, s výhľadom na roky 2023, 2024
15/ Súhlas so zriadením súkromnej zákl. umeleckej školy Báhoň + súhlas zriaďovateľa Obce Báhoň na uzavretie NZ medzi ZŠ s MŠ Báhoň a SZUŠ Báhoň na prenájom tried pre SZUŠ
16/ A. Švorc a manž. – žiadosť o prenájom obecného majetku na Zdravotnom stredisku

17/ Rôzne:
18/ Diskusia
19/ Záver


Starosta doplnil program o body:
-    Návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ Báhoň
-    Architektonická štúdia:  „IBV za záhradami za Školskou ulicou“

D o p l n e n ý   p r o g r a m :    

l/  Otvorenie zasadnutia
2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/  Kontrola uznesenia z 21. zasadnutia OZ
4/  p. Šemetka s manž. – odkúpenie obec. pozemku parc. č. 558/31,32,33  o výmere 121 m2.
5/  p. Novotová - odkúpenie obec. pozemku parc. č. 558/25,26  o výmere 55 m2.
6/  VZN č.4/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady   
      a drobné stavebné odpady na r.2022
7/   Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Báhoň – návrh, Sadzobník nájomného za pozemky vo vlastníctve obce Báhoň - návrh
8/   AVE a.s., Úprava cien pre rok 2022  
9/   Žiadosť o udelenie súhlasu s výkonom inej zárobkovej činnosti – hl. kontrolór
10/ Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v r. 2021
11/ Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2022
12/ Návrh odmeny hlavnému kontrolórovi obce za rok 2021
13/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022
14/ Návrh rozpočtu obce Báhoň na roky 2022, s výhľadom na roky 2023, 2024
15/ Súhlas so zriadením súkromnej zákl. umeleckej školy Báhoň + súhlas zriaďovateľa Obce Báhoň na uzavretie NZ medzi ZŠ s MŠ Báhoň a SZUŠ Báhoň na prenájom tried pre SZUŠ
16/ A. Švorc a manž. – žiadosť o prenájom obecného majetku na Zdravotnom stredisku
17/ Návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ Báhoň
18/ Štúdia IBV Za záhradami za Školskou ulicou

19/ Rôzne:
20/ Diskusia
21/ Záver

UZNESENIE č. 1/22/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e  program 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni  po úprave.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 3/  
Kontrola plnenia uznesení z 21. zasadnutia OZ:
Poslanec p. Pavol Haviernik predniesol kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 13.10.2021. Uznesenia boli splnené.

UZNESENIE č. 2/22/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e    n a   v e d o m i e  kontrolu plnenia uznesení z 21.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.

Bod 4/
P. Katarína Šemetková s manželom Donaldom Šemetkom požiadali o odkúpenie obecného pozemku nachádzajúceho sa na Partizánskej ulici popri záhrade vo vlastníctve Kataríny Šemetkovej a Donalda Šemetku podľa novovytvoreného geometrického plánu priloženého k žiadosti. Žiadatelia si chcú predmetné pozemky odkúpiť z dôvodu, že sa na nich nachádzajú stavby v ich vlastníctve / rodinný dom, garáž, oplotenie/.

UZNESENIE č. 3/22/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   uzatvorenie kúpnej zmluvy s Katarínou Šemetkovou a Donaldom Šemetkom, obaja bytom Bratislava, Bujnáková 1840/15, k nehnuteľnostiam vo vlastníctve obce Báhoň nachádzajúcich sa v k.ú. Báhoň a to:
-    pozemok registra „C“  s parc. č. 558/31 o výmere 112 m2
-    pozemok registra „C“  s parc. č. 558/32 o výmere 9 m2
-    pozemok registra „C“  s parc. č. 558/33 o výmere 2 m2
za kúpnu cenu 33 EUR/m2, t.j. 4059 EUR. Pozemky 558/31, 558/32 a 558/33 boli vytvorené geometrickým plánom č. 2212/2021 zo dňa 11.11.2021 vyhotoveným geodetickou kanceláriou AJFIN s.r.o. oddelením z pozemku parc.č. 558/1.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 29.11.2021
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto verejne oznamuje, že ma zámer predať majetok obce, konkrétne:
na základe Geometrického plánu č. 2212/2021 vyhotoveného dňa 11.11.2021, overeného Okresným úradom  Pezinok, katastrálny odbor  dňa 23.11.2021 pod č.: G1-912/2021 (ďalej aj len ako „geometrický plán“), boli z pozemku par.č. 558/1 vytvorené nasledovné nehnuteľnosti v k. ú. Báhoň:
a) parcela registra „C",  par. č.558/31 o veľkosti 112 m2,
b) parcela registra „C",  par. č. 558/32 o veľkosti 9 m2,
c) parcela registra „C“, par.č. 558/33 o veľkosti 2 m2.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je geometrický plán.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer predať vyššie uvádzaný a bližšie špecifikovaný majetok určeným kupujúcim, ktorými sú Donald Šemetka a manželka Katarína Šemetková, bytom Bujnákova 15, Bratislava, za kúpnu cenu vo výške 33 EUR/m2, t.j. 4059 EUR, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vysporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod stavbami vo vlastníctve kupujúcich, a to k pozemkom, na ktorých sú tieto stavby postavené /rodinný dom, garáž a oplotenie pozemku/ a ktoré sú vo vlastníctve obce Báhoň.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Bod 5/
P. Darina Novotová požiadala o odkúpenie obecného pozemku nachádzajúceho sa na Partizánskej ulici za záhradou vo vlastníctve žiadateľky podľa novovytvoreného geometrického plánu priloženého k žiadosti. Žiadateľka si chce predmetné pozemky odkúpiť z dôvodu, že sa na nich nachádzajú stavby v jej vlastníctve /garáž, oplotenie pozemku/.

UZNESENIE č. 4/22/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   uzatvorenie kúpnej zmluvy s Darinou Novotovou, bytom Báhoň, Lipová 181/21 k nehnuteľnostiam vo vlastníctve obce Báhoň, nachádzajúcich sa v k.ú. Báhoň a to:
-    pozemok registra „C“  s parc. č. 558/25 o výmere 48 m2
-    pozemok registra „C“  s parc. č. 558/26 o výmere 7 m2
za kúpnu cenu 33 EUR/m2, t.j. 1815 €. Pozemky 558/25 a 558/26 boli vytvorené geometrickým plánom č. 99/2009 zo dňa 2.2.2011 vyhotoveným geodetom Miroslavom Šimekom oddelením z pozemku parc.č. 558/1.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 24.11.2021
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto verejne oznamuje, že ma zámer predať majetok obce, konkrétne:
na základe Geometrického plánu č. 99/2009 vyhotoveného dňa 2.2.2011, overeného Okresným úradom  Pezinok, katastrálny odbor  dňa 10.2.2011 pod č.: G1 95/2011 (ďalej aj len ako „geometrický plán“), boli z pozemku par.č. 558/1 vytvorené nasledovné nehnuteľnosti v k. ú. Báhoň:
a) parcela registra „C",  parc. Č.558/25 o veľkosti 48 m2
b) parcela registra „C",  parc. Č. 558/26 o veľkosti 7 m2
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je geometrický plán.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer predať vyššie uvádzaný a bližšie špecifikovaný majetok určenému kupujúcemu, ktorou je Darina Novotová, bytom Lipová 181/21, 900 84 Báhoň, za kúpnu cenu vo výške 33 EUR/m2, t.j. 1815 EUR, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vysporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod stavbami vo vlastníctve kupujúcej, a to k pozemkom, na ktorých sú tieto stavby postavené /garáž a oplotenie pozemku/ a ktoré sú vo vlastníctve obce Báhoň.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Bod 6/
Návrh VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022.

UZNESENIE č. 5/22/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 7/
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Báhoň – návrh, Sadzobník nájomného za pozemky vo vlastníctve obce Báhoň - návrh

UZNESENIE č. 6/22/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Báhoň s prílohami.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0UZNESENIE č. 7/22/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   Sadzobník k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Báhoň.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 8/
AVE a.s. predložilo návrh – dodatok č. 7 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Báhoň s úpravou cien pre rok 2022.
Poslanci OZ schvaľujú úpravu cien do 31.03.2022. Starosta obce Báhoň informoval poslancov o možnosti ukončenia zmluvy s AVE a.s. a na základe výsledku verejného obstarávania Mikroregiónu 11 plus odporúča nového dodávateľa FCC Trnava odo dňa 01.04.2022. Poslanci poverili starostu k rokovaniu s AVE a.s. a FCC Trnava.

UZNESENIE č. 8/22/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   Dodatok č. 7 k Zmluve o zbere,  odvoze  a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Báhoň zo dňa 21.9.2010 pre rok 2022 do 31.3.2022.   
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 9/
Žiadosť o udelenie súhlasu s výkonom inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra.

UZNESENIE č. 9/22/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni v súlade s ustanovením § 18 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   s ch v a ľ u j e   hlavnej kontrolórke Mgr. Ivete Balejčíkovej podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť, byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 10/
Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v r. 2021

UZNESENIE č. 10/22/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  v Báhoni  b e r i e   n a    v e d o m i e   Informatívnu správu z výsledku kontrol.

Bod 11/
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 – Ing. Iveta Balejčíková.

UZNESENIE č. 11/22/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 12/
Návrh odmeny hlavnému kontrolórovi obce za rok 2021.
Poslanci OZ navrhli odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 350 EUR.

UZNESENIE č. 12/22/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 350 EUR.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 13/
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022:
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a dostatočnom rozsahu.

UZNESENIE č. 13/22/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  v Báhoni  b e r i e   n a    v e d o m i e   Stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024.

Bod 14/
Návrh rozpočtu obce Báhoň na rok 2022, s výhľadom na roky 2023, 2024.

UZNESENIE č. 14/22/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  v Báhoni    s ch v a ľ u j e   rozpočet obce Báhoň na rok 2022  a     
b e r i e   n a    v e d o m i e    návrh rozpočtu na  roky 2023-2024.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 15/
Starosta obce informoval poslancov o možnosti zriadenia Súkromnej základnej umeleckej školy Báhoň, zriaďovateľom ktorej by bol Mgr. Art. Ondrej Slávik, ktorá bude pôsobiť v ZŠ s MŠ Báhoň na základe nájomnej zmluvy od 1.9.2022. Poslanci súhlasili so zriadením Súkromnej ZUŠ a navrhujú stretnutie s p. O. Slávikom na ďalšom obecnom zastupiteľstve za účelom dohody konkrétnych podmienok prevádzkovania SZUŠ.
UZNESENIE č. 15/22/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í    so začatím činnosti pre Súkromnú základnú umeleckú školu Báhoň (zriaďovateľ: Mgr. Art. Ondrej Slávik, Pác 105, 919 43  Cífer), ktorá bude pôsobiť v priestoroch Základnej školy s Materskou školou Báhoň.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 16/22/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í    s prenájmom  priestorov ZŠ s MŠ Báhoň súkromnej základnej umeleckej škole v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Báhoň.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 16/
Alexander Švorc a Viera Švorcová požiadali o prenájom obecného priestoru na zdravotnom stredisku – detská ambulancia za účelom prevádzkovania nechtového salónu s internetovým predajom nechtových doplnkov. Poslanci OZ nesúhlasili s prenájmom detskej ambulancie.

UZNESENIE č. 17/22/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   n e s ú h l a s í   s prenájmom detskej ambulancie na zdravotnom stredisku v Báhoni, parc. č. 498/3 Alexandrovi Švorcovi a Viere Švorcovej, obaja bytom Báhoň, 1.mája 9/A na účely prevádzkovania nechtového salónu s internetovým predajom.
Hlasovanie:
za:                     0 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 5
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

Bod 17/
ZŠ s MŠ predložila žiadosť o schválenie vyradenia neupotrebiteľného majetku podľa priložených návrhov.
Poslanci OZ súhlasia s vyradením majetku podľa priloženého návrhu.

UZNESENIE č. 18/22/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e    návrhy na vyradenie neupotrebiteľného majetku Základnej školy s materskou školou Báhoň.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 18/
IBV štúdia Za záhradami, nachádzajúca sa za Školskou ulicou.UZNESENIE č. 19/22/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   r u š í   uznesenie č. 13a/20/2021 zo dňa 25.8.2021 - súhlas s alternatívou č. 4 štúdie na plánovanú výstavbu IBV na pozemkoch za Školskou ulicou.
Hlasovanie:
za:                     0 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 5
zdržal sa:           0
 
UZNESENIE č. 20/22/2021     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í   s alternatívou ALT - 3 FINAL štúdie na plánovanú výstavbu IBV Za záhradami na pozemkoch za Školskou ulicou, ktorá vytvára podmienky na rozšírenie zastavaného územia na ďalšie pozemky.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0


Bod 19/ Rôzne

1.    Starosta informoval poslancov, že dlažba zo zrušenej časti vydláždenej plochy pred nehnuteľnosťou na ulici SNP 72 bude použitá na plochu pred oplotením kostola. P. Nakoľko v areáli pri kostole sa nachádza špecifický vzor dlažby, nie je možné ju použiť v rámci tohto areálu. Hrčka upozornil, že podobnú dlažbu je možné zakúpiť v Častej.
2.    Starosta informoval poslancov, že prenájom lekárne je uzatvorený len do 30.11.2022. Bude potrebné preveriť možnosti prenájmu na ďalšie obdobie.
3.    P. Haviernik informoval poslancov, že jazyková úprava a zmeny s grafikom knihy „Prechádzka storočiami“ sú ukončené. Momentálne sa čaká na cenovú ponuku na tlač knihy. Z dôvodu zvyšovania cien papiera a iných vstupov bude cenová ponuka k dispozícii až po Novom roku.

Bod 18/ Diskusia

Bod 19/  Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 22. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľka:  Natália Almášiová                                 
starosta – Ing. Ivan Patoprstý
Overovatelia zápisnice:  
Ing. Adam Švorc
Miroslav Hrčka