Copyright 2023 - Obec Báhoň

UZNESENIA
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni, konaného dňa 25. mája 2022

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
UZNESENIE č. 1/24/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e  program 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni  po úprave.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 2/24/2022     
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e    n a   v e d o m i e  kontrolu plnenia uznesení z 23.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Báhoni.

UZNESENIE č. 3/24/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  s ch v a ľ u j e   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 4/24/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni  b e r i e  n a    v e d o m i e  „Oznámenie o prevádzkovej dobe“ podnikateľa Mgr. Mária Tunegu – Drogéria Silvia na  prevádzku maloobchodnej predajne na ul. 1.mája 151/28, Báhoň s otváracími hodinami: pondelok - piatok od 7:30 do 17:00 hod., s prestávkou od 12:00 do 13:00 hod. a v sobotu od 7:30 do 12:00 hod.

UZNESENIE č. 5/24/2022     
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a   v e d o m i e  výsledok výberového konania na dodávateľa „Zberný dvor Báhoň“ – Služby Cífer s.r.o., Námestie Andreja Hlinku 31, 919 43  Cífer s ponukou 129.171,60 EUR vrátane DPH.

UZNESENIE č. 6/24/2022     
Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a   v e d o m i e  výsledok spoločného výberového konania obcí v rámci Mikroregiónu 11 plus, Cífer na „Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve“ – FCC Trnava, s.r.o., Priemyselná 2681/5, 917 01  Trnava.

UZNESENIE č. 7/24/2022     
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   VZN č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda v obci Báhoň.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 8/24/2022     
Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e   VZN č. 2/2022,  ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Báhoň.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 9/24/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e   navýšenie dotácie pre Jednotu dôchodcov na Slovensku ZO Báhoň o sumu vo výške 2.000 EUR.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 10/24/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e   čerpanie rezervného fondu na účely zateplenia budovy obecného úradu vo výške 60.000 EUR a na dofinancovanie zberového dvora vo výške 30.000 EUR.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 11/24/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e   úpravu rozpočtu obce Báhoň na rok 2022 podľa prílohy.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 12/24/2022    
Obecné zastupiteľstvo  v Báhoni  b e r i e   n a    v e d o m i e    Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu obce Báhoň za rok 2021.


UZNESENIE č. 13/24/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   schvaľuje   Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 14/24/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   schvaľuje   použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 154 754,81 EUR.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 15/24/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   s ch v a ľ u j e   vznik DHZO Báhoň. Veliteľom DHZO bude p. Vendelín Murárik. Členovia DHZO budú Ľubomír Murárik, Dávid Chytil, Kristián Machovič, Patrik Korič, Michal Hubinský, Adam Brunovský, Adam Danko, Štefan Husár, Marián Budinský.
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0

UZNESENIE č. 16/24/2022     
Obecné zastupiteľstvo v Báhoni   p o t v r dz u j e,  že DHZ Báhoň od svojho vzniku v r. 2014 plnil a stále plní funkciu DHZO Báhoň.   
Hlasovanie:
za:                     6 hlasov (podľa prezenčnej listiny)
proti:                 0
zdržal sa:           0


Ing. Ivan Patoprstý
starosta obce