Copyright 2023 - Obec Báhoň

UZNESENIA
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 15. decembra 2021

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
UZNESENIE č. 1/22/2021     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e  program 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni  po úprave.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 2/22/2021     
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e    n a   v e d o m i e  kontrolu plnenia uznesení z 21.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.

UZNESENIE č. 3/22/2021     
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   uzatvorenie kúpnej zmluvy s Katarínou Šemetkovou a Donaldom Šemetkom, obaja bytom Bratislava, Bujnáková 1840/15, k nehnuteľnostiam vo vlastníctve obce Báhoň nachádzajúcich sa v k.ú. Báhoň a to:
-    pozemok registra „C“  s parc. č. 558/31 o výmere 112 m2
-    pozemok registra „C“  s parc. č. 558/32 o výmere 9 m2
-    pozemok registra „C“  s parc. č. 558/33 o výmere 2 m2
za kúpnu cenu 33 EUR/m2, t.j. 4059 EUR. Pozemky 558/31, 558/32 a 558/33 boli vytvorené geometrickým plánom č. 2212/2021 zo dňa 11.11.2021 vyhotoveným geodetickou kanceláriou AJFIN s.r.o. oddelením z pozemku parc.č. 558/1.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 29.11.2021
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto verejne oznamuje, že ma zámer predať majetok obce, konkrétne:
na základe Geometrického plánu č. 2212/2021 vyhotoveného dňa 11.11.2021, overeného Okresným úradom  Pezinok, katastrálny odbor  dňa 23.11.2021 pod č.: G1-912/2021 (ďalej aj len ako „geometrický plán“), boli z pozemku par.č. 558/1 vytvorené nasledovné nehnuteľnosti v k. ú. Báhoň:
a) parcela registra „C",  par. č.558/31 o veľkosti 112 m2,
b) parcela registra „C",  par. č. 558/32 o veľkosti 9 m2,
c) parcela registra „C“, par.č. 558/33 o veľkosti 2 m2.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je geometrický plán.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer predať vyššie uvádzaný a bližšie špecifikovaný majetok určeným kupujúcim, ktorými sú Donald Šemetka a manželka Katarína Šemetková, bytom Bujnákova 15, Bratislava, za kúpnu cenu vo výške 33 EUR/m2, t.j. 4059 EUR, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vysporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod stavbami vo vlastníctve kupujúcich, a to k pozemkom, na ktorých sú tieto stavby postavené /rodinný dom, garáž a oplotenie pozemku/ a ktoré sú vo vlastníctve obce Báhoň.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

UZNESENIE č. 4/22/2021     
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   uzatvorenie kúpnej zmluvy s Darinou Novotovou, bytom Báhoň, Lipová 181/21 k nehnuteľnostiam vo vlastníctve obce Báhoň, nachádzajúcich sa v k.ú. Báhoň a to:
-    pozemok registra „C“  s parc. č. 558/25 o výmere 48 m2
-    pozemok registra „C“  s parc. č. 558/26 o výmere 7 m2
za kúpnu cenu 33 EUR/m2, t.j. 1815 €. Pozemky 558/25 a 558/26 boli vytvorené geometrickým plánom č. 99/2009 zo dňa 2.2.2011 vyhotoveným geodetom Miroslavom Šimekom oddelením z pozemku parc.č. 558/1.
Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku:
Zverejnené: 24.11.2021
Obec Báhoň podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto verejne oznamuje, že ma zámer predať majetok obce, konkrétne:
na základe Geometrického plánu č. 99/2009 vyhotoveného dňa 2.2.2011, overeného Okresným úradom  Pezinok, katastrálny odbor  dňa 10.2.2011 pod č.: G1 95/2011 (ďalej aj len ako „geometrický plán“), boli z pozemku par.č. 558/1 vytvorené nasledovné nehnuteľnosti v k. ú. Báhoň:
a) parcela registra „C",  parc. Č.558/25 o veľkosti 48 m2
b) parcela registra „C",  parc. Č. 558/26 o veľkosti 7 m2
Neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru je geometrický plán.
Obec Báhoň po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer predať vyššie uvádzaný a bližšie špecifikovaný majetok určenému kupujúcemu, ktorou je Darina Novotová, bytom Lipová 181/21, 900 84 Báhoň, za kúpnu cenu vo výške 33 EUR/m2, t.j. 1815 EUR, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vysporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod stavbami vo vlastníctve kupujúcej, a to k pozemkom, na ktorých sú tieto stavby postavené /garáž a oplotenie pozemku/ a ktoré sú vo vlastníctve obce Báhoň.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

UZNESENIE č. 5/22/2021     
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 6/22/2021     
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Báhoň s prílohami.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0UZNESENIE č. 7/22/2021     
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   Sadzobník k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Báhoň.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 8/22/2021     
Obecné zastupiteľstvo  s ch v a ľ u j e   Dodatok č. 7 k Zmluve o zbere,  odvoze  a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Báhoň zo dňa 21.9.2010 pre rok 2022 do 31.3.2022.   
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 9/22/2021     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni v súlade s ustanovením § 18 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   s ch v a ľ u j e   hlavnej kontrolórke Mgr. Ivete Balejčíkovej podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť, byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 10/22/2021     
Obecné zastupiteľstvo  v Báhoni  b e r i e   n a    v e d o m i e   Informatívnu správu z výsledku kontrol.

UZNESENIE č. 11/22/2021     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 12/22/2021     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 350 EUR.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0UZNESENIE č. 13/22/2021     
Obecné zastupiteľstvo  v Báhoni  b e r i e   n a    v e d o m i e   Stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024.

UZNESENIE č. 14/22/2021     
Obecné zastupiteľstvo  v Báhoni    s ch v a ľ u j e   rozpočet obce Báhoň na rok 2022  a     
b e r i e   n a    v e d o m i e    návrh rozpočtu na  roky 2023-2024.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 15/22/2021     
Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í    so začatím činnosti pre Súkromnú základnú umeleckú školu Báhoň (zriaďovateľ: Mgr. Art. Ondrej Slávik, Pác 105, 919 43  Cífer), ktorá bude pôsobiť v priestoroch Základnej školy s Materskou školou Báhoň.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 16/22/2021     
Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í    s prenájmom  priestorov ZŠ s MŠ Báhoň súkromnej základnej umeleckej škole v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Báhoň.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 17/22/2021     
Obecné zastupiteľstvo   n e s ú h l a s í   s prenájmom detskej ambulancie na zdravotnom stredisku v Báhoni, parc. č. 498/3 Alexandrovi Švorcovi a Viere Švorcovej, obaja bytom Báhoň, 1.mája 9/A na účely prevádzkovania nechtového salónu s internetovým predajom.
Hlasovanie:
za:                     0 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 5
zdržal sa:           0
Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov.

UZNESENIE č. 18/22/2021     
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e    návrhy na vyradenie neupotrebiteľného majetku Základnej školy s materskou školou Báhoň.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0
UZNESENIE č. 19/22/2021     
Obecné zastupiteľstvo   r u š í   uznesenie č. 13a/20/2021 zo dňa 25.8.2021 - súhlas s alternatívou č. 4 štúdie na plánovanú výstavbu IBV na pozemkoch za Školskou ulicou.
Hlasovanie:
za:                     0 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 5
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 20/22/2021     
Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í   s alternatívou ALT - 3 FINAL štúdie na plánovanú výstavbu IBV Za záhradami na pozemkoch za Školskou ulicou, ktorá vytvára podmienky na rozšírenie zastavaného územia na ďalšie pozemky.
Hlasovanie:
za:                     5 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce