Copyright 2023 - Obec Báhoň

Z á p i s n i c a
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa  25. mája 2022

Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Báhoni otvoril a viedol starosta obce Ing. Ivan Patoprstý. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. Konštatoval, že zasadnutie OZ s počtom prítomných poslancov 6 je uznášaniaschopné.

Prítomní poslanci :  Mgr. P. Haviernik, Mgr. I. Krajčovičová, K. Hollá,  R. Vavrovič,  
                                Ing. A. Švorc, M. Hrčka
Ospravedlnený poslanec: M. Mačayová

Bod 2/
Starosta obce určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice.

Zapisovateľka:  Natália Almášiová        
Overovatelia zápisnice:  R. Vavrovič, K. Hollá

Program 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni:

P r o g r a m :    

l/  Otvorenie zasadnutia
2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/  Kontrola uznesenia z 23. zasadnutia OZ
4/  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
5/  Oznámenie o prevádzkovej dobe Drogérie Silvia, ul. 1. Mája 28, Báhoň
6/  VO na výstavbu Zberového dvora, Báhoň
7/  VO na zvoz komunálneho odpadu, Báhoň a uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom
8/  Finančný plán ZUŠ Báhoň
9/  VZN č.1/2022 o organizácii miestneho referenda, Báhoň  
10/ VZN č.2/2022, ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných ver. priestranstiev, Báhoň
11/ VZN č.3/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý    
      čas, alebo určitom mieste
12/ Úprava rozpočtu obce Báhoň
13/ Záverečný účet obce Báhoň za rok 2021

14/ Rôzne: 4.6.2022 Richtárska varecha
          18.6.2022 Festival MČK v Budmericiach
15/ Diskusia
16/ Záver

Starosta doplnil program o body:
-    Žiadosť o navýšenie dotácie pre Jednotu dôchodcov
-    Návrh na zriadenie DHZO Báhoň


D o p l n e n ý   p r o g r a m :    

l/  Otvorenie zasadnutia
2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/  Kontrola uznesenia z 23. zasadnutia OZ
4/  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
5/  Oznámenie o prevádzkovej dobe Drogérie Silvia, ul. 1. Mája 28, Báhoň
6/  VO na výstavbu Zberového dvora, Báhoň
7/  VO na zvoz komunálneho odpadu, Báhoň a uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom
8/  Finančný plán ZUŠ Báhoň
9/  VZN č.1/2022 o organizácii miestneho referenda, Báhoň  
10/ VZN č.2/2022, ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných ver. priestranstiev, Báhoň
11/ VZN č.3/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý    
      čas, alebo určitom mieste
12/ Žiadosť o navýšenie dotácie pre jednotu dôchodcov Báhoň
13/ Úprava rozpočtu obce Báhoň
14/ Záverečný účet obce Báhoň za rok 2021
15/ Návrh na zriadenie DHZO Báhoň
16/ Rôzne: 4.6.2022 Richtárska varecha
          18.6.2022 Festival MČK v Budmericiach
17/ Diskusia
18/ Záver


UZNESENIE č. 1/24/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e  program 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni  po úprave.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 3/  
Kontrola plnenia uznesení z 23. zasadnutia OZ:
Poslanec p. Pavol Haviernik predniesol kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 30.03.2022. Uznesenia sa priebežne plnia.

UZNESENIE č. 2/24/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e    n a   v e d o m i e  kontrolu plnenia uznesení z 23.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.

Bod 4/
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 predložila kontrolórka obce Ing. Iveta Balejčíková.  Oboznámila poslancov o predmete plánovaných kontrol na II. polrok 2022.

UZNESENIE č. 3/24/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 5/
Pán Mgr. Mário Tunega podal oznámenie o prevádzkovej dobe maloobchodnej predajne Drogéria Silvia na ul. 1.mája 151/28, Báhoň. Otváracie hodiny budú v pondelok až piatok od 7:30 do 17:00 hod. s obedňajšou prestávkou od 12:00 do 13:00 hod., v sobotu od 7:30 do 12:00 hod.  
        

UZNESENIE č. 4/24/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  b e r i e  n a    v e d o m i e  „Oznámenie o prevádzkovej dobe“ podnikateľa Mgr. Mária Tunegu – Drogéria Silvia na  prevádzku maloobchodnej predajne na ul. 1.mája 151/28, Báhoň s otváracími hodinami: pondelok - piatok od 7:30 do 17:00 hod., s prestávkou od 12:00 do 13:00 hod. a v sobotu od 7:30 do 12:00 hod.

Bod 6/
Prostredníctvom portálu TENDERnet bolo dňa 3.5.2022 vyhlásené verejné obstarávanie na zákazku „Zberný dvor Báhoň“, týkajúcej sa výstavby Zberného dvora. Do súťaže sa prihlásili traja uchádzači. Zákazka bola ukončená dňa 19.5.2022. Po vyhodnotení zákazky sa výhercom stala firma s najnižšou cenou, a to Služby Cífer s.r.o. s ponukou 129.171,60 EUR s DPH.
Starosta informoval poslancov, že zberný dvor sa začne vypratávať a premiestňovať na tenisové kurty na Potočnej ulici po kultúrnej akcii Richtárska varecha v pondelok 6. júna 2022. Občania budú informovaní o dočasnej zmene miesta a obmedzenej prevádzke zberného dvora.

UZNESENIE č. 5/24/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e  výsledok výberového konania na dodávateľa „Zberný dvor Báhoň“ – Služby Cífer s.r.o., Námestie Andreja Hlinku 31, 919 43  Cífer s ponukou 129.171,60 EUR vrátane DPH.

Bod 7/
VO na zvoz komunálneho odpadu, Báhoň a uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom.

Starosta obce informoval poslancov, že v rámci Mikroregiónu 11 Plus, Cífer prebehla v decembri 2021 verejná súťaž na predmet „Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve“. Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť FCC Trnava, s ktorou bude uzatvorená zmluva na vývoz KO s účinnosťou od 01.07.2022. Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo bude pre obec Báhoň poskytovať služby vývozu KO do 30.06.2022.

UZNESENIE č. 6/24/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a   v e d o m i e  výsledok spoločného výberového konania obcí v rámci Mikroregiónu 11 plus, Cífer na „Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve“ – FCC Trnava, s.r.o., Priemyselná 2681/5, 917 01  Trnava.


Bod 8/
Na 23. zasadnutí obecného zastupiteľstva poverili poslanci prítomného p. Slávika, ktorý pripravuje otvorenie súkromnej ZUŠ v Báhoni, predložením finančného plánu ZUŠ.
Finančný plán bol predložený. Nakoľko do dnešného dňa Ministerstvo školstva SR nevydalo rozhodnutie o akreditácii školy, prerokovanie a schvaľovanie finančného plánu sa presúva na ďalšie obecné zastupiteľstvo obce.


Bod 9/
VZN č.1/2022 o organizácii miestneho referenda v obci Báhoň.

UZNESENIE č. 7/24/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   VZN č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda v obci Báhoň.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 10/
VZN č.2/2022, ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných ver. priestranstiev v obci Báhoň.

UZNESENIE č. 8/24/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   VZN č. 2/2022,  ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Báhoň.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 11/
VZN č.3/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý    
čas, alebo určitom mieste.

Hostia OZ (občania p. Fundárek a p. Pastuchová) vystúpili so zásadnými pripomienkami k návrhu VZN.  Pripomienky budú zo strany p. Fundáreka doručené na obecný úrad písomne a následne prerokované a zapracované do návrhu VZN.
Poslanci ďalej navrhli,  že pri vyvesení a zverejnení návrhov VZN bude určená lehota, do kedy môžu občania písomne zasielať pripomienky k návrhom VZN. Pripomienky budú vyhodnotené, či sú zásadné alebo neadekvátne a následne sa môže pristúpiť k schvaľovaniu návrhov VZN.  
Schvaľovanie VZN č. 3/2022 sa presúva na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva obce.


Bod 12/
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Báhoň podala žiadosť o navýšenie dotácie za účelom a spoločenských akcií v roku 2022 na kultúrny, spoločenský a osobnostný rozvoj dôchodcov – plánované zájazdy do Mariazellu Rakúsko a Mesto Trenčín.
Poslanci OZ súhlasili s navýšením dotáciu pre ZO JDS Báhoň o 2.000 EUR.
 
UZNESENIE č. 9/24/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e   navýšenie dotácie pre Jednotu dôchodcov na Slovensku ZO Báhoň o sumu vo výške 2.000 EUR.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0


Bod 13/
Úprava rozpočtu obce Báhoň.
Ekonómka obce p. Masaryková predniesla návrh zmien v rozpočte obce na rok 2022 rozpočtovými opatreniami nasledovne:
V časti bežného rozpočtu navýšenie výdavkov na kultúrno-spoločenské akcie vo výške 12.000 EUR, na vydanie knihy „Prechádzky storočiami“ o 5.000 EUR, dotáciu pre Jednotu dôchodcov o 2.000 EUR. Z kapitálového rozpočtu presun výdavkov do bežného rozpočtu  vo výške 45.000 EUR na údržbu účelových komunikácií.  
V kapitálovom rozpočte navýšenie výdavkov na rekonštrukciu budovy obecného úradu vo výške 60.000 EUR, na rekonštrukciu Zberného dvora – 30.000 EUR.
Zmena vo finančných operáciách vo výške 90.000 EUR - prevod prostriedkov z RF obce a z RF vyššieho územného celku.

UZNESENIE č. 10/24/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e   čerpanie rezervného fondu na účely zateplenia budovy obecného úradu vo výške 60.000 EUR a na dofinancovanie zberového dvora vo výške 30.000 EUR.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 11/24/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e   úpravu rozpočtu obce Báhoň na rok 2022 podľa prílohy.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 14
Záverečný účet obce Báhoň za rok 2021.

UZNESENIE č. 12/24/2022    /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo  v Báhoni  b e r i e   n a    v e d o m i e    Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu obce Báhoň za rok 2021.


UZNESENIE č. 13/24/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   schvaľuje   Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 14/24/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   schvaľuje   použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 154 754,81 EUR.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 15/
Návrh na zriadenie DHZO Báhoň.
V roku 2014 bola založená organizácia dobrovoľného hasičského zboru s názvom DHZ Báhoň. V obci Báhoň vykonalo Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku  tematickú kontrolu protipožiarnej ochrany. Z kontroly vyplynulo, že z dôvodu čerpania dotácií, názov dobrovoľného hasičského zboru musí obsahovať slovo „obec“.  Z uvedeného dôvodu vznikne DHZO (Dobrovoľný hasičský zbor obce) Báhoň. Veliteľom zostane p. Vendelín Murárik, ktorý má osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

UZNESENIE č. 15/24/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e   vznik DHZO Báhoň. Veliteľom DHZO bude p. Vendelín Murárik. Členovia DHZO budú Ľubomír Murárik, Dávid Chytil, Kristián Machovič, Patrik Korič, Michal Hubinský, Adam Brunovský, Adam Danko, Štefan Husár, Marián Budinský.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 16/24/2022     /príloha zápisnice/
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   p o t v r dz u j e,  že DHZ Báhoň od svojho vzniku v r. 2014 plnil a stále plní funkciu DHZO Báhoň.   
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

Bod 17/ Rôzne
Kultúrne akcie:
Richtárska varecha dňa 4.6.2022 – prihlásených je zatiaľ 12 družstiev. Občerstvenie zabezpečia miestny podnikatelia Jedáleň u Švorcových,  Pizzeria Uno a naši členovia klubu vinárov. Pre deti budú pripravené rôzne atrakcie. Kultúrny program je zabezpečený. Poslanci sa stretnú o 9:00 hodine pred akciou na futbalovom ihrisku. Za kvalitné pripojenie elektriny na futbalovom ihrisku je zodpovedný M. Hrčka. Starosta pozval na Richtársku varechu – súťaž vo varení guláša všetkých hostí zasadnutia OZ.

Festival MČK v Budmericiach  18.6.2022 – z obce Báhoň sa festivalu zúčastnia  zástupcovia Jednoty dôchodcov, báhonskí vinári, klienti DSS. Obec zabezpečí stánok o veľkosti 3x3 m. Poslanci obce sa zúčastnia aj ako organizátori. Čas programu bude upresnený.

Kniha „Prechádzky storočiami“ – p. Miháliková zabezpečuje záverečné úpravy knihy, ktoré by mali byť ukončené do konca mája. Nasleduje tlač knihy, ktorá prebehne do 3 týždňov. Predpokladá sa, že kniha bude vydaná k akcii „Richtárska vatra“, t.j. 27.8.2022.

Komisia verejného poriadku – deti ZŠ rozbili kameňmi sklobetón na budove obecného úradu. Komisia navrhla, aby vinníci v rámci nápravno-výchovných opatrení odpracovali verejno-prospešné práce na detskom ihrisku pod dohľadom vlastných rodičov (pondelky alebo stredy o 15:00 hod. - budú upratovať 5x)

Bod 16/ Diskusia
Hostia otvorili diskusiu ohľadom účelových komunikácií a spôsobe ich financovania. Starosta vysvetlil dôvod opravy účelovej komunikácie smerom na obec Jarná, spôsob a výber zhotoviteľa na základe verejného obstarávania.
Starosta ďalej informoval hostí ohľadom výstavby kultúrneho domu, ktorá v momentálnej situácii s enormným zvýšením cien vstupných materiálov nie je reálna.
Na otázky obyvateľov k výstavbe novej ulice a kapacity ČOV v obci starosta vysvetlil, že výsledky vzoriek vypúšťaných odpadových vôd z kontrol za posledný rok boli dobré. Ďalej informoval, že žiadosť obce o dotáciu z Envirofondu na rekonštrukciu ČOV bola zamietnutá. Ďalšia výzva by mala byť vyhlásená do 30.10.2022, obec Báhoň sa do výzvy znova zapojí.
Z dôvodu pretrvávajúcich problémov s dodávkou a tlakom pitnej vody bolo starostovi odporučené, aby bola sťažnosť na BSK podaná zo strany obce. P. Haviernik navrhol, aby občania spravili petíciu a následne bude v spolupráci s obcou Báhoň podané oficiálne vyjadrenie na BSK.


Bod 17/  Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva.


Zapisovateľka:  Natália Almášiová                                 
starosta – Ing. Ivan Patoprstý


Overovatelia zápisnice:  
Rudolf Vavrovič
Katarína Hollá